Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.

Øāǎēěīǐōǒūǔǖǘǚǜüɑʊtsjtʂŋjəɑəɔʊɤŋʈŋʷʔ§©¶®
têđiếuvăn (Ngày:10/26/2020 5:06:05 PM)
神龍見首不見尾 (Ngày:10/26/2020 6:16:11 PM)
程禮 (Ngày:10/26/2020 6:16:49 PM)
csbăngtâm (Ngày:10/26/2020 7:03:30 PM)
堪致 (Ngày:10/26/2020 7:05:39 PM)
以誠相待 (Ngày:10/26/2020 7:46:37 PM)
不良嗜好 (Ngày:10/26/2020 9:24:42 PM)
打注 (Ngày:10/26/2020 9:53:21 PM)
精神瞻養 (Ngày:10/26/2020 10:16:40 PM)
精神贍養 (Ngày:10/26/2020 10:16:58 PM)
三來年 (Ngày:10/26/2020 10:26:26 PM)
核实 (Ngày:10/26/2020 10:48:18 PM)
財迷心窍 (Ngày:10/26/2020 10:56:33 PM)
鄧羽媗 (Ngày:10/26/2020 11:18:04 PM)
簡弘育 (Ngày:10/26/2020 11:43:45 PM)
切割油 (Ngày:10/27/2020 2:56:03 AM)
厨 (Ngày:10/27/2020 8:40:47 AM)
LýThịNgọcÁnh (Ngày:10/27/2020 8:43:12 AM)
LýThịNgọc (Ngày:10/27/2020 8:43:43 AM)
Hạy (Ngày:10/27/2020 9:53:19 AM)
對你 (Ngày:10/27/2020 11:03:39 AM)
Xuabão (Ngày:10/27/2020 5:50:31 PM)
đổ (Ngày:10/27/2020 6:29:10 PM)
đổchuông (Ngày:10/27/2020 6:29:32 PM)
林建廷 (Ngày:10/27/2020 6:31:40 PM)
邱詠純 (Ngày:10/27/2020 6:31:42 PM)
王邦淳 (Ngày:10/27/2020 6:31:45 PM)
陳幼旻 (Ngày:10/27/2020 6:37:29 PM)
邱詠純 (Ngày:10/27/2020 6:38:44 PM)
陳姵霈 (Ngày:10/27/2020 7:11:33 PM)
陳姵霈 (Ngày:10/27/2020 7:11:58 PM)
陳姵霈 (Ngày:10/27/2020 7:12:07 PM)
李昇翰 (Ngày:10/27/2020 7:21:47 PM)
昇翰李 (Ngày:10/27/2020 7:22:56 PM)
hàtiệnEX (Ngày:10/27/2020 7:24:01 PM)
李昇翰 (Ngày:10/27/2020 7:24:03 PM)
tiêuđiềuEX (Ngày:10/27/2020 8:25:59 PM)
biếndiEX (Ngày:10/27/2020 8:28:46 PM)
麻 (Ngày:10/27/2020 9:09:04 PM)
麻 (Ngày:10/27/2020 9:09:05 PM)
陳姵霈 (Ngày:10/27/2020 9:25:29 PM)
陳幼旻 (Ngày:10/27/2020 9:29:52 PM)
陳幼旻 (Ngày:10/27/2020 9:30:07 PM)
陳幼旻 (Ngày:10/27/2020 9:31:04 PM)
野炊 (Ngày:10/27/2020 9:51:16 PM)
膽養 (Ngày:10/27/2020 9:54:01 PM)
饑不擇食 (Ngày:10/27/2020 10:04:00 PM)
龍生龍鳳生鳳老鼠兒子會打洞 (Ngày:10/27/2020 10:07:02 PM)
母責子償 (Ngày:10/27/2020 10:23:46 PM)
䝼麗xinhđẹp (Ngày:10/27/2020 10:59:15 PM)
母債子償 (Ngày:10/27/2020 11:05:39 PM)
列強 (Ngày:10/27/2020 11:20:44 PM)
列強 (Ngày:10/27/2020 11:20:55 PM)
liệtcường (Ngày:10/27/2020 11:21:43 PM)
Thànhnào (Ngày:10/28/2020 12:06:05 AM)
單次 (Ngày:10/28/2020 12:51:40 AM)
浴火 (Ngày:10/28/2020 12:57:34 AM)
浴火 (Ngày:10/28/2020 12:57:39 AM)
浴火 (Ngày:10/28/2020 12:59:45 AM)
涅槃, (Ngày:10/28/2020 1:00:44 AM)
再現 (Ngày:10/28/2020 1:03:11 AM)
風華 (Ngày:10/28/2020 1:10:54 AM)
風華 (Ngày:10/28/2020 1:13:24 AM)
Øāǎēěīǐōǒūǔǖǘǚǜüɑʊtsjtʂŋjəɑəɔʊɤŋʈŋʷʔ§©¶® (Ngày:10/28/2020 7:34:23 AM)
王泓文 (Ngày:10/28/2020 8:59:06 AM)
訪談人員 (Ngày:10/28/2020 10:01:51 AM)
隌 (Ngày:10/28/2020 10:56:12 AM)
湆 (Ngày:10/28/2020 10:56:22 AM)
均碼 (Ngày:10/28/2020 5:51:04 PM)
戴宏原 (Ngày:10/28/2020 8:40:12 PM)
戴宏原 (Ngày:10/28/2020 8:41:46 PM)
戴宏原 (Ngày:10/28/2020 8:42:37 PM)
宏原 (Ngày:10/28/2020 8:58:26 PM)
đáinguyênhoành (Ngày:10/28/2020 9:05:50 PM)
括目相看 (Ngày:10/28/2020 9:07:23 PM)
ㄉㄞ4 (Ngày:10/28/2020 9:08:16 PM)
羨暴忌妒埌 (Ngày:10/28/2020 9:18:13 PM)
羨慕忌妒埌 (Ngày:10/28/2020 9:20:27 PM)

Want to try our beta reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003-2020. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011