Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


一副 (Ngày:11/25/2018 12:11:33 AM)
凍蒜 (Ngày:11/25/2018 9:55:09 AM)
việtquất (Ngày:11/25/2018 4:31:41 PM)
việtquất (Ngày:11/25/2018 4:32:14 PM)
tiệttrùng (Ngày:11/25/2018 5:42:05 PM)
tiệt (Ngày:11/25/2018 5:42:13 PM)
屋組 (Ngày:11/25/2018 6:23:14 PM)
我在上班 (Ngày:11/25/2018 9:39:24 PM)
我在上班 (Ngày:11/25/2018 9:39:33 PM)
進餐 (Ngày:11/26/2018 12:58:07 AM)
第一班車 (Ngày:11/26/2018 2:29:15 AM)
淸香 (Ngày:11/26/2018 2:30:08 AM)
淸香 (Ngày:11/26/2018 2:30:39 AM)
, 延誤, (Ngày:11/26/2018 2:34:28 AM)
, 延誤, (Ngày:11/26/2018 2:34:45 AM)
據然 (Ngày:11/26/2018 5:11:46 AM)
TrọngVĩ (Ngày:11/26/2018 7:54:16 AM)
, Trọng Vĩ, (Ngày:11/26/2018 8:00:45 AM)
Ng (Ngày:11/26/2018 1:27:53 PM)
認列 (Ngày:11/26/2018 5:23:47 PM)
阮咸 (Ngày:11/26/2018 9:40:19 PM)
Lỗchíthâm (Ngày:11/26/2018 10:45:59 PM)
hầutòa (Ngày:11/26/2018 11:25:14 PM)
tạodáng (Ngày:11/27/2018 12:24:50 AM)
việtnam (Ngày:11/27/2018 12:52:08 AM)
việtnam (Ngày:11/27/2018 12:52:09 AM)
thicん (Ngày:11/27/2018 1:53:23 AM)
đềnđáp (Ngày:11/27/2018 2:35:21 AM)
mnhầmrùi.Họănmặcnhẹnhànghơnmìnhnhưngtoànhàngmắctiềnthui.Vslạinhàckmấycxinhth (Ngày:11/27/2018 4:18:04 AM)
mnhầmrùi.Họănmặcnhẹnhànghơnmìnhnhưngtoànhàngmắctiềnthui.Vslạinhàckmấycxinhth (Ngày:11/27/2018 4:18:18 AM)
mnhầmrùi.Họănmặcnhẹnhànghơnmìnhnhưngtoànhàngmắctiềnthui.Vslạinhàckmấycxinhth (Ngày:11/27/2018 4:18:19 AM)
Vuivẽkhianhnói (Ngày:11/27/2018 5:52:01 AM)
登全 (Ngày:11/27/2018 11:37:51 AM)
chimdam (Ngày:11/27/2018 7:26:39 PM)
Tronxam (Ngày:11/27/2018 10:41:25 PM)
khochứa (Ngày:11/27/2018 11:19:01 PM)
Com媜nócốpckchị. (Ngày:11/28/2018 1:18:49 AM)
獞 (Ngày:11/28/2018 6:12:13 AM)
zhuang (Ngày:11/28/2018 6:12:27 AM)
慈悲為懷 (Ngày:11/28/2018 1:26:13 PM)
為懷 (Ngày:11/28/2018 1:26:26 PM)
hanghoa (Ngày:11/28/2018 6:47:01 PM)
hanghoa (Ngày:11/28/2018 6:47:11 PM)
坤乾 (Ngày:11/28/2018 9:12:14 PM)
, heck, (Ngày:11/28/2018 9:33:36 PM)
代原 (Ngày:11/28/2018 9:38:29 PM)
波纹 (Ngày:11/28/2018 10:26:18 PM)
plum (Ngày:11/28/2018 11:05:27 PM)
đổvỡ (Ngày:11/28/2018 11:07:48 PM)
余振嘉(下稱甲方,黃夢思(下稱乙方,有關雙方所生子女余珈明之探視約訂協議立協議書人:甲方:乙方:甲乙雙方於民國年月日離婚,雙方約定 (Ngày:11/29/2018 1:02:04 AM)
余振嘉(下稱甲方,黃夢思(下稱乙方,有關雙方所生子女余珈明之探視約訂協議立協議書人:甲方:乙方: (Ngày:11/29/2018 1:03:32 AM)
余振嘉 (Ngày:11/29/2018 1:04:12 AM)
余振嘉(下稱甲方,黃夢思(下稱乙方,有關雙方所生子女余珈明之探視約訂協議立協議書人:甲方:乙方: (Ngày:11/29/2018 1:04:34 AM)
余振嘉(下稱甲方,黃夢思(下稱乙方,有關雙方所生子女余珈明之探視約訂協議立協議書人:甲方:乙方:甲乙雙方於民國年月日離婚,雙方約定 (Ngày:11/29/2018 1:04:45 AM)
睡忘 (Ngày:11/29/2018 1:36:14 AM)
ngịch (Ngày:11/29/2018 2:32:47 AM)
陳惠駿 (Ngày:11/29/2018 3:35:27 AM)
Chuthịyến (Ngày:11/29/2018 5:26:21 AM)
, mục shot, (Ngày:11/29/2018 10:55:55 AM)
, mug shot, (Ngày:11/29/2018 10:56:28 AM)
, mugshot, (Ngày:11/29/2018 10:57:02 AM)
stảmod (Ngày:11/29/2018 5:35:54 PM)
道理勤悟加磨琢 (Ngày:11/29/2018 8:12:52 PM)
道理勤悟加磨琢 (Ngày:11/29/2018 8:13:16 PM)
Phátban (Ngày:11/29/2018 9:50:37 PM)
生熊 (Ngày:11/29/2018 10:44:27 PM)
抽換 (Ngày:11/30/2018 12:03:01 AM)
請”本人”親自打電話請假 (Ngày:11/30/2018 12:52:19 AM)
Sảyra (Ngày:11/30/2018 12:57:35 AM)
Sảyra (Ngày:11/30/2018 12:57:55 AM)
nộithất (Ngày:11/30/2018 2:24:44 AM)
nộithất (Ngày:11/30/2018 2:25:35 AM)
nộithất (Ngày:11/30/2018 2:26:23 AM)
急燥 (Ngày:11/30/2018 7:26:55 AM)
煩燥 (Ngày:11/30/2018 7:29:50 AM)
煩燥 (Ngày:11/30/2018 7:29:50 AM)
尚有 (Ngày:11/30/2018 4:00:08 PM)
ngầunày (Ngày:11/30/2018 4:14:18 PM)
tượngxuống (Ngày:11/30/2018 4:15:42 PM)
xinhra (Ngày:11/30/2018 4:22:11 PM)
ngứangái (Ngày:11/30/2018 5:13:15 PM)
đẫnđắt (Ngày:11/30/2018 9:22:09 PM)
thualỗ (Ngày:12/1/2018 3:15:08 AM)
報呈 (Ngày:12/1/2018 5:22:57 PM)
紹志年 (Ngày:12/1/2018 7:51:45 PM)
很慢 (Ngày:12/1/2018 11:33:37 PM)
霚 (Ngày:12/2/2018 12:37:41 AM)
霚 (Ngày:12/2/2018 12:37:52 AM)
網球拍 (Ngày:12/2/2018 1:12:42 AM)
網球拍 (Ngày:12/2/2018 1:13:10 AM)
曾家慧 (Ngày:12/2/2018 3:48:10 AM)
貴毛 (Ngày:12/2/2018 5:15:29 AM)
乳酪塔 (Ngày:12/2/2018 6:30:45 PM)
隔代教養 (Ngày:12/2/2018 6:44:00 PM)
累犯 (Ngày:12/2/2018 6:46:15 PM)
討喜 (Ngày:12/2/2018 6:51:01 PM)
一方 (Ngày:12/2/2018 7:22:24 PM)
總分割數量 (Ngày:12/2/2018 9:47:24 PM)
分割紀錄表 (Ngày:12/2/2018 10:02:34 PM)
搭天橋 (Ngày:12/3/2018 12:21:11 AM)
共辦 (Ngày:12/3/2018 12:26:13 AM)
一座橋樑 (Ngày:12/3/2018 12:38:38 AM)
是有 (Ngày:12/3/2018 12:57:02 AM)
是有 (Ngày:12/3/2018 12:57:07 AM)
是有 (Ngày:12/3/2018 12:57:09 AM)
蜂皇乳 (Ngày:12/3/2018 3:36:31 AM)
Giễucợt (Ngày:12/3/2018 9:31:52 AM)
降薪 (Ngày:12/3/2018 9:47:00 AM)
劇透 (Ngày:12/3/2018 7:41:00 PM)
有雷 (Ngày:12/3/2018 7:41:08 PM)
英文發音 (Ngày:12/3/2018 11:03:26 PM)
nguồncung (Ngày:12/3/2018 11:42:07 PM)
乳化 (Ngày:12/4/2018 12:30:57 AM)
Hạngthác (Ngày:12/4/2018 2:12:27 AM)
rẩttổt (Ngày:12/4/2018 6:22:45 AM)
rẩt (Ngày:12/4/2018 6:22:55 AM)
百變 (Ngày:12/4/2018 7:00:28 AM)
滿臉 (Ngày:12/4/2018 7:06:13 AM)
滿地 (Ngày:12/4/2018 7:06:27 AM)
滿漢 (Ngày:12/4/2018 7:07:02 AM)
滿意度 (Ngày:12/4/2018 7:07:42 AM)
滿漢 (Ngày:12/4/2018 7:07:48 AM)
滿園 (Ngày:12/4/2018 7:32:51 AM)
滿意度 (Ngày:12/4/2018 7:33:24 AM)
滿臉 (Ngày:12/4/2018 7:33:47 AM)
đếntận (Ngày:12/4/2018 3:50:09 PM)
Bầutâm (Ngày:12/4/2018 3:52:09 PM)
取捨 (Ngày:12/4/2018 3:57:59 PM)
會是 (Ngày:12/4/2018 4:03:40 PM)
xảđược (Ngày:12/4/2018 4:04:13 PM)
拾得 (Ngày:12/4/2018 4:07:15 PM)
安抓 (Ngày:12/4/2018 4:32:25 PM)
Huyếttrắng (Ngày:12/4/2018 4:35:29 PM)
有雷 (Ngày:12/4/2018 5:12:39 PM)
怨偶 (Ngày:12/4/2018 5:50:28 PM)
貧富差距 (Ngày:12/4/2018 6:24:42 PM)
獨力 (Ngày:12/4/2018 6:28:37 PM)
獨力而生 (Ngày:12/4/2018 6:52:03 PM)
khúctriết (Ngày:12/4/2018 9:21:01 PM)
鸡 (Ngày:12/4/2018 9:23:29 PM)
lamluc (Ngày:12/4/2018 11:35:53 PM)
一級晉 (Ngày:12/4/2018 11:54:41 PM)
一級晉 (Ngày:12/4/2018 11:54:47 PM)
思異 (Ngày:12/5/2018 12:01:05 AM)
思異 (Ngày:12/5/2018 12:01:05 AM)
叩求 (Ngày:12/5/2018 12:03:40 AM)
多用 (Ngày:12/5/2018 12:16:42 AM)
普化 (Ngày:12/5/2018 12:58:06 AM)
Bộtnếp (Ngày:12/5/2018 2:12:32 AM)
TrầnMỹHạnhDuyên (Ngày:12/5/2018 4:09:55 AM)
HạnhDuyên (Ngày:12/5/2018 4:11:17 AM)
phúcấmnhitônvạnthếvinh (Ngày:12/5/2018 4:56:44 AM)
白血 (Ngày:12/5/2018 5:01:10 AM)
現段 (Ngày:12/5/2018 9:45:23 AM)
留往 (Ngày:12/5/2018 9:50:02 AM)
低薪 (Ngày:12/5/2018 10:20:09 AM)
Trộmvía (Ngày:12/5/2018 4:36:58 PM)
tảvải (Ngày:12/5/2018 4:50:47 PM)
đỡphí (Ngày:12/5/2018 4:52:09 PM)
xôngrường (Ngày:12/5/2018 4:53:25 PM)
碘片 (Ngày:12/5/2018 5:39:54 PM)
毫西弗 (Ngày:12/5/2018 5:59:19 PM)
鋁皮 (Ngày:12/5/2018 6:08:23 PM)
邱炳勝 (Ngày:12/5/2018 6:11:26 PM)
用樂 (Ngày:12/5/2018 6:53:07 PM)
整整齊齊 (Ngày:12/5/2018 6:59:26 PM)
整整齊齊 (Ngày:12/5/2018 6:59:43 PM)
Tìnhyêuđongđầy (Ngày:12/5/2018 9:53:27 PM)
滿臉 (Ngày:12/5/2018 10:10:54 PM)
Tạmtính (Ngày:12/5/2018 11:14:16 PM)
Tạmtính (Ngày:12/5/2018 11:14:16 PM)
Tạmtính (Ngày:12/5/2018 11:14:42 PM)
phạttát (Ngày:12/5/2018 11:28:53 PM)
胺基酸 (Ngày:12/5/2018 11:58:03 PM)
Aminoacid (Ngày:12/5/2018 11:59:07 PM)
ChảPhượng (Ngày:12/6/2018 12:33:07 AM)
làmơn (Ngày:12/6/2018 2:11:04 AM)
đôđốc, (Ngày:12/6/2018 4:19:09 AM)
金榜題名為 (Ngày:12/6/2018 5:27:47 AM)
chưởngbạ (Ngày:12/6/2018 5:40:25 AM)
歸併 (Ngày:12/6/2018 8:31:28 AM)
隐形 (Ngày:12/6/2018 9:45:31 AM)
升上 (Ngày:12/6/2018 2:17:44 PM)
làmơn (Ngày:12/6/2018 5:44:09 PM)
làm (Ngày:12/6/2018 5:44:21 PM)
thấtthủ (Ngày:12/6/2018 6:59:31 PM)
thủ (Ngày:12/6/2018 7:00:53 PM)
daolam (Ngày:12/6/2018 7:49:25 PM)
condaolam (Ngày:12/6/2018 7:50:57 PM)
太賤 (Ngày:12/6/2018 8:40:41 PM)
海皇錦書爆三鮮 (Ngày:12/7/2018 12:01:20 AM)
錦書爆三鮮 (Ngày:12/7/2018 12:02:02 AM)
錦書 (Ngày:12/7/2018 12:04:02 AM)
三鮮 (Ngày:12/7/2018 12:05:17 AM)
筍乾 (Ngày:12/7/2018 12:07:43 AM)
筍乾 (Ngày:12/7/2018 12:07:51 AM)
筍乾 (Ngày:12/7/2018 12:08:04 AM)
不划算 (Ngày:12/7/2018 12:58:34 AM)
Caoqui (Ngày:12/7/2018 1:40:53 AM)
甘傑安 (Ngày:12/7/2018 3:10:28 AM)
歪掉了 (Ngày:12/7/2018 3:25:53 AM)
XD (Ngày:12/7/2018 4:04:53 AM)
太舊 (Ngày:12/7/2018 4:46:17 AM)
thếdục (Ngày:12/7/2018 5:02:48 AM)
phúlục (Ngày:12/7/2018 7:07:44 AM)
TrầnDiểmPhúcgửilúc2tuổihọcphícũngcao,hayổngáplực,tcũngđịnhsauconđihọc,tđi (Ngày:12/7/2018 12:55:12 PM)
德庇 (Ngày:12/7/2018 5:00:57 PM)
生活禮儀 (Ngày:12/7/2018 5:13:28 PM)
啟下 (Ngày:12/7/2018 5:15:37 PM)
承上啟下 (Ngày:12/7/2018 5:15:44 PM)
萬勞不辭 (Ngày:12/7/2018 5:31:02 PM)
共駕 (Ngày:12/7/2018 5:32:40 PM)
共駕 (Ngày:12/7/2018 5:32:42 PM)
永不退志 (Ngày:12/7/2018 5:34:48 PM)
標杆模範 (Ngày:12/7/2018 5:50:45 PM)
善盡 (Ngày:12/7/2018 5:57:57 PM)
bakhía螃蟹 (Ngày:12/7/2018 7:23:29 PM)
年製 (Ngày:12/7/2018 10:16:52 PM)
玉珮 (Ngày:12/7/2018 11:51:21 PM)
玉珮 (Ngày:12/7/2018 11:51:52 PM)
玉珮 (Ngày:12/7/2018 11:51:53 PM)
ThuNga (Ngày:12/8/2018 12:17:05 AM)
NgocTram (Ngày:12/8/2018 12:17:30 AM)
竭誠期盼 (Ngày:12/8/2018 1:32:36 AM)
黎維勝 (Ngày:12/8/2018 2:09:35 AM)
玄武岩 (Ngày:12/8/2018 8:13:51 AM)
城埔 (Ngày:12/8/2018 8:15:56 AM)
, kue, (Ngày:12/8/2018 9:59:51 PM)
gáigu (Ngày:12/8/2018 10:20:31 PM)
毛削 (Ngày:12/9/2018 5:52:20 PM)
毛屑 (Ngày:12/9/2018 5:53:38 PM)
Quoái (Ngày:12/9/2018 7:15:54 PM)
璝 (Ngày:12/9/2018 7:58:00 PM)
璝 (Ngày:12/9/2018 7:58:06 PM)
suachuaxemay (Ngày:12/9/2018 9:55:28 PM)
自覺覺他 (Ngày:12/9/2018 11:52:57 PM)
mỗita (Ngày:12/10/2018 1:05:20 AM)
ngoàigiang (Ngày:12/10/2018 1:07:12 AM)
xưnghùngxưngbá (Ngày:12/10/2018 1:09:46 AM)
xưnghùng (Ngày:12/10/2018 1:09:52 AM)
Đanương (Ngày:12/10/2018 1:11:44 AM)
漢越詞 (Ngày:12/10/2018 1:19:34 AM)

Click here to search using English words only


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?
Xinmời đónggóp từmới hoặc ýkiến.

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Copyrights ©2003, 19. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011