Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từđiển Việt-Tàu
(Exterminatology of Chinese Origin)

越中 字韻
(Dziệt Trung Tựvận)

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.

À ả Ã á Ạ ă Ằ ẳ Ẵ ẵ Ắ ặ Â ầ Ẩ ẫ Ấ ậ Đ è Ẻ ẽ É ẹ Ê ề Ể ễ Ế ệ Ì ỉ Ĩ í Ị Ò ỏ Õ ó Ọ ô Ồ ổ Ỗ ố Ộ ơ Ờ ở Ỡ ớ Ợ ù Ủ ũ Ú ụ Ư ừ Ử ữ Ứ ự Ỳ ỷ Ỹ ý Ỵ
Øāǎēěīǐōǒūǔǖǘǚǜüɑʊtsjtʂŋjəɑəɔʊɤŋʈŋʷʔ§©¶®
hưubỗng (Ngày:3/14/2023 5:02:28 PM)
giápmí (Ngày:3/15/2023 6:14:36 AM)
喬遷 (Ngày:3/15/2023 7:06:31 AM)
côđồng (Ngày:3/15/2023 6:37:17 PM)
毓潔 (Ngày:3/15/2023 7:57:55 PM)
接機大堂 (Ngày:3/15/2023 10:23:50 PM)
bơmmực (Ngày:3/16/2023 12:24:56 AM)
thêmmực (Ngày:3/16/2023 12:25:19 AM)
bơmmực (Ngày:3/16/2023 12:25:34 AM)
bùmực (Ngày:3/16/2023 12:49:07 AM)
才收 (Ngày:3/16/2023 12:58:32 AM)
揮去 (Ngày:3/16/2023 1:09:27 AM)
揮去 (Ngày:3/16/2023 1:11:40 AM)
揮走 (Ngày:3/16/2023 1:11:51 AM)
揮走 (Ngày:3/16/2023 1:11:51 AM)
câyrong (Ngày:3/16/2023 1:46:25 AM)
rongrêu (Ngày:3/16/2023 1:46:39 AM)
tảobiển (Ngày:3/16/2023 1:56:47 AM)
bộttảo (Ngày:3/16/2023 1:57:07 AM)
tảobiển (Ngày:3/16/2023 1:57:21 AM)
苔藓 (Ngày:3/16/2023 1:57:40 AM)
bộttạo (Ngày:3/16/2023 1:57:49 AM)
藻粉 (Ngày:3/16/2023 1:58:11 AM)
thâng (Ngày:3/16/2023 9:26:23 AM)
電子菸 (Ngày:3/16/2023 10:13:51 AM)
電子煙 (Ngày:3/16/2023 10:14:05 AM)
Trụong (Ngày:3/17/2023 5:25:56 AM)
xinchàoôngchủ (Ngày:3/17/2023 5:38:31 AM)
祖藉 (Ngày:3/17/2023 7:26:29 PM)
hànhchân (Ngày:3/18/2023 12:14:46 AM)
Duchân (Ngày:3/18/2023 12:16:52 AM)
duchân (Ngày:3/18/2023 12:17:01 AM)
與人為善 (Ngày:3/18/2023 1:36:06 AM)
與人為善 (Ngày:3/18/2023 1:38:59 AM)
狀聲詞 (Ngày:3/18/2023 4:25:01 AM)
商行cửahàng (Ngày:3/18/2023 5:49:13 PM)
chăcchăc (Ngày:3/19/2023 5:35:20 AM)
chăcchăc (Ngày:3/19/2023 5:35:34 AM)
聖旨 (Ngày:3/19/2023 6:04:17 AM)
補教 (Ngày:3/19/2023 6:35:08 AM)
Yùbēiwéihuái (Ngày:3/19/2023 12:45:58 PM)
慾悲為懷 (Ngày:3/19/2023 12:46:16 PM)
Tou (Ngày:3/19/2023 3:49:02 PM)
糟粕醋 (Ngày:3/19/2023 4:49:19 PM)
自貿 (Ngày:3/19/2023 9:40:36 PM)
heckle (Ngày:3/20/2023 4:46:32 AM)
共讚 (Ngày:3/20/2023 5:35:07 AM)
贛Ex. (Ngày:3/20/2023 6:18:59 PM)
lốp (Ngày:3/21/2023 5:01:01 AM)
quábận (Ngày:3/21/2023 4:11:13 PM)
râìthì (Ngày:3/21/2023 4:17:40 PM)
đềutrờ (Ngày:3/21/2023 4:21:26 PM)
Kientrì (Ngày:3/21/2023 5:46:21 PM)
水吧 (Ngày:3/21/2023 5:51:43 PM)
婄 (Ngày:3/21/2023 5:59:33 PM)
ănhọ (Ngày:3/21/2023 7:13:55 PM)
hoávàng (Ngày:3/21/2023 7:14:00 PM)
票誌 (Ngày:3/21/2023 7:18:43 PM)
票制 (Ngày:3/21/2023 7:21:22 PM)
Dựngheo (Ngày:3/21/2023 9:24:47 PM)
小作坊 (Ngày:3/21/2023 9:42:56 PM)

Want to try our reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003-2023. All rights reserved.

Disclaimers: The accuracy of this website is unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate, e.g., 'democracy' and 'Covid-19', etc. are defined differently in 'Sinazi'; hence, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice as you might be put in jail in Mao Zhu-Xi's (毛主习) Chinazi. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011