Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từđiển Việt-Tàu
(Exterminatology of Chinese Origin)

越中 字韻
(Dziệt Trung Tựvận)

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.

À ả Ã á Ạ ă Ằ ẳ Ẵ ẵ Ắ ặ Â ầ Ẩ ẫ Ấ ậ Đ è Ẻ ẽ É ẹ Ê ề Ể ễ Ế ệ Ì ỉ Ĩ í Ị Ò ỏ Õ ó Ọ ô Ồ ổ Ỗ ố Ộ ơ Ờ ở Ỡ ớ Ợ ù Ủ ũ Ú ụ Ư ừ Ử ữ Ứ ự Ỳ ỷ Ỹ ý Ỵ
Øāǎēěīǐōǒūǔǖǘǚǜüɑʊtsjtʂŋjəɑəɔʊɤŋʈŋʷʔ§©¶®
hưubỗng (Ngày:3/14/2023 5:02:28 PM)
giápmí (Ngày:3/15/2023 6:14:36 AM)
喬遷 (Ngày:3/15/2023 7:06:31 AM)
côđồng (Ngày:3/15/2023 6:37:17 PM)
毓潔 (Ngày:3/15/2023 7:57:55 PM)
接機大堂 (Ngày:3/15/2023 10:23:50 PM)
bơmmực (Ngày:3/16/2023 12:24:56 AM)
thêmmực (Ngày:3/16/2023 12:25:19 AM)
bơmmực (Ngày:3/16/2023 12:25:34 AM)
bùmực (Ngày:3/16/2023 12:49:07 AM)
才收 (Ngày:3/16/2023 12:58:32 AM)
揮去 (Ngày:3/16/2023 1:09:27 AM)
揮去 (Ngày:3/16/2023 1:11:40 AM)
揮走 (Ngày:3/16/2023 1:11:51 AM)
揮走 (Ngày:3/16/2023 1:11:51 AM)
câyrong (Ngày:3/16/2023 1:46:25 AM)
rongrêu (Ngày:3/16/2023 1:46:39 AM)
tảobiển (Ngày:3/16/2023 1:56:47 AM)
bộttảo (Ngày:3/16/2023 1:57:07 AM)
tảobiển (Ngày:3/16/2023 1:57:21 AM)
苔藓 (Ngày:3/16/2023 1:57:40 AM)
bộttạo (Ngày:3/16/2023 1:57:49 AM)
藻粉 (Ngày:3/16/2023 1:58:11 AM)
thâng (Ngày:3/16/2023 9:26:23 AM)
電子菸 (Ngày:3/16/2023 10:13:51 AM)
電子煙 (Ngày:3/16/2023 10:14:05 AM)
Trụong (Ngày:3/17/2023 5:25:56 AM)
xinchàoôngchủ (Ngày:3/17/2023 5:38:31 AM)
祖藉 (Ngày:3/17/2023 7:26:29 PM)
hànhchân (Ngày:3/18/2023 12:14:46 AM)
Duchân (Ngày:3/18/2023 12:16:52 AM)
duchân (Ngày:3/18/2023 12:17:01 AM)
與人為善 (Ngày:3/18/2023 1:36:06 AM)
與人為善 (Ngày:3/18/2023 1:38:59 AM)
狀聲詞 (Ngày:3/18/2023 4:25:01 AM)
商行cửahàng (Ngày:3/18/2023 5:49:13 PM)
chăcchăc (Ngày:3/19/2023 5:35:20 AM)
chăcchăc (Ngày:3/19/2023 5:35:34 AM)
聖旨 (Ngày:3/19/2023 6:04:17 AM)
補教 (Ngày:3/19/2023 6:35:08 AM)
Yùbēiwéihuái (Ngày:3/19/2023 12:45:58 PM)
慾悲為懷 (Ngày:3/19/2023 12:46:16 PM)
Tou (Ngày:3/19/2023 3:49:02 PM)
糟粕醋 (Ngày:3/19/2023 4:49:19 PM)
自貿 (Ngày:3/19/2023 9:40:36 PM)
heckle (Ngày:3/20/2023 4:46:32 AM)
共讚 (Ngày:3/20/2023 5:35:07 AM)
贛Ex. (Ngày:3/20/2023 6:18:59 PM)
lốp (Ngày:3/21/2023 5:01:01 AM)
quábận (Ngày:3/21/2023 4:11:13 PM)
râìthì (Ngày:3/21/2023 4:17:40 PM)
đềutrờ (Ngày:3/21/2023 4:21:26 PM)
Kientrì (Ngày:3/21/2023 5:46:21 PM)
水吧 (Ngày:3/21/2023 5:51:43 PM)
婄 (Ngày:3/21/2023 5:59:33 PM)
ănhọ (Ngày:3/21/2023 7:13:55 PM)
hoávàng (Ngày:3/21/2023 7:14:00 PM)
票誌 (Ngày:3/21/2023 7:18:43 PM)
票制 (Ngày:3/21/2023 7:21:22 PM)
Dựngheo (Ngày:3/21/2023 9:24:47 PM)
小作坊 (Ngày:3/21/2023 9:42:56 PM)
燒吹機 (Ngày:3/22/2023 6:53:05 PM)
nhatrangEx. (Ngày:3/22/2023 8:27:22 PM)
canranh (Ngày:3/22/2023 8:27:36 PM)
宮廟 (Ngày:3/22/2023 9:23:51 PM)
Chínnăm (Ngày:3/23/2023 9:43:48 AM)
只因 (Ngày:3/24/2023 5:04:25 AM)
只因為 (Ngày:3/24/2023 5:04:37 AM)
不誤 (Ngày:3/24/2023 5:24:08 AM)
nhằmkhiến (Ngày:3/24/2023 5:37:29 AM)
關繫 (Ngày:3/24/2023 5:50:46 AM)
與其 (Ngày:3/24/2023 6:10:24 AM)
磨咕 (Ngày:3/24/2023 6:13:38 AM)
生力軍 (Ngày:3/24/2023 6:31:49 AM)
❗️BạnnhớnóiemmộttiếngđểHuệnóitiệmchủkhuyếnmãibạntiềnsangtên,bảohiểm,thuếv.v. (Ngày:3/24/2023 8:25:54 AM)
集思廣益 (Ngày:3/24/2023 8:26:05 AM)
báitế (Ngày:3/24/2023 8:47:03 AM)
báitế (Ngày:3/24/2023 8:47:42 AM)
bừabãi (Ngày:3/24/2023 8:52:00 AM)
溶Ex. (Ngày:3/24/2023 4:22:34 PM)
nhânrộng (Ngày:3/24/2023 4:30:55 PM)
nhânrộng (Ngày:3/24/2023 4:31:58 PM)
詹Ex. (Ngày:3/24/2023 4:39:45 PM)
即沖咖啡 (Ngày:3/24/2023 4:54:15 PM)
即沖 (Ngày:3/24/2023 4:54:22 PM)
即冲 (Ngày:3/24/2023 4:54:41 PM)
giàng (Ngày:3/24/2023 10:51:07 PM)
tếnh (Ngày:3/24/2023 10:51:26 PM)
Hòacùng (Ngày:3/25/2023 12:06:25 AM)
諞論 (Ngày:3/25/2023 2:17:37 AM)
編論 (Ngày:3/25/2023 2:18:11 AM)
phúngviếng (Ngày:3/25/2023 5:51:39 AM)
Phongbìtrắng (Ngày:3/25/2023 6:02:53 AM)
陳予翔 (Ngày:3/25/2023 4:42:07 PM)
陳武 (Ngày:3/25/2023 4:42:23 PM)
陳勇 (Ngày:3/25/2023 4:42:55 PM)
慈香 (Ngày:3/25/2023 9:52:47 PM)
拖泥帶水 (Ngày:3/26/2023 12:58:57 AM)
情錯 (Ngày:3/26/2023 3:57:52 PM)
一次情錯 (Ngày:3/26/2023 3:58:11 PM)
半拉拉 (Ngày:3/26/2023 4:00:00 PM)
軌迹 (Ngày:3/26/2023 11:02:53 PM)
quỷtích (Ngày:3/26/2023 11:03:13 PM)
拖泥帶水 (Ngày:3/27/2023 3:45:58 AM)
手圈 (Ngày:3/27/2023 11:06:31 PM)
團長sưđoàntrưởng (Ngày:3/28/2023 2:21:56 AM)
師長Ex. (Ngày:3/28/2023 2:24:38 AM)
班規 (Ngày:3/28/2023 2:57:27 AM)
補述 (Ngày:3/28/2023 3:06:04 AM)
cu5ng (Ngày:3/28/2023 3:35:44 AM)
因由 (Ngày:3/28/2023 3:49:59 AM)
因由 (Ngày:3/28/2023 3:49:59 AM)
•知書達禮 (Ngày:3/28/2023 6:11:23 AM)
洗心滌慮 (Ngày:3/28/2023 7:00:15 AM)
chứngtỏrằng (Ngày:3/28/2023 8:21:17 AM)
幹煸鵝 (Ngày:3/28/2023 6:12:44 PM)
法們 (Ngày:3/28/2023 9:33:39 PM)
hòacùng (Ngày:3/28/2023 9:57:26 PM)
大眾捷運 (Ngày:3/29/2023 12:45:36 AM)
phácthảo (Ngày:3/29/2023 6:30:16 AM)
cộngdồn (Ngày:3/29/2023 6:52:26 AM)
cộngdồn (Ngày:3/29/2023 6:52:26 AM)
việntoàn (Ngày:3/29/2023 6:57:47 AM)
中國升麼都好只是習首間不好 (Ngày:3/29/2023 5:06:50 PM)
tìmđuyên (Ngày:3/30/2023 4:19:19 PM)
bàchị (Ngày:3/31/2023 1:26:54 AM)
dảingânhà (Ngày:3/31/2023 6:35:52 PM)
galaxy (Ngày:3/31/2023 6:36:00 PM)
密勒頓 (Ngày:3/31/2023 6:58:36 PM)
老嫗能解 (Ngày:4/1/2023 2:01:17 AM)
老嫗能解 (Ngày:4/1/2023 2:03:12 AM)
inxongrồi (Ngày:4/1/2023 2:05:31 AM)
intem (Ngày:4/1/2023 2:05:55 AM)
inphiếu (Ngày:4/1/2023 2:06:09 AM)
ingiấy (Ngày:4/1/2023 2:06:21 AM)
inrồi (Ngày:4/1/2023 2:06:33 AM)
tiênthừa (Ngày:4/1/2023 4:30:49 AM)
calvocade (Ngày:4/2/2023 5:03:26 AM)
hàngloạtCalvocate (Ngày:4/2/2023 5:04:49 AM)
spa (Ngày:4/2/2023 6:41:36 PM)
水療 (Ngày:4/2/2023 6:50:40 PM)
nghềspa (Ngày:4/2/2023 6:50:54 PM)
chổilonggà (Ngày:4/2/2023 8:12:12 PM)
chổigà (Ngày:4/2/2023 8:54:07 PM)
esculapianmedicinal (Ngày:4/4/2023 2:46:27 AM)
bàngao (Ngày:4/5/2023 7:30:28 AM)
bàngiaoo (Ngày:4/5/2023 7:30:33 AM)
bàngiaoo (Ngày:4/5/2023 7:30:39 AM)
đôlaMỹ (Ngày:4/6/2023 7:03:57 AM)
婆蘿蜜溼包 (Ngày:4/6/2023 7:45:28 AM)
婆蘿蜜溼包mui (Ngày:4/6/2023 7:45:44 AM)
婆蘿蜜 (Ngày:4/6/2023 7:45:52 AM)
raurămCloser (Ngày:4/6/2023 9:06:10 PM)
raurămlaksa (Ngày:4/6/2023 9:06:35 PM)
liênlỵ (Ngày:4/7/2023 12:05:04 AM)
liênlị (Ngày:4/7/2023 12:05:16 AM)
mítlòng (Ngày:4/7/2023 12:29:15 AM)
míclòng (Ngày:4/7/2023 12:29:23 AM)
thảođáng (Ngày:4/7/2023 12:31:12 AM)
hùatheo (Ngày:4/7/2023 12:39:11 AM)
khôngcóliênquan (Ngày:4/7/2023 12:51:46 AM)
打扰 (Ngày:4/7/2023 12:58:18 AM)
liênlụy (Ngày:4/7/2023 12:59:01 AM)
liênlụy (Ngày:4/7/2023 12:59:23 AM)
rongruổi (Ngày:4/7/2023 2:58:52 AM)
chấpnhặt (Ngày:4/7/2023 3:26:37 AM)
靠賞 (Ngày:4/7/2023 9:04:11 AM)
搞賞 (Ngày:4/7/2023 9:04:27 AM)
emvềvớingười (Ngày:4/7/2023 7:16:55 PM)
端妃 (Ngày:4/7/2023 9:01:03 PM)
甄嬛 (Ngày:4/7/2023 9:01:41 PM)
ÁiHòa (Ngày:4/7/2023 9:02:29 PM)
ÉPPHÔI (Ngày:4/7/2023 9:43:47 PM)
淺色Ex. (Ngày:4/8/2023 12:39:53 AM)
炸香蕉餵 (Ngày:4/8/2023 2:42:54 AM)
chữViệtbỏdấu (Ngày:4/8/2023 5:15:14 AM)
愛你一萬年 (Ngày:4/8/2023 5:15:51 AM)
剝殼 (Ngày:4/8/2023 7:18:07 PM)
雞蛋剝殼 (Ngày:4/8/2023 7:18:42 PM)
絞股藍 (Ngày:4/9/2023 9:45:37 PM)
五葉蔘 (Ngày:4/9/2023 9:46:38 PM)
equivocalhàng2 (Ngày:4/10/2023 1:14:47 AM)
原本的 (Ngày:4/11/2023 12:34:00 AM)
bangoc (Ngày:4/11/2023 12:34:24 AM)
延平拓土興邦地.百年孕育.教化宏揚.學府臨滄波浩瀚.雍容絃誦.桃李芬芳.遍東南神明遺冑.重洋負笈.來集斯堂.瞻望河山三萬里.腥羶未滌.仇恥毋忘.莫辜負英年歲月.履先民遺蹟.文物重光. (Ngày:4/11/2023 6:50:06 PM)
Sibilantshsxq (Ngày:4/12/2023 3:36:51 PM)
殲Ex (Ngày:4/12/2023 6:51:01 PM)
質押 (Ngày:4/13/2023 12:32:12 AM)
somatopsychic (Ngày:4/13/2023 4:19:34 AM)
潛修 (Ngày:4/13/2023 10:30:12 PM)
妙語如珠 (Ngày:4/13/2023 10:48:14 PM)
trừbỏ (Ngày:4/13/2023 11:47:48 PM)
trừđi (Ngày:4/13/2023 11:47:56 PM)
翁紫瑜 (Ngày:4/14/2023 10:36:07 AM)
培力 (Ngày:4/16/2023 6:49:16 AM)
佈雷機 (Ngày:4/16/2023 7:44:17 AM)
破解中共航母戰力的戰法,就是專打尾隨航母的補給艦 (Ngày:4/16/2023 8:21:27 PM)
補給艦 (Ngày:4/16/2023 8:22:58 PM)
嘲笑chọcquê (Ngày:4/16/2023 9:41:07 PM)
佈雷機 (Ngày:4/17/2023 8:22:17 PM)
淨土tịnhđộ (Ngày:4/18/2023 2:09:14 AM)
陘gành (Ngày:4/18/2023 9:38:28 AM)
去美元化 (Ngày:4/18/2023 2:30:08 PM)
amenities (Ngày:4/18/2023 8:41:16 PM)
breakneck (Ngày:4/19/2023 4:10:11 PM)
breakneckspeed (Ngày:4/19/2023 4:10:21 PM)
ănbỏchạy (Ngày:4/19/2023 6:46:29 PM)
dinedash (Ngày:4/19/2023 6:46:50 PM)
配盤 (Ngày:4/19/2023 11:54:40 PM)
ditrong (Ngày:4/20/2023 1:42:53 AM)
ditruong (Ngày:4/20/2023 1:43:09 AM)
NASA (Ngày:4/20/2023 3:53:39 PM)
美國航太總署(NASA (Ngày:4/20/2023 3:53:45 PM)
美加 (Ngày:4/20/2023 3:54:31 PM)
緬因州 (Ngày:4/20/2023 3:55:40 PM)
緬因 (Ngày:4/20/2023 3:55:52 PM)
變頻器 (Ngày:4/20/2023 7:24:46 PM)
giaiphong (Ngày:4/20/2023 8:17:48 PM)
giaiphong (Ngày:4/20/2023 8:17:48 PM)
ngàygiảiphóng (Ngày:4/20/2023 8:18:34 PM)
ngàygiảiphóng (Ngày:4/20/2023 8:18:34 PM)
kỷniệmngàygiảiphóng (Ngày:4/20/2023 8:18:49 PM)
kỷniệmngàygiảiphóng (Ngày:4/20/2023 8:18:49 PM)
kỷniệmngàygiảiphóng (Ngày:4/20/2023 8:18:49 PM)
chánphiền (Ngày:4/21/2023 12:58:47 AM)
chớkhông (Ngày:4/21/2023 1:15:28 AM)
xoimói (Ngày:4/21/2023 1:21:51 AM)
xoimóibắtbẻ (Ngày:4/21/2023 1:22:13 AM)
縄 (Ngày:4/21/2023 2:14:29 AM)
keen (Ngày:4/21/2023 2:35:20 AM)
mỳvằnthắn (Ngày:4/21/2023 3:59:19 AM)
vằnthắn (Ngày:4/21/2023 3:59:28 AM)
雲吞麵vằnthánh (Ngày:4/21/2023 4:00:15 AM)
趴下來 (Ngày:4/21/2023 8:08:20 PM)
throuple (Ngày:4/22/2023 1:16:07 AM)
栔Carambola (Ngày:4/22/2023 2:12:05 AM)
乏bẹp (Ngày:4/22/2023 5:18:18 AM)
廢bấy (Ngày:4/22/2023 5:22:15 AM)
勘khám (Ngày:4/22/2023 5:30:33 AM)
欖仁樹楓 (Ngày:4/22/2023 5:32:08 AM)
非bâybàibây (Ngày:4/22/2023 5:33:14 AM)
非bâybàibâytròbấtlương (Ngày:4/22/2023 5:33:45 AM)
假cá (Ngày:4/22/2023 5:42:17 AM)
解cóc (Ngày:4/22/2023 5:43:42 AM)
狡cáogià (Ngày:4/22/2023 5:47:13 AM)
龕khánh (Ngày:4/22/2023 5:53:28 AM)
喑ấmớ (Ngày:4/22/2023 5:55:16 AM)
瓣bèncánhhoaEx.rãbèn (Ngày:4/22/2023 10:24:19 PM)
玷điếmđémđốm (Ngày:4/22/2023 10:25:41 PM)
淟đenđóm (Ngày:4/22/2023 10:27:17 PM)
燃nhennhúm (Ngày:4/22/2023 10:27:48 PM)
烈khétlẹt (Ngày:4/22/2023 10:28:29 PM)
然nhen (Ngày:4/22/2023 10:29:04 PM)
險hẻm (Ngày:4/22/2023 10:30:24 PM)
碗oản (Ngày:4/22/2023 11:35:21 PM)
仄chếch (Ngày:4/22/2023 11:40:38 PM)
仄trệt (Ngày:4/22/2023 11:41:14 PM)
仄trật (Ngày:4/22/2023 11:41:28 PM)
êchề滯 (Ngày:4/22/2023 11:42:43 PM)
êchề滯 (Ngày:4/22/2023 11:45:04 PM)
灌vunquén (Ngày:4/22/2023 11:45:49 PM)
sơnthen炭đenbóng (Ngày:4/22/2023 11:47:13 PM)
綻trơtrẻn (Ngày:4/22/2023 11:48:29 PM)
vén挽 (Ngày:4/22/2023 11:49:39 PM)
刊xén (Ngày:4/22/2023 11:50:46 PM)
xén删 (Ngày:4/22/2023 11:51:19 PM)
峇裡島 (Ngày:4/23/2023 12:14:16 AM)
adjudantach (Ngày:4/23/2023 12:24:35 AM)
Gisementmoong (Ngày:4/23/2023 12:25:00 AM)
cimentximoong (Ngày:4/23/2023 12:25:33 AM)
aiguilleghi (Ngày:4/23/2023 12:26:06 AM)
alcoolcồn (Ngày:4/23/2023 12:26:32 AM)
aluminiumnhôm (Ngày:4/23/2023 12:27:22 AM)
portefeuillebópphơi (Ngày:4/23/2023 12:28:43 AM)
pourboireboa (Ngày:4/23/2023 12:29:01 AM)
Copiercóp (Ngày:4/23/2023 12:29:25 AM)
correcteurcò (Ngày:4/23/2023 12:29:55 AM)
commissairecò (Ngày:4/23/2023 12:30:46 AM)
essencexăng (Ngày:4/23/2023 12:31:15 AM)
effectphê (Ngày:4/23/2023 12:31:27 AM)
effetphê (Ngày:4/23/2023 12:31:47 AM)
enarrièrre-de (Ngày:4/23/2023 12:32:34 AM)
沐恩Ex. (Ngày:4/23/2023 12:35:54 AM)
蒙恩 (Ngày:4/23/2023 12:36:41 AM)
蒙mang (Ngày:4/23/2023 12:37:08 AM)
學薄họcbạ (Ngày:4/23/2023 12:41:11 AM)
cómang萌 (Ngày:4/23/2023 12:56:11 AM)
烏鴨 (Ngày:4/23/2023 6:32:18 AM)
THÊĐẶC (Ngày:4/23/2023 8:27:00 PM)
CÔĐẶC (Ngày:4/23/2023 8:27:24 PM)
農體 (Ngày:4/23/2023 8:29:20 PM)
濃體 (Ngày:4/23/2023 8:29:34 PM)
múadòng (Ngày:4/23/2023 11:38:04 PM)
nátnước (Ngày:4/24/2023 3:27:11 AM)
沙野 (Ngày:4/24/2023 7:50:11 PM)
brancardbăngca (Ngày:4/24/2023 10:38:24 PM)
bruettebùệt (Ngày:4/24/2023 10:39:11 PM)
bruettebùệtxcutkit (Ngày:4/24/2023 10:39:48 PM)
crêpekếp (Ngày:4/24/2023 10:40:14 PM)
traversetàvẹt (Ngày:4/24/2023 10:40:32 PM)
friserphidê (Ngày:4/24/2023 10:40:54 PM)
crickíchxeôtô (Ngày:4/24/2023 10:41:25 PM)
frirephi (Ngày:4/24/2023 10:41:43 PM)
grammegam (Ngày:4/24/2023 10:42:02 PM)
gris (Ngày:4/24/2023 10:42:25 PM)
grisgammàunghi (Ngày:4/24/2023 10:42:52 PM)
plaquelắc (Ngày:4/24/2023 10:43:53 PM)
bleulơ (Ngày:4/24/2023 10:44:04 PM)
plili (Ngày:4/24/2023 10:44:11 PM)
grèvelàmreo (Ngày:4/24/2023 10:44:50 PM)
blốclốc (Ngày:4/24/2023 10:45:09 PM)
đàđạđại大 (Ngày:4/24/2023 11:14:16 PM)
đàđạđại大 (Ngày:4/24/2023 11:56:17 PM)
chốtlại (Ngày:4/25/2023 2:56:12 AM)
寬民 (Ngày:4/25/2023 10:39:40 PM)
寬民力 (Ngày:4/25/2023 10:39:52 PM)
寬恕民力 (Ngày:4/25/2023 10:40:14 PM)
恕Ex. (Ngày:4/25/2023 10:41:04 PM)
紓寬 (Ngày:4/25/2023 10:42:11 PM)
紓寬民力 (Ngày:4/25/2023 10:42:25 PM)
民力 (Ngày:4/25/2023 10:42:33 PM)
寬民 (Ngày:4/25/2023 10:43:14 PM)
寬紓 (Ngày:4/25/2023 10:46:02 PM)
寬紓民力 (Ngày:4/25/2023 10:46:11 PM)
勾出 (Ngày:4/25/2023 11:10:22 PM)
đánhra (Ngày:4/25/2023 11:10:36 PM)
trử (Ngày:4/25/2023 11:27:16 PM)
活潑好動 (Ngày:4/25/2023 11:35:40 PM)
1lượt (Ngày:4/26/2023 12:10:13 AM)
龠Ex. (Ngày:4/26/2023 12:14:23 AM)
述聖賢之龠韻 (Ngày:4/26/2023 12:16:24 AM)
俸Ex. (Ngày:4/26/2023 4:47:20 AM)
疣bướu (Ngày:4/26/2023 4:50:03 AM)
腐bở (Ngày:4/26/2023 4:52:13 AM)
ngồixếpbằn (Ngày:4/26/2023 4:54:02 AM)
ngồixếpbằn般+足 (Ngày:4/26/2023 4:55:59 AM)
盤腿坐 (Ngày:4/26/2023 5:01:17 AM)
盤腿坐ngồixếpbằn (Ngày:4/26/2023 5:01:57 AM)
哱 (Ngày:4/26/2023 5:02:40 AM)
悖㹀bốirối (Ngày:4/26/2023 5:04:06 AM)
悖亂rốiloạn (Ngày:4/26/2023 5:05:18 AM)
SápnhậpEX. (Ngày:4/26/2023 5:26:40 AM)
插sápthápthắp (Ngày:4/26/2023 5:28:47 AM)
nhấpnhoáng (Ngày:4/26/2023 9:19:36 AM)
nhấp (Ngày:4/26/2023 9:20:25 AM)
莧ThiềuChửugiềnAmarathanceae (Ngày:4/26/2023 7:51:11 PM)
蜆dệnnhện (Ngày:4/26/2023 7:52:52 PM)
痏dấuVết (Ngày:4/26/2023 7:58:06 PM)
dậurào囿 (Ngày:4/26/2023 8:01:15 PM)
ngẫmlại (Ngày:4/27/2023 1:22:47 AM)
障碍 (Ngày:4/27/2023 5:38:09 AM)
契入 (Ngày:4/27/2023 6:09:58 AM)
Huyềnthoai (Ngày:4/27/2023 6:28:50 AM)
陰ấmCậuấm (Ngày:4/27/2023 6:38:26 AM)
phải被Vềnhváonhưbốvợphảiđấm (Ngày:4/27/2023 6:53:23 AM)
mátmasse (Ngày:4/27/2023 9:50:09 PM)
冷眼旁觀 (Ngày:4/28/2023 12:33:12 AM)
不藥而癒 (Ngày:4/28/2023 1:46:07 AM)
dogmeatconsumption“ananachronisticbusiness”thatshouldhavebeenshutdown. (Ngày:4/28/2023 3:31:10 AM)
試著 (Ngày:4/28/2023 6:50:10 AM)
試著 (Ngày:4/28/2023 6:50:16 AM)
Chốtbảovệ. (Ngày:4/28/2023 9:05:35 PM)
梢seo (Ngày:4/28/2023 11:12:11 PM)
梢seo (Ngày:4/28/2023 11:12:37 PM)
傳統風尚 (Ngày:4/29/2023 12:19:05 AM)
兇宅 (Ngày:4/29/2023 6:22:50 AM)
đồnlũy (Ngày:4/29/2023 11:13:40 AM)
đót (Ngày:4/29/2023 11:48:18 AM)
đónđèo (Ngày:4/29/2023 11:51:43 AM)
擔住 (Ngày:4/30/2023 5:52:19 AM)
bàu泊 (Ngày:4/30/2023 10:46:34 PM)
林泽宇 (Ngày:5/1/2023 9:20:51 AM)
泽 (Ngày:5/1/2023 9:21:18 AM)
湛chằmchim (Ngày:5/2/2023 1:04:00 AM)
湛chằmnhạn (Ngày:5/2/2023 1:04:21 AM)
湛tràmchim (Ngày:5/2/2023 1:04:42 AM)
兇宅 (Ngày:5/2/2023 3:00:30 AM)
作樣 (Ngày:5/2/2023 8:22:25 AM)
位vì (Ngày:5/2/2023 8:48:04 AM)
áo熬 (Ngày:5/2/2023 8:48:39 AM)
Yào (Ngày:5/2/2023 3:35:24 PM)
Muô (Ngày:5/2/2023 9:27:50 PM)
卮chai (Ngày:5/3/2023 12:50:15 AM)
vìngàingôi1ngôi2ngài (Ngày:5/3/2023 12:55:38 AM)
位vìngàingôi1ngôi2ngài (Ngày:5/3/2023 12:55:51 AM)
跪quằnquại (Ngày:5/3/2023 12:56:38 AM)
lèolái理 (Ngày:5/3/2023 12:57:09 AM)
詭gànquải (Ngày:5/3/2023 12:58:06 AM)
ly釐 (Ngày:5/3/2023 1:00:57 AM)
doubletđiệpthức (Ngày:5/3/2023 1:08:31 AM)
eấp悒 (Ngày:5/3/2023 1:09:23 AM)
êmái藹 (Ngày:5/3/2023 1:14:14 AM)
藹êmái (Ngày:5/3/2023 1:15:13 AM)
bựcbội悖 (Ngày:5/3/2023 1:16:09 AM)
坢bằngbẵn (Ngày:5/3/2023 1:17:48 AM)
坢bằngbặn (Ngày:5/3/2023 1:18:11 AM)
剛健Cứngcáp (Ngày:5/3/2023 1:20:33 AM)
Cứngcáp砝 (Ngày:5/3/2023 1:21:23 AM)
砝cỨngcáp (Ngày:5/3/2023 1:22:36 AM)
chạ藉 (Ngày:5/3/2023 1:23:41 AM)
恬đềm (Ngày:5/3/2023 1:25:26 AM)
僂儸lèolá (Ngày:5/3/2023 1:30:14 AM)
lốlăng陵 (Ngày:5/3/2023 1:31:39 AM)
疲勞libì (Ngày:5/3/2023 1:32:52 AM)
quạnhquẽ寡 (Ngày:5/3/2023 1:33:51 AM)
亨hớhênh (Ngày:5/3/2023 1:35:25 AM)
háthỏng哄 (Ngày:5/3/2023 1:36:04 AM)
唊 (Ngày:5/3/2023 1:36:44 AM)
唊lápgiáp (Ngày:5/3/2023 1:37:25 AM)
kémcôi寡 (Ngày:5/3/2023 1:38:35 AM)
窮gạngùng (Ngày:5/3/2023 1:39:39 AM)
cáukỉnh儆 (Ngày:5/3/2023 1:40:52 AM)
牢lớnlao (Ngày:5/3/2023 1:42:47 AM)
gạngùng (Ngày:5/3/2023 1:43:45 AM)
gạngùng窮 (Ngày:5/3/2023 1:43:59 AM)
婁lòdò (Ngày:5/3/2023 1:46:51 AM)
làmlùi (Ngày:5/3/2023 6:23:24 AM)
cộngdòng (Ngày:5/3/2023 6:26:57 AM)
傅玄 (Ngày:5/3/2023 5:12:17 PM)
傅玄 (Ngày:5/3/2023 5:12:30 PM)
ỦT (Ngày:5/3/2023 6:55:00 PM)
đúnghông對嗎 (Ngày:5/3/2023 7:02:17 PM)
ditruong (Ngày:5/3/2023 7:30:37 PM)
Nộivùng (Ngày:5/3/2023 10:19:50 PM)
Cậnvùng (Ngày:5/3/2023 10:20:17 PM)
tộiphavạlạy罪罰禍拜 (Ngày:5/4/2023 5:33:04 AM)
ĐạiNamQuấcâmtựvị (Ngày:5/4/2023 5:34:17 AM)
lạylục (Ngày:5/4/2023 5:39:06 AM)
Cúcbái (Ngày:5/4/2023 5:39:32 AM)
躹拜 (Ngày:5/4/2023 5:40:54 AM)
岳母mụnhạc (Ngày:5/4/2023 5:43:12 AM)
mụnhạcquathămrểnấunướcchèuốngchơi (Ngày:5/4/2023 5:45:14 AM)
bàgia家婆 (Ngày:5/4/2023 5:49:23 AM)
家母 (Ngày:5/4/2023 5:49:41 AM)
家母mụgia (Ngày:5/4/2023 5:50:08 AM)
ônggia (Ngày:5/4/2023 5:51:04 AM)
家公ônggia (Ngày:5/4/2023 5:51:29 AM)
nhạcgia (Ngày:5/4/2023 5:55:12 AM)
岳家? (Ngày:5/4/2023 5:55:39 AM)
岳家 (Ngày:5/4/2023 5:55:45 AM)
衣裳xốngáo (Ngày:5/4/2023 6:05:10 AM)
áoxống (Ngày:5/4/2023 6:05:52 AM)
mayváyphòngkhiCẢdạ (Ngày:5/4/2023 8:16:44 AM)
xống裳dạyđĩvénxống (Ngày:5/4/2023 8:20:25 AM)
摩羯座 (Ngày:5/4/2023 8:41:12 AM)
恐怖言論 (Ngày:5/4/2023 10:05:23 PM)
冷眼旁觀 (Ngày:5/5/2023 12:05:49 AM)
Nónmê,nóncời,nóncối,nóncứng (Ngày:5/5/2023 1:08:22 AM)
thẻmực (Ngày:5/5/2023 3:02:40 AM)
câumực (Ngày:5/5/2023 3:03:05 AM)
bêu標 (Ngày:5/5/2023 8:52:22 AM)
叫khiếunại,kêunài (Ngày:5/5/2023 8:55:07 AM)
bệrạc弊 (Ngày:5/5/2023 8:58:01 AM)
耿雪冰 (Ngày:5/5/2023 9:05:51 AM)
sẩn齔sún (Ngày:5/5/2023 9:10:39 AM)
摩羯座 (Ngày:5/5/2023 10:52:37 AM)
加級 (Ngày:5/5/2023 10:52:55 AM)
coronation (Ngày:5/5/2023 8:49:05 PM)
coronation (Ngày:5/5/2023 8:50:45 PM)
牁cọc (Ngày:5/5/2023 10:16:50 PM)
墀thànhtrì (Ngày:5/5/2023 10:19:18 PM)
trụsởEX. (Ngày:5/5/2023 10:26:35 PM)
伐dẹp (Ngày:5/5/2023 10:30:29 PM)
社安 (Ngày:5/6/2023 2:42:39 AM)
社安金 (Ngày:5/6/2023 2:42:46 AM)
Giuộc (Ngày:5/6/2023 7:48:04 AM)
Giuộc勺 (Ngày:5/6/2023 7:48:16 AM)
.tộc (Ngày:5/6/2023 7:50:09 AM)
族giuộc (Ngày:5/6/2023 7:50:53 AM)
duộc杓 (Ngày:5/6/2023 7:52:46 AM)
彗chỗigiễ,xễ,sể,rể (Ngày:5/6/2023 8:01:14 AM)
檝 (Ngày:5/6/2023 8:01:36 AM)
纎vụn,giăm (Ngày:5/6/2023 8:02:34 AM)
giămbào (Ngày:5/6/2023 8:03:20 AM)
đágiăm (Ngày:5/6/2023 8:03:47 AM)
dác籜 (Ngày:5/6/2023 8:06:06 AM)
檐thềm (Ngày:5/6/2023 8:07:15 AM)
謝辭giãtừ (Ngày:5/6/2023 8:09:39 AM)
路lồlớn (Ngày:5/6/2023 8:15:44 AM)
心酸的情歌 (Ngày:5/6/2023 5:44:41 PM)
心酸的情歌 (Ngày:5/6/2023 5:44:53 PM)
心酸的情歌 (Ngày:5/6/2023 5:45:32 PM)
心酸的情歌 (Ngày:5/6/2023 5:45:33 PM)
笟 (Ngày:5/6/2023 11:04:48 PM)
笟rổsảo (Ngày:5/6/2023 11:05:36 PM)
sẩm霃 (Ngày:5/6/2023 11:06:13 PM)
稠sù (Ngày:5/6/2023 11:53:28 PM)
稠sụ (Ngày:5/6/2023 11:54:51 PM)
紫藤花 (Ngày:5/7/2023 9:15:54 AM)
釵Ex (Ngày:5/7/2023 4:37:16 PM)
ditruong (Ngày:5/7/2023 8:10:07 PM)
Cậnvùng (Ngày:5/8/2023 2:14:00 AM)
Vôsựhiếnâncần (Ngày:5/8/2023 2:53:09 AM)
無事獻慇僅 (Ngày:5/8/2023 2:54:54 AM)
Liênvùng (Ngày:5/8/2023 2:56:24 AM)
無事獻慇僅不奸必盜 (Ngày:5/8/2023 2:58:40 AM)
無事獻殷勤,非奸即盜 (Ngày:5/8/2023 2:59:51 AM)
無事獻殷勤非奸即盜 (Ngày:5/8/2023 2:59:57 AM)
無事獻殷勤 (Ngày:5/8/2023 3:00:08 AM)
無事獻殷勤,非姦即盜 (Ngày:5/8/2023 3:00:59 AM)
無事獻殷勤,非姦即盜 (Ngày:5/8/2023 3:01:06 AM)
無事獻慇勤非姦即盜 (Ngày:5/8/2023 3:02:03 AM)
暫支 (Ngày:5/9/2023 1:15:18 AM)
TừđiễnAnnamLatinh (Ngày:5/9/2023 2:19:47 AM)
outhàycảsaosáchnàyởkẻchợ京師nướcPortugallàthanhLisboanăm1797 (Ngày:5/9/2023 2:23:32 AM)
Từngđêm (Ngày:5/9/2023 8:34:34 PM)
Nghệan義安 (Ngày:5/9/2023 8:45:43 PM)
Lụiđụi,lúngtlúng (Ngày:5/9/2023 11:25:48 PM)
Lụiđụi,lúngtúng累墜 (Ngày:5/9/2023 11:26:34 PM)
累墜troublesome,Unmanageble,difficult (Ngày:5/9/2023 11:27:46 PM)
đấm揕 (Ngày:5/9/2023 11:34:53 PM)
陣đận,lần (Ngày:5/9/2023 11:37:05 PM)
đợt秩 (Ngày:5/9/2023 11:37:42 PM)
儔đồbò (Ngày:5/9/2023 11:39:47 PM)
đồn傳 (Ngày:5/9/2023 11:40:15 PM)
筯 (Ngày:5/9/2023 11:40:40 PM)
筯箸đũa (Ngày:5/9/2023 11:41:07 PM)
đầm沉 (Ngày:5/9/2023 11:41:38 PM)
萃tụi (Ngày:5/9/2023 11:42:20 PM)
trụi墜 (Ngày:5/9/2023 11:42:59 PM)
吹xúi (Ngày:5/9/2023 11:43:22 PM)
xui推 (Ngày:5/9/2023 11:43:37 PM)
粹túibụi (Ngày:5/9/2023 11:44:19 PM)
trẻn衣十旦袒 (Ngày:5/9/2023 11:46:22 PM)
沌trộn (Ngày:5/9/2023 11:47:15 PM)
đựcngười直 (Ngày:5/9/2023 11:47:54 PM)
巒non (Ngày:5/9/2023 11:52:37 PM)
lược略nướccờ (Ngày:5/9/2023 11:54:41 PM)
壟nỗng (Ngày:5/9/2023 11:56:29 PM)
lề例 (Ngày:5/9/2023 11:57:43 PM)
lề例nề (Ngày:5/9/2023 11:58:29 PM)
nghè衙 (Ngày:5/10/2023 12:37:03 AM)
機móc (Ngày:5/10/2023 12:39:44 AM)
mấu目 (Ngày:5/10/2023 12:40:46 AM)
móc目 (Ngày:5/10/2023 12:42:06 AM)
Chănmóc牧 (Ngày:5/10/2023 12:42:29 AM)
móc牧mục (Ngày:5/10/2023 12:42:54 AM)
hé罅há (Ngày:5/10/2023 12:46:12 AM)
賀hộihè (Ngày:5/10/2023 12:46:30 AM)
hạ廈hènhà (Ngày:5/10/2023 12:47:15 AM)
移chuyểnnhà (Ngày:5/10/2023 12:48:17 AM)
miệtmài抹Miết (Ngày:5/10/2023 12:56:13 AM)
miếtximăng (Ngày:5/10/2023 12:57:06 AM)
miếtthêmhồchodính (Ngày:5/10/2023 12:57:38 AM)
mảimê勱,邁 (Ngày:5/10/2023 1:00:39 AM)
mảimê勱,邁 (Ngày:5/10/2023 1:00:40 AM)
mãimãi每每 (Ngày:5/10/2023 1:01:26 AM)
Liênvùng (Ngày:5/10/2023 9:14:37 AM)
tráitắc (Ngày:5/10/2023 6:50:16 PM)
tráitắc?calamansi (Ngày:5/10/2023 6:50:41 PM)
kilomet (Ngày:5/10/2023 11:05:43 PM)
thịnhviệtphát (Ngày:5/11/2023 7:32:52 PM)
thịnhviệtphát (Ngày:5/11/2023 7:33:30 PM)
Nộimiền (Ngày:5/12/2023 1:01:57 AM)
牽手ㄧ世情 (Ngày:5/12/2023 6:21:11 PM)
呷hớp (Ngày:5/13/2023 8:48:59 AM)
kép夾 (Ngày:5/13/2023 8:50:38 AM)
梜 (Ngày:5/13/2023 8:51:53 AM)
原辭 (Ngày:5/13/2023 8:54:19 AM)
辭原 (Ngày:5/13/2023 8:54:48 AM)
濫trộmnghĩ (Ngày:5/13/2023 9:03:36 AM)
Nộimiền (Ngày:5/13/2023 6:20:31 PM)
域內 (Ngày:5/13/2023 6:21:40 PM)
Cậnmiền (Ngày:5/14/2023 1:01:42 AM)
鄰域 (Ngày:5/14/2023 1:04:56 AM)
域間 (Ngày:5/14/2023 2:09:24 AM)
Côngtháihọc (Ngày:5/14/2023 4:55:30 AM)
人體工程學 (Ngày:5/14/2023 5:01:18 AM)
矍Ex. (Ngày:5/14/2023 5:49:34 AM)
cuốcbộ走+矍 (Ngày:5/14/2023 5:51:10 AM)
臨盆parturient,begivingbirthtoachild,beconfined (Ngày:5/14/2023 6:12:42 AM)
俄極音速飛彈炸「美製愛國者」反被烏軍用愛國者攔截 (Ngày:5/14/2023 11:18:40 AM)
bèbối (Ngày:5/14/2023 7:07:03 PM)
郭子儀 (Ngày:5/14/2023 8:38:36 PM)
陪bèbồi (Ngày:5/14/2023 8:42:08 PM)
大亨以正天之道也 (Ngày:5/14/2023 10:11:09 PM)
大亨以正天之道也 (Ngày:5/14/2023 10:11:27 PM)
lanternflies (Ngày:5/14/2023 10:25:37 PM)
tàutầu (Ngày:5/14/2023 11:25:08 PM)
SơnLa,CaoBằng (Ngày:5/15/2023 12:29:28 AM)
ĐiệnBiên (Ngày:5/15/2023 12:32:00 AM)
ThừaThiênHuế (Ngày:5/15/2023 12:34:19 AM)
ĐăkLăk (Ngày:5/15/2023 12:48:18 AM)
洞中泉水流不盡,山間清風迎面來 (Ngày:5/15/2023 8:23:15 AM)
khuphốvănhoá (Ngày:5/15/2023 7:22:13 PM)
khuphốvănhoá (Ngày:5/15/2023 7:22:13 PM)
Civilized (Ngày:5/15/2023 7:22:38 PM)
tiêmnhắclạibooster (Ngày:5/15/2023 7:29:11 PM)
uncoroborated (Ngày:5/15/2023 7:48:04 PM)
truyềnnướcbiểnEX (Ngày:5/15/2023 7:57:33 PM)
bồbịchEx (Ngày:5/15/2023 8:22:35 PM)
內域 (Ngày:5/15/2023 10:52:36 PM)
攤牌ngãbài (Ngày:5/16/2023 12:42:53 AM)
cóbaogiờEx (Ngày:5/16/2023 12:49:34 AM)
mãpin (Ngày:5/16/2023 2:18:19 AM)
Prunesdriedplums, (Ngày:5/16/2023 4:00:44 AM)
approbate,approbation (Ngày:5/16/2023 5:26:02 AM)
disapprobate,disapprobation (Ngày:5/16/2023 5:26:55 AM)
điệnbiên (Ngày:5/16/2023 9:13:56 AM)
Tỉnhđiệnbiên (Ngày:5/16/2023 9:15:00 AM)
奠邊 (Ngày:5/16/2023 9:17:53 AM)
巡禮Ex. (Ngày:5/16/2023 8:26:56 PM)
銀髮族退休族 (Ngày:5/16/2023 8:35:12 PM)
裴梅强 (Ngày:5/17/2023 6:15:53 AM)
mink (Ngày:5/17/2023 6:22:54 PM)
區段 (Ngày:5/17/2023 7:01:11 PM)
a1 (Ngày:5/17/2023 7:02:58 PM)
thỉnhthoảngthảng (Ngày:5/18/2023 6:51:44 AM)
me (Ngày:5/18/2023 7:27:48 AM)
váo (Ngày:5/18/2023 7:29:40 AM)
Tiềnchất (Ngày:5/18/2023 9:44:27 AM)
生法 (Ngày:5/18/2023 4:38:36 PM)
間流 (Ngày:5/18/2023 4:39:07 PM)
怢樂 (Ngày:5/18/2023 4:39:41 PM)
怢 (Ngày:5/18/2023 4:40:18 PM)
怢 (Ngày:5/18/2023 4:40:26 PM)
間流 (Ngày:5/18/2023 4:40:41 PM)
頣 (Ngày:5/18/2023 4:45:34 PM)
頣 (Ngày:5/18/2023 4:45:34 PM)
頣 (Ngày:5/18/2023 4:46:56 PM)
頣 (Ngày:5/18/2023 4:48:01 PM)
VNTựđiểnHộiKhoitríTiếnĐứcsáilàsai,khôngđúngtrấtrangoài (Ngày:5/18/2023 8:27:29 PM)
VNTựđiểnHộiKhaitríTiếnĐức1931Sáilàsai,khôngđúngtrấtrangoài (Ngày:5/18/2023 8:27:56 PM)
Ngườichungtiềnấntống (Ngày:5/18/2023 9:02:14 PM)
dưỡngquân (Ngày:5/18/2023 9:02:31 PM)
NguyễnVănVĩnh1928ChuyệnnướcRômavàdânRômaAnhhùnghàokiệtRômat (Ngày:5/18/2023 9:06:48 PM)
净土要言Tịnhđộyếungôn1926TrầnPhongSắcdịch1920 (Ngày:5/18/2023 9:21:33 PM)
兩位涉嫌擄人勒贖,暴力竊取價值超過370億越南盾加密貨幣的越南男子被胡志明市人民法院判處無期徒刑的重刑。 (Ngày:5/18/2023 10:18:28 PM)
BTC (Ngày:5/18/2023 10:19:01 PM)
特幣 (Ngày:5/18/2023 10:19:34 PM)
比特幣BTC (Ngày:5/18/2023 10:20:05 PM)
panacea (Ngày:5/18/2023 11:15:51 PM)
袜带 (Ngày:5/19/2023 2:05:06 AM)
panacea孨.Pronouncedzhuan,thetermwascoinedin2012andreferstothemarkersofpersonalacc (Ngày:5/19/2023 2:31:12 AM)
panacea孨.Pronouncedzhuan,thetermwascoinedin2012andreferstothemarkersofpersonalacc (Ngày:5/19/2023 2:31:22 AM)
孨.coinedin2012markersofpersonalaccomplishmentfortheChinesemanhouse房子,car车子,and (Ngày:5/19/2023 2:33:59 AM)
集貨 (Ngày:5/19/2023 2:35:38 AM)
孨.coinedin2012markersofpersonalaccomplishmenthouse房子,car车子,and妻子 (Ngày:5/19/2023 2:36:06 AM)
孨Ex (Ngày:5/19/2023 2:37:15 AM)
間流 (Ngày:5/19/2023 7:14:21 AM)
闺 (Ngày:5/19/2023 9:03:32 AM)
chàngràng (Ngày:5/19/2023 11:46:25 PM)
霺 (Ngày:5/20/2023 12:39:18 AM)
食+兼 (Ngày:5/20/2023 12:41:21 AM)
晚muộnmắn (Ngày:5/20/2023 2:39:59 AM)
cây荄 (Ngày:5/20/2023 2:57:05 AM)
根cơn (Ngày:5/20/2023 3:05:51 AM)
复旦 (Ngày:5/20/2023 7:38:52 AM)
疏thưagởi (Ngày:5/20/2023 8:17:21 AM)
khaybưng (Ngày:5/20/2023 11:33:29 AM)
quidnunc (Ngày:5/20/2023 8:04:46 PM)
forhoodle (Ngày:5/20/2023 8:06:35 PM)
furhoodle (Ngày:5/20/2023 8:09:25 PM)
Logophile (Ngày:5/20/2023 8:15:53 PM)
acidrefluxtràongược (Ngày:5/20/2023 9:14:21 PM)
chân磌 (Ngày:5/20/2023 9:26:19 PM)
磌 (Ngày:5/20/2023 9:26:26 PM)
顛Chân (Ngày:5/20/2023 9:28:03 PM)
Ngưuphồn (Ngày:5/21/2023 6:11:59 PM)
xechành (Ngày:5/21/2023 8:35:33 PM)
燃火nhómdómlửa (Ngày:5/22/2023 1:51:28 AM)
đụp疊 (Ngày:5/22/2023 1:53:41 AM)
重疊chồngđụp (Ngày:5/22/2023 1:54:43 AM)
chồngđụp (Ngày:5/22/2023 1:54:50 AM)
gồm兼 (Ngày:5/22/2023 1:55:32 AM)
鉗鈐cùm (Ngày:5/22/2023 1:56:45 AM)
tómtúm僭 (Ngày:5/22/2023 1:58:32 AM)
掩úm (Ngày:5/22/2023 1:58:54 AM)
úm弇 (Ngày:5/22/2023 1:59:51 AM)
連luôn (Ngày:5/22/2023 2:00:15 AM)
cước蹻guốc (Ngày:5/22/2023 2:01:42 AM)
火珠 (Ngày:5/22/2023 2:11:15 AM)
鎛 (Ngày:5/22/2023 2:31:43 AM)
xớiđất鎛bác (Ngày:5/22/2023 2:32:08 AM)
thápbút筆榻 (Ngày:5/22/2023 3:11:00 AM)
煉luộc (Ngày:5/22/2023 3:21:30 AM)
主人翁Ex. (Ngày:5/22/2023 3:24:46 AM)
打秋風độlốt (Ngày:5/22/2023 3:37:25 AM)
đánhghen撚酸 (Ngày:5/22/2023 3:40:03 AM)
近來無恙 (Ngày:5/22/2023 3:44:17 AM)
蛶蝣convờ (Ngày:5/22/2023 3:46:20 AM)
壁虎咬人不可救 (Ngày:5/22/2023 3:50:11 AM)
sấp集tệp (Ngày:5/22/2023 4:03:19 AM)
xén剪 (Ngày:5/22/2023 4:04:04 AM)
sộkhám坐牢 (Ngày:5/22/2023 4:04:43 AM)
tể彗xể (Ngày:5/22/2023 4:05:38 AM)
肺積水 (Ngày:5/22/2023 9:33:58 AM)
~1643 (Ngày:5/23/2023 5:37:22 AM)
làmlùi (Ngày:5/23/2023 5:37:28 AM)
muống甍manh (Ngày:5/23/2023 7:28:26 AM)
蘇格拉底 (Ngày:5/23/2023 7:39:15 PM)
遺憾 (Ngày:5/24/2023 1:40:30 AM)
無稽 (Ngày:5/24/2023 1:41:00 AM)
Kimluôn龍Vĩnhluông (Ngày:5/24/2023 2:52:24 AM)
kỹcàng精細kỹcan (Ngày:5/24/2023 2:55:14 AM)
kỉcan (Ngày:5/24/2023 2:56:07 AM)
va他 (Ngày:5/24/2023 6:53:23 AM)
chệc (Ngày:5/24/2023 7:22:59 AM)
中国人 (Ngày:5/24/2023 8:16:04 AM)
美国 (Ngày:5/24/2023 8:16:23 AM)
chệc (Ngày:5/24/2023 8:21:58 AM)
chệc (Ngày:5/24/2023 11:58:10 AM)
nhạ (Ngày:5/24/2023 9:55:45 PM)
xơng (Ngày:5/24/2023 9:59:35 PM)
勇往 (Ngày:5/25/2023 5:37:00 AM)
勇健 (Ngày:5/25/2023 5:37:14 AM)
採耳 (Ngày:5/25/2023 7:47:55 AM)
采耳 (Ngày:5/25/2023 7:48:21 AM)
洁面 (Ngày:5/25/2023 7:48:33 AM)
潔面 (Ngày:5/25/2023 7:49:32 AM)
nóinhưthếnào (Ngày:5/25/2023 8:45:14 AM)
潔面 (Ngày:5/25/2023 8:50:19 AM)
蒜香藤 (Ngày:5/25/2023 9:34:37 PM)
不藥而癒 (Ngày:5/25/2023 10:21:46 PM)
thangthớm (Ngày:5/25/2023 11:43:31 PM)
thẳngthớm (Ngày:5/25/2023 11:43:39 PM)
違禁物 (Ngày:5/26/2023 2:05:54 AM)
禁物 (Ngày:5/26/2023 2:06:03 AM)
康泰 (Ngày:5/26/2023 3:43:42 AM)
無陽道 (Ngày:5/26/2023 2:32:30 PM)
袉們 (Ngày:5/26/2023 5:11:58 PM)
袉們 (Ngày:5/26/2023 5:11:59 PM)
一行資料 (Ngày:5/27/2023 12:40:06 AM)
一列 (Ngày:5/27/2023 12:40:35 AM)
比BầubậukhôngTàibầubạn. (Ngày:5/27/2023 5:29:50 PM)
chuyểnđổisốdigitalized (Ngày:5/27/2023 10:27:37 PM)
陽奉陰違 (Ngày:5/28/2023 6:22:06 AM)
开往清晨的火车 (Ngày:5/28/2023 8:49:06 AM)
CungĐànVỡĐôi (Ngày:5/28/2023 8:51:16 AM)
gặp (Ngày:5/28/2023 11:09:45 PM)
Nhổcỏ (Ngày:5/29/2023 6:29:21 PM)
Nhổcỏ (Ngày:5/29/2023 6:29:56 PM)
Nhổcỏ (Ngày:5/29/2023 6:30:21 PM)
Nhổcỏ (Ngày:5/29/2023 6:30:22 PM)
吧草 (Ngày:5/29/2023 6:30:43 PM)
透天厝 (Ngày:5/31/2023 12:01:04 AM)
sủ (Ngày:5/31/2023 7:43:30 AM)
處處風光 (Ngày:5/31/2023 10:59:32 AM)
đuổi (Ngày:5/31/2023 7:32:01 PM)
ĐUỔI (Ngày:5/31/2023 7:34:20 PM)
催債 (Ngày:5/31/2023 7:34:35 PM)
催債 (Ngày:5/31/2023 7:34:36 PM)
要債 (Ngày:5/31/2023 7:41:25 PM)
đuổinợ (Ngày:5/31/2023 7:43:31 PM)
應受 (Ngày:5/31/2023 9:17:08 PM)
藍護 (Ngày:5/31/2023 9:17:18 PM)
藍護 (Ngày:5/31/2023 9:17:42 PM)
辰時 (Ngày:5/31/2023 11:52:36 PM)
審查人員 (Ngày:6/1/2023 1:06:09 AM)
髹ex. (Ngày:6/1/2023 5:57:27 AM)
chuyển (Ngày:6/1/2023 6:41:12 AM)
chuyển (Ngày:6/1/2023 6:41:22 AM)
遷喬 (Ngày:6/1/2023 8:25:37 AM)
大堂 (Ngày:6/1/2023 11:27:03 AM)
筆芯 (Ngày:6/1/2023 1:10:17 PM)
tượngchúa (Ngày:6/1/2023 9:23:33 PM)
chúngrao (Ngày:6/2/2023 1:03:40 AM)
hệlụy (Ngày:6/2/2023 1:15:36 AM)
尋人 (Ngày:6/2/2023 8:27:38 PM)
sạcpinkhôngvàođiện (Ngày:6/3/2023 1:16:57 AM)
khôngvàođiện (Ngày:6/3/2023 1:17:09 AM)
一整天 (Ngày:6/3/2023 1:23:03 AM)
一整天 (Ngày:6/3/2023 1:23:13 AM)
Kếtsắt (Ngày:6/3/2023 10:54:51 AM)
bàđồng (Ngày:6/3/2023 2:00:58 PM)
tảobiển (Ngày:6/3/2023 2:05:06 PM)
hảiđải (Ngày:6/3/2023 2:05:33 PM)
hảiđái (Ngày:6/3/2023 2:05:45 PM)
陌生Ex. (Ngày:6/3/2023 8:01:59 PM)
情商Ex. (Ngày:6/3/2023 9:22:54 PM)
以以列 (Ngày:6/4/2023 6:16:47 AM)
泰原 (Ngày:6/4/2023 5:25:08 PM)
ngậptrànnước (Ngày:6/5/2023 12:35:33 AM)
nướcngập (Ngày:6/5/2023 12:35:42 AM)
ngậntràn (Ngày:6/5/2023 12:36:12 AM)
仔細的話 (Ngày:6/5/2023 2:05:33 AM)
sẹn (Ngày:6/5/2023 8:24:30 AM)
sẹn (Ngày:6/5/2023 8:24:45 AM)
Xẹn (Ngày:6/5/2023 8:25:12 AM)

Want to try our reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003-2023. All rights reserved.

Disclaimers: The accuracy of this website is unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate, so please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011