Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từđiển Việt-Tàu
(Exterminatology of Chinese Origin)

越中 字韻
(Dziệt Trung Tựvận)

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.

À ả Ã á Ạ ă Ằ ẳ Ẵ ẵ Ắ ặ Â ầ Ẩ ẫ Ấ ậ Đ è Ẻ ẽ É ẹ Ê ề Ể ễ Ế ệ Ì ỉ Ĩ í Ị Ò ỏ Õ ó Ọ ô Ồ ổ Ỗ ố Ộ ơ Ờ ở Ỡ ớ Ợ ù Ủ ũ Ú ụ Ư ừ Ử ữ Ứ ự Ỳ ỷ Ỹ ý Ỵ

phíchđựngnướcinox (Ngày:10/31/2023 5:56:46 PM)
adenotonsillarhaylàadenoid (Ngày:10/31/2023 8:34:10 PM)
胣 (Ngày:11/1/2023 12:37:46 AM)
不守纪律 (Ngày:11/1/2023 3:34:58 AM)
Thankyou.ImTakashi.ImcurrentlyaPhDinMelbourneUniversity.Myresearchareaisthenatura (Ngày:11/1/2023 8:58:21 PM)
袏 (Ngày:11/2/2023 3:30:39 AM)
天送 (Ngày:11/2/2023 9:29:47 PM)
thắpsáng (Ngày:11/2/2023 10:02:47 PM)
thắp (Ngày:11/2/2023 10:02:56 PM)
dùsaochăngnữa (Ngày:11/3/2023 12:07:26 AM)
dùthếnàođinữa (Ngày:11/3/2023 12:07:42 AM)
dùthếnào (Ngày:11/3/2023 12:07:51 AM)
bếtkể (Ngày:11/3/2023 12:07:59 AM)
bấtluật (Ngày:11/3/2023 12:08:07 AM)
bấtcứthếnào (Ngày:11/3/2023 12:13:06 AM)
熬不過 (Ngày:11/3/2023 12:39:51 AM)
熬不過 (Ngày:11/3/2023 12:39:59 AM)
怕熬 (Ngày:11/3/2023 12:40:17 AM)
怕熬 (Ngày:11/3/2023 12:41:02 AM)
怕熬不過 (Ngày:11/3/2023 12:41:16 AM)
bấtcứthếnào (Ngày:11/3/2023 12:46:17 AM)
dùsaođinữa (Ngày:11/3/2023 12:47:13 AM)
任何時候 (Ngày:11/3/2023 1:04:52 AM)
臨了 (Ngày:11/3/2023 1:12:35 AM)
體孕 (Ngày:11/3/2023 1:21:11 AM)
恐旦晚 (Ngày:11/3/2023 1:26:42 AM)
sớmmuộngì (Ngày:11/3/2023 1:26:52 AM)
sớmmuộngìcũngnói (Ngày:11/3/2023 1:30:30 AM)
sómmuộngì (Ngày:11/3/2023 1:30:40 AM)
sớmmuộngìcũngđưa (Ngày:11/3/2023 1:31:10 AM)
體孕 (Ngày:11/3/2023 1:36:49 AM)
彈出來 (Ngày:11/3/2023 2:02:09 AM)
đóngtàikhoản (Ngày:11/3/2023 2:28:40 AM)
thồitiền (Ngày:11/3/2023 2:40:01 AM)
帐户 (Ngày:11/3/2023 2:43:02 AM)
đóngtàikhuản (Ngày:11/3/2023 2:50:10 AM)
LãEX (Ngày:11/3/2023 5:34:10 AM)
Liênmiền (Ngày:11/3/2023 8:08:37 AM)
lẫunướng (Ngày:11/3/2023 6:22:56 PM)
misogymy (Ngày:11/4/2023 12:19:51 AM)
一士 (Ngày:11/4/2023 4:29:23 AM)
điềuxấu (Ngày:11/4/2023 4:36:59 AM)
农 (Ngày:11/4/2023 4:37:18 AM)
农 (Ngày:11/4/2023 4:37:46 AM)
一士二農三工四商 (Ngày:11/4/2023 4:42:37 AM)
寧缺勿濫 (Ngày:11/5/2023 2:26:51 AM)
四藝 (Ngày:11/5/2023 8:09:21 AM)
tứnghệ (Ngày:11/5/2023 8:16:03 AM)
họasĩ (Ngày:11/5/2023 8:25:35 AM)
欱 (Ngày:11/5/2023 7:43:29 PM)
keoj (Ngày:11/5/2023 7:59:02 PM)
NúiCaoNướcChảy (Ngày:11/5/2023 9:41:47 PM)
cuts (Ngày:11/5/2023 10:10:36 PM)
一士 (Ngày:11/6/2023 3:40:45 AM)
nuis (Ngày:11/6/2023 4:29:33 AM)
莫鏌 (Ngày:11/6/2023 6:59:32 AM)
撟 (Ngày:11/6/2023 7:55:46 PM)
khắm (Ngày:11/6/2023 8:48:00 PM)
ngọngiáo (Ngày:11/6/2023 9:15:14 PM)
cáigiáo (Ngày:11/6/2023 9:15:19 PM)
thươnggiáo (Ngày:11/6/2023 9:15:24 PM)
nơm (Ngày:11/6/2023 10:39:41 PM)
卤 (Ngày:11/7/2023 12:14:37 PM)
Tháptùng (Ngày:11/7/2023 1:04:47 PM)
Xuoonga (Ngày:11/7/2023 1:23:24 PM)
phừng (Ngày:11/7/2023 3:39:06 PM)
cùléc (Ngày:11/7/2023 4:17:19 PM)
珠巢 (Ngày:11/7/2023 5:06:08 PM)
đắpchiếu (Ngày:11/7/2023 5:47:49 PM)
cơsơ (Ngày:11/7/2023 5:51:00 PM)
bảykè (Ngày:11/7/2023 6:32:49 PM)
和牛 (Ngày:11/8/2023 6:41:23 AM)
三層肉 (Ngày:11/8/2023 7:01:02 AM)
原始點 (Ngày:11/8/2023 6:27:18 PM)
Rongkinh (Ngày:11/8/2023 6:52:54 PM)
Rongkinh (Ngày:11/8/2023 6:53:14 PM)
Buồi (Ngày:11/8/2023 7:09:45 PM)
bámvíu (Ngày:11/8/2023 7:59:54 PM)
現折 (Ngày:11/8/2023 11:04:33 PM)
haihước (Ngày:11/9/2023 6:30:36 AM)
紅打拋 (Ngày:11/9/2023 7:48:09 AM)
Câyhươngnhu (Ngày:11/9/2023 7:48:22 AM)
kiênnh (Ngày:11/9/2023 10:51:36 AM)
độclập (Ngày:11/9/2023 10:59:39 AM)
đồcơlập (Ngày:11/9/2023 11:00:21 AM)
giúpdỡ (Ngày:11/9/2023 1:33:38 PM)
bộtnêm (Ngày:11/9/2023 5:14:31 PM)
改毛病 (Ngày:11/9/2023 10:07:24 PM)
Gàlôilammàotrắng (Ngày:11/9/2023 10:54:03 PM)
bỉnhbướng (Ngày:11/10/2023 1:13:13 AM)
bườngbỉnh (Ngày:11/10/2023 1:21:58 AM)
卜赴 (Ngày:11/10/2023 6:56:12 PM)
蠔hàu (Ngày:11/11/2023 6:02:12 AM)
hàu (Ngày:11/11/2023 6:02:26 AM)
Hoàihâm (Ngày:11/11/2023 12:24:18 PM)
風聲水起 (Ngày:11/11/2023 8:42:57 PM)
風生水起 (Ngày:11/11/2023 8:44:07 PM)
nghiêmtục (Ngày:11/12/2023 12:35:21 AM)
掛得 (Ngày:11/12/2023 4:50:56 AM)
thùngquẹt (Ngày:11/12/2023 5:40:17 PM)
vănphòngnhânsự (Ngày:11/12/2023 7:54:22 PM)
lạctaylái (Ngày:11/13/2023 2:03:39 AM)
hẻo (Ngày:11/13/2023 2:57:53 AM)
風生水起 (Ngày:11/13/2023 3:14:05 AM)
limrim (Ngày:11/13/2023 3:21:08 AM)
ngoảnh (Ngày:11/13/2023 3:21:48 AM)
ngoảnh (Ngày:11/13/2023 3:22:00 AM)
ngảnh (Ngày:11/13/2023 3:22:08 AM)
TungThanhCao (Ngày:11/13/2023 3:38:42 AM)
棄弃 (Ngày:11/13/2023 4:00:05 AM)
嘴邊 (Ngày:11/13/2023 2:45:45 PM)
嘴邊 (Ngày:11/13/2023 2:50:15 PM)
饲 (Ngày:11/13/2023 7:09:32 PM)
乞吃 (Ngày:11/13/2023 7:18:28 PM)
chauchuốt (Ngày:11/13/2023 8:07:44 PM)
chaif (Ngày:11/13/2023 10:58:54 PM)
nhứtnách (Ngày:11/13/2023 11:10:40 PM)
THỦYBỘ (Ngày:11/13/2023 11:43:15 PM)
1.1Mứcthu (Ngày:11/14/2023 12:12:12 AM)
Mứcthu (Ngày:11/14/2023 12:12:17 AM)
berration (Ngày:11/14/2023 12:47:18 AM)
chuếnh (Ngày:11/14/2023 3:17:10 AM)
trangf (Ngày:11/14/2023 3:22:43 AM)
xg (Ngày:11/14/2023 4:13:02 AM)
埒 (Ngày:11/14/2023 4:54:46 AM)
lẩy (Ngày:11/14/2023 5:33:42 AM)
立牌 (Ngày:11/14/2023 5:39:17 PM)
護念 (Ngày:11/14/2023 5:53:38 PM)
不淨 (Ngày:11/14/2023 10:50:06 PM)
不淨 (Ngày:11/14/2023 10:50:07 PM)
classy (Ngày:11/14/2023 11:12:00 PM)
dòngchảyk (Ngày:11/15/2023 2:43:26 AM)
Dândíu (Ngày:11/15/2023 4:18:21 AM)
床前明月光 (Ngày:11/15/2023 2:03:53 PM)
mucj (Ngày:11/15/2023 7:21:30 PM)
起泡劑 (Ngày:11/16/2023 12:17:38 AM)
chẹp (Ngày:11/16/2023 5:19:48 AM)
thâubuộc (Ngày:11/16/2023 7:43:12 PM)
gắpthan (Ngày:11/16/2023 8:48:17 PM)
cốtyếu (Ngày:11/16/2023 9:10:12 PM)
íchhĩ (Ngày:11/17/2023 12:15:29 AM)
Gặpnhiềumaymắn (Ngày:11/17/2023 7:15:13 PM)
hònthan (Ngày:11/17/2023 11:33:32 PM)
trảvay (Ngày:11/18/2023 12:08:31 AM)
thiếtthực (Ngày:11/18/2023 12:48:49 AM)
hiềnhòa (Ngày:11/18/2023 4:53:29 AM)
giằng (Ngày:11/18/2023 8:49:05 AM)
lảngphảng (Ngày:11/18/2023 9:24:26 AM)
留職停薪 (Ngày:11/18/2023 1:03:24 PM)
襁褓 (Ngày:11/18/2023 1:09:30 PM)
育嬰假 (Ngày:11/18/2023 1:27:27 PM)
育嬰室 (Ngày:11/18/2023 5:01:15 PM)
育嬰師 (Ngày:11/18/2023 5:01:41 PM)
嬰幼兒 (Ngày:11/18/2023 5:10:11 PM)
嬰兒室 (Ngày:11/18/2023 5:12:35 PM)
大學畢業 (Ngày:11/18/2023 5:33:37 PM)
nhố (Ngày:11/18/2023 10:04:21 PM)
nhínhố (Ngày:11/18/2023 10:07:26 PM)
留班 (Ngày:11/18/2023 10:10:31 PM)
ngèo (Ngày:11/19/2023 5:17:16 AM)
lêu (Ngày:11/19/2023 5:30:12 AM)
將棋 (Ngày:11/19/2023 5:40:41 AM)
tấtthảy (Ngày:11/19/2023 5:53:32 AM)
Snitch (Ngày:11/19/2023 7:25:56 AM)
landlegs (Ngày:11/19/2023 8:54:33 AM)
sealegs (Ngày:11/19/2023 8:54:43 AM)
博磨 (Ngày:11/19/2023 9:31:35 AM)
薄母 (Ngày:11/19/2023 9:33:12 AM)
保兒 (Ngày:11/19/2023 9:34:55 AM)
鴇兒 (Ngày:11/19/2023 9:35:03 AM)
卜兒 (Ngày:11/19/2023 9:35:08 AM)
博磨 (Ngày:11/19/2023 1:09:43 PM)
薄母 (Ngày:11/19/2023 1:17:46 PM)
保兒 (Ngày:11/19/2023 1:25:37 PM)
育嬰室 (Ngày:11/19/2023 1:43:42 PM)
嬰兒室 (Ngày:11/19/2023 1:54:14 PM)
嬰幼兒 (Ngày:11/19/2023 2:02:25 PM)
襁褓 (Ngày:11/19/2023 7:41:14 PM)
nằmnôi (Ngày:11/19/2023 7:47:25 PM)
sangả (Ngày:11/19/2023 10:06:39 PM)
Trồnglauramía (Ngày:11/20/2023 12:34:04 AM)
thửaruộngphùsa (Ngày:11/20/2023 1:49:58 AM)
cộp (Ngày:11/20/2023 3:23:56 AM)
mảymay (Ngày:11/20/2023 5:17:06 AM)
mảy (Ngày:11/20/2023 5:17:11 AM)
đỗđạt (Ngày:11/20/2023 6:17:23 AM)
gàndở (Ngày:11/20/2023 7:05:32 AM)
抗告 (Ngày:11/20/2023 7:19:37 AM)
撟 (Ngày:11/20/2023 7:20:16 AM)
阻卻違法/阻卻違法事由 (Ngày:11/20/2023 7:23:36 AM)
阻卻違法 (Ngày:11/20/2023 7:23:51 AM)
果凍兒 (Ngày:11/20/2023 8:29:25 AM)
更像 (Ngày:11/20/2023 9:24:20 AM)
飽經滄桑 (Ngày:11/20/2023 9:26:33 AM)
chiphải (Ngày:11/20/2023 1:45:33 PM)
ngỏm (Ngày:11/20/2023 1:56:27 PM)
凋亡 (Ngày:11/20/2023 2:01:05 PM)
強半 (Ngày:11/20/2023 2:14:47 PM)
坐間 (Ngày:11/20/2023 2:15:13 PM)
后来 (Ngày:11/20/2023 7:00:30 PM)
原來  (Ngày:11/20/2023 7:42:07 PM)
沒骨 (Ngày:11/21/2023 2:33:04 AM)
Hững (Ngày:11/21/2023 6:27:41 AM)
ngảnrẽ (Ngày:11/21/2023 12:22:39 PM)
câyro (Ngày:11/21/2023 1:06:55 PM)
sốchẳn (Ngày:11/21/2023 1:07:14 PM)
ngoảnh (Ngày:11/21/2023 1:16:55 PM)
狀況 (Ngày:11/21/2023 1:29:02 PM)
Đậubiếc (Ngày:11/21/2023 2:43:12 PM)
明天在買保潔墊 (Ngày:11/21/2023 10:47:38 PM)
保潔墊 (Ngày:11/21/2023 10:47:48 PM)
潔墊 (Ngày:11/21/2023 10:48:11 PM)
潔墊 (Ngày:11/22/2023 5:06:35 AM)
thứthách (Ngày:11/22/2023 10:54:49 AM)
dp (Ngày:11/22/2023 9:16:02 PM)
qưỡn (Ngày:11/22/2023 10:01:46 PM)
Cànràm (Ngày:11/22/2023 10:17:05 PM)
hoatrái (Ngày:11/23/2023 12:12:33 AM)
故舊不棄 (Ngày:11/23/2023 2:51:23 PM)
不棄 (Ngày:11/23/2023 2:53:20 PM)
xoaychuyển (Ngày:11/23/2023 6:39:57 PM)
熷 (Ngày:11/23/2023 9:45:15 PM)
分氛 (Ngày:11/24/2023 6:11:27 AM))
憂愁幽思 (Ngày:11/24/2023 7:13:46 AM)
勅令 (Ngày:11/24/2023 8:42:44 AM)
戒嚴區 (Ngày:11/24/2023 8:46:28 AM)
giớingiêm (Ngày:11/24/2023 8:50:39 AM)
giànhânngãinonvợchồng (Ngày:11/24/2023 8:56:16 AM)
phớttỉnhănglê (Ngày:11/24/2023 9:20:40 AM)
難色 (Ngày:11/24/2023 1:02:51 PM)
呺 (Ngày:11/24/2023 1:17:38 PM)
Cayvá (Ngày:11/24/2023 7:24:42 PM)
铁铲 (Ngày:11/24/2023 7:30:17 PM)
铲 (Ngày:11/24/2023 7:30:28 PM)
thoạt (Ngày:11/25/2023 1:47:26 AM)
談記 (Ngày:11/25/2023 11:05:58 AM)
thẫn (Ngày:11/25/2023 5:49:55 PM)
nhảnh (Ngày:11/25/2023 6:24:37 PM)
thaam (Ngày:11/25/2023 6:32:35 PM)
刌 (Ngày:11/25/2023 9:06:38 PM)
khuống (Ngày:11/25/2023 9:08:38 PM)
trếu (Ngày:11/25/2023 9:46:20 PM)
laos (Ngày:11/26/2023 3:18:45 AM)
掑 (Ngày:11/26/2023 3:52:25 AM)
猉 (Ngày:11/26/2023 3:53:06 AM)
lẩy (Ngày:11/26/2023 4:42:57 AM)
帶到 (Ngày:11/26/2023 4:47:48 AM)
倒帶 (Ngày:11/26/2023 5:28:01 AM)
常川 (Ngày:11/26/2023 6:07:54 AM)
常川 (Ngày:11/26/2023 6:07:58 AM)
色難 (Ngày:11/26/2023 7:29:42 AM)
vãnđản (Ngày:11/26/2023 7:40:11 AM)
件事 (Ngày:11/26/2023 7:44:30 AM)
nhanhlẹ (Ngày:11/26/2023 10:47:37 AM)
伶悧 (Ngày:11/26/2023 10:53:17 AM)
nhuầnnhuyễ (Ngày:11/26/2023 12:00:27 PM)
nhuầnnhuyễn (Ngày:11/26/2023 12:00:35 PM)
髷 (Ngày:11/26/2023 12:01:10 PM)
dạobộ (Ngày:11/26/2023 12:26:59 PM)
rãobước (Ngày:11/26/2023 12:27:23 PM)
舊學 (Ngày:11/26/2023 12:36:43 PM)
hợmhĩnh (Ngày:11/26/2023 12:47:16 PM)
12738 (Ngày:11/26/2023 6:29:32 PM)
rácthải (Ngày:11/26/2023 6:31:53 PM)
thảirác (Ngày:11/26/2023 6:32:38 PM)
靈車 (Ngày:11/26/2023 6:35:40 PM)
chắccú (Ngày:11/26/2023 6:44:26 PM)
字第 (Ngày:11/27/2023 12:29:43 AM)
Lỗtốn (Ngày:11/27/2023 4:54:30 AM)
bănkhăn (Ngày:11/27/2023 5:15:58 AM)
款子 (Ngày:11/27/2023 6:12:22 AM)
義庄 (Ngày:11/27/2023 6:24:49 AM)
寄頓 (Ngày:11/27/2023 6:50:03 AM)
pháttiển (Ngày:11/27/2023 5:46:58 PM)
地兒 (Ngày:11/27/2023 7:26:56 PM)
落地兒 (Ngày:11/27/2023 7:27:13 PM)
quash (Ngày:11/28/2023 2:48:08 AM)
Mỉm (Ngày:11/28/2023 4:11:17 AM)
Mỉm (Ngày:11/28/2023 4:11:21 AM)
Múm (Ngày:11/28/2023 4:11:27 AM)
trungthật (Ngày:11/28/2023 7:14:51 AM)
弄不好 (Ngày:11/28/2023 7:51:43 AM)
不好弄 (Ngày:11/28/2023 7:53:35 AM)
一件 (Ngày:11/28/2023 8:32:20 AM)
疳癪 (Ngày:11/28/2023 8:42:42 AM)
癪 (Ngày:11/28/2023 8:49:00 AM)
rùalinh (Ngày:11/28/2023 9:00:43 AM)
靈龜 (Ngày:11/28/2023 9:01:15 AM)
thảivật (Ngày:11/28/2023 9:16:27 AM)
腕管綜合症 (Ngày:11/28/2023 9:26:26 AM)
腕管 (Ngày:11/28/2023 9:30:15 AM)
綜合症 (Ngày:11/28/2023 9:31:17 AM)
滑鼠手 (Ngày:11/28/2023 9:32:20 AM)
triđế (Ngày:11/28/2023 10:53:54 AM)
知底 (Ngày:11/28/2023 10:55:02 AM)
biếng (Ngày:11/28/2023 11:05:33 AM)
tôhiệu (Ngày:11/28/2023 2:46:04 PM)
總不成 (Ngày:11/28/2023 3:06:09 PM)
不聽 (Ngày:11/28/2023 3:26:34 PM)
đóngtiền (Ngày:11/28/2023 4:31:18 PM)
đươnh (Ngày:11/28/2023 11:41:40 PM)
Gạgẫm (Ngày:11/29/2023 2:02:32 AM)
又稱 (Ngày:11/29/2023 5:40:01 AM)
老年性 (Ngày:11/29/2023 6:23:42 AM)
ồimồi (Ngày:11/29/2023 6:33:05 AM)
bềbbĩ (Ngày:11/29/2023 8:02:14 AM)
Vôhĩnh (Ngày:11/29/2023 8:18:52 AM)
Ngòm (Ngày:11/29/2023 9:13:08 AM)
Ngụm (Ngày:11/29/2023 9:13:25 AM)
腺樣 (Ngày:11/29/2023 9:45:59 AM)
haàntiện (Ngày:11/29/2023 9:56:00 AM)
hàntiện (Ngày:11/29/2023 9:56:09 AM)
遺忘症yíwàngzhèng (Ngày:11/29/2023 11:16:49 AM)
遺忘症 (Ngày:11/29/2023 11:16:54 AM)
景樹 (Ngày:11/29/2023 5:27:49 PM)
khuyếnmải (Ngày:11/29/2023 6:04:09 PM)
上涨 (Ngày:11/29/2023 6:09:18 PM)
動線 (Ngày:11/29/2023 7:17:22 PM)
Adneauseam (Ngày:11/29/2023 8:51:59 PM)
muốnói (Ngày:11/29/2023 8:52:32 PM)
ngõhầu (Ngày:11/30/2023 5:18:36 AM)
ngỏhầu (Ngày:11/30/2023 5:18:46 AM)
特格 (Ngày:11/30/2023 5:40:06 AM)
特需 (Ngày:11/30/2023 5:49:39 AM)
善誘 (Ngày:11/30/2023 6:02:23 AM)
甆器 (Ngày:11/30/2023 6:34:58 AM)
肥大 (Ngày:11/30/2023 7:23:16 AM)
tiềntíp (Ngày:11/30/2023 7:36:25 AM)
myỹquân (Ngày:11/30/2023 7:45:20 AM)
quânđộihoakỳ (Ngày:11/30/2023 7:47:23 AM)
很高 (Ngày:11/30/2023 9:02:39 AM)
hoảtuyến (Ngày:11/30/2023 9:18:47 AM)
不關心 (Ngày:11/30/2023 11:50:41 AM)
馬陸 (Ngày:11/30/2023 12:13:51 PM)
大肆鼓吹 (Ngày:11/30/2023 12:14:11 PM)
瘋癩 (Ngày:11/30/2023 2:39:00 PM)
癩病 (Ngày:11/30/2023 2:42:35 PM)
thắpsáng (Ngày:11/30/2023 2:59:52 PM)
bấtquảnnhưhà (Ngày:11/30/2023 3:45:07 PM)
不管怎樣 (Ngày:11/30/2023 3:45:49 PM)
不管怎麼樣 (Ngày:11/30/2023 3:54:38 PM)
主妝 (Ngày:11/30/2023 9:08:48 PM)
ㄧ場空 (Ngày:12/1/2023 7:54:28 AM)
ㄧ場空 (Ngày:12/1/2023 3:23:31 PM)
ghém (Ngày:12/1/2023 5:29:15 PM)
gắm (Ngày:12/1/2023 5:30:37 PM)
gém (Ngày:12/1/2023 5:31:17 PM)
相辭 (Ngày:12/1/2023 5:58:11 PM)
雅思 (Ngày:12/1/2023 7:39:42 PM)
家師 (Ngày:12/1/2023 7:40:08 PM)
Chằng (Ngày:12/1/2023 9:13:47 PM)
Theobạn (Ngày:12/1/2023 11:50:59 PM)
mẫm (Ngày:12/2/2023 3:25:12 AM)
vơi (Ngày:12/2/2023 5:51:38 AM)
vơi (Ngày:12/2/2023 5:51:42 AM)
潙 (Ngày:12/2/2023 5:52:07 AM)
相辭 (Ngày:12/2/2023 5:54:53 AM)
免不得 (Ngày:12/2/2023 6:02:26 AM)
phụlãohươngthân (Ngày:12/2/2023 7:30:50 AM)
鄰舍 (Ngày:12/2/2023 8:07:37 AM)
鄰曲 (Ngày:12/2/2023 8:07:59 AM)
鄰家 (Ngày:12/2/2023 8:08:15 AM)
各家 (Ngày:12/2/2023 8:45:46 AM)
寧缺勿濫 (Ngày:12/2/2023 12:27:26 PM)

Want to try our reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003-2023. All rights reserved.

Disclaimers: The accuracy of this website is unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate, so please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011