Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từđiển Việt-Tàu
(Exterminatology of Chinese Origin)

越中 字韻
(Dziệt Trung Tựvận)

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.

À ả Ã á Ạ ă Ằ ẳ Ẵ ẵ Ắ ặ Â ầ Ẩ ẫ Ấ ậ Đ è Ẻ ẽ É ẹ Ê ề Ể ễ Ế ệ Ì ỉ Ĩ í Ị Ò ỏ Õ ó Ọ ô Ồ ổ Ỗ ố Ộ ơ Ờ ở Ỡ ớ Ợ ù Ủ ũ Ú ụ Ư ừ Ử ữ Ứ ự Ỳ ỷ Ỹ ý Ỵ
Øāǎēěīǐōǒūǔǖǘǚǜüɑʊtsjtʂŋjəɑəɔʊɤŋʈŋʷʔ§©¶®
nếnh (Ngày:2/28/2022 7:06:34 PM)
furen (Ngày:5/19/2022 7:38:41 PM)
家庭會議 (Ngày:5/20/2022 5:22:22 AM)
bảovệmình,bảovệbạn (Ngày:5/20/2022 6:20:17 AM)
hàngngày (Ngày:5/20/2022 7:33:20 AM)
毒趴 (Ngày:5/20/2022 1:34:24 PM)
轟趴 (Ngày:5/20/2022 1:35:14 PM)
愷他命 (Ngày:5/20/2022 1:49:20 PM)
家庭會議 (Ngày:5/20/2022 6:36:13 PM)
根由 (Ngày:5/21/2022 4:40:10 AM)
几个 (Ngày:5/21/2022 6:37:19 AM)
緖 (Ngày:5/22/2022 6:56:45 AM)
緖 (Ngày:5/22/2022 6:56:57 AM)
huongdan (Ngày:5/22/2022 5:44:06 PM)
cánục (Ngày:5/22/2022 6:12:21 PM)
燈光魚 (Ngày:5/22/2022 6:12:54 PM)
cótiếnggìkêu (Ngày:5/22/2022 6:44:20 PM)
nơiđể (Ngày:5/22/2022 7:30:48 PM)
chổđể (Ngày:5/22/2022 7:30:58 PM)
chỗđể (Ngày:5/22/2022 7:31:10 PM)
沒有地方 (Ngày:5/22/2022 7:32:13 PM)
把放上去 (Ngày:5/22/2022 7:40:41 PM)
đặtlên (Ngày:5/22/2022 7:40:55 PM)
哪理 (Ngày:5/22/2022 7:44:58 PM)
đúngthờigian (Ngày:5/22/2022 9:45:49 PM)
掃掉 (Ngày:5/22/2022 9:49:01 PM)
厰並 (Ngày:5/22/2022 11:07:18 PM)
仃刨徐悁厤使,傳捅喡文化 (Ngày:5/23/2022 1:38:35 AM)
ĐảngcủaPhongtràoTiếntớiChủnghĩaxãhội (Ngày:5/23/2022 11:15:12 AM)
自由中国 (Ngày:5/23/2022 11:19:09 AM)
鈄 (Ngày:5/23/2022 8:20:52 PM)
Myofascial (Ngày:5/23/2022 10:23:44 PM)
猴痘病毒 (Ngày:5/23/2022 10:27:23 PM)
探頭 (Ngày:5/24/2022 12:38:32 AM)
攢頭 (Ngày:5/24/2022 12:40:39 AM)
lacà (Ngày:5/25/2022 6:29:55 AM)
agarwood (Ngày:5/25/2022 6:15:41 PM)
鄰里郷鎮 (Ngày:5/26/2022 1:04:15 AM)
郷鎮 (Ngày:5/26/2022 1:04:27 AM)
agarwood (Ngày:5/26/2022 1:13:55 AM)
newbuzzword–bailan摆烂,orletitrot (Ngày:5/26/2022 1:15:06 AM)
smashacrackedpot’破罐破摔and‘deadpigsarenotafraidofboilingwater’死猪不怕开水烫 (Ngày:5/26/2022 1:17:06 AM)
日榜 (Ngày:5/26/2022 7:51:59 AM)
bơmmực (Ngày:5/26/2022 9:24:36 PM)
bơmmựcin (Ngày:5/26/2022 9:25:24 PM)
bơmmực (Ngày:5/26/2022 9:25:39 PM)
Bơmmựcin (Ngày:5/26/2022 9:41:02 PM)
coctail (Ngày:5/27/2022 12:21:03 AM)
猴痘 (Ngày:5/27/2022 12:38:44 AM)
cahànhchánh (Ngày:5/27/2022 12:46:50 AM)
đilàmhànhchánh (Ngày:5/27/2022 12:50:23 AM)
làmviệchànhchánh (Ngày:5/27/2022 12:50:45 AM)
côngnhânthờivụ (Ngày:5/27/2022 1:15:02 AM)
造下 (Ngày:5/27/2022 1:46:21 AM)
造下 (Ngày:5/27/2022 1:46:35 AM)
tạonên (Ngày:5/27/2022 1:47:01 AM)
綱約車 (Ngày:5/27/2022 2:48:32 AM)
thuầnhóa (Ngày:5/27/2022 5:00:23 AM)
包存 (Ngày:5/27/2022 7:46:14 PM)
điềuchỉnhtồnkho (Ngày:5/27/2022 8:00:54 PM)
库存调整 (Ngày:5/27/2022 8:01:33 PM)
调整 (Ngày:5/27/2022 8:01:40 PM)
打孔 (Ngày:5/27/2022 8:41:14 PM)
餐館  (Ngày:5/27/2022 8:55:24 PM)
檢澀, (Ngày:5/27/2022 9:32:05 PM)
檢澀 (Ngày:5/27/2022 9:32:25 PM)
重做 (Ngày:5/27/2022 9:43:00 PM)
厨房 (Ngày:5/27/2022 9:49:56 PM)
bếptrưởng (Ngày:5/27/2022 9:50:47 PM)
的然而日亡 (Ngày:5/28/2022 5:48:08 AM)
派彩 (Ngày:5/28/2022 7:54:01 PM)
猴痘 (Ngày:5/29/2022 5:14:25 AM)
寓伈 (Ngày:5/29/2022 5:30:31 AM)
寓伈 (Ngày:5/29/2022 5:30:39 AM)
trínhlực (Ngày:5/29/2022 7:54:10 AM)
tinhthầncủamaya (Ngày:5/29/2022 9:08:50 AM)
tinhthầncủamaya (Ngày:5/29/2022 9:08:58 AM)
倉Chành (Ngày:5/29/2022 6:59:05 PM)
thìphải (Ngày:5/29/2022 9:05:09 PM)
thìphải (Ngày:5/29/2022 9:05:15 PM)
thìphải (Ngày:5/29/2022 9:05:23 PM)
thìphải (Ngày:5/29/2022 9:05:52 PM)
吃粗飽 (Ngày:5/29/2022 9:38:14 PM)
粗飽 (Ngày:5/29/2022 9:38:27 PM)
粗飽 (Ngày:5/29/2022 9:40:26 PM)
通靈人 (Ngày:5/29/2022 11:06:41 PM)
通靈人 (Ngày:5/29/2022 11:06:52 PM)
不要關注無關緊要的事情,只關注目標,專注於完成人生的使命 (Ngày:5/30/2022 12:00:12 AM)
hấmdứt (Ngày:5/30/2022 2:58:53 AM)
nhữngai (Ngày:5/30/2022 3:03:50 AM)
kiênghúy (Ngày:5/30/2022 3:57:43 PM)
Mộtcâunhịnchínsựlành (Ngày:5/30/2022 5:35:13 PM)
Nóngnảylàmaquỷ (Ngày:5/30/2022 5:35:49 PM)
dauan (Ngày:5/30/2022 10:41:23 PM)
opd (Ngày:5/31/2022 3:05:27 AM)
opd (Ngày:5/31/2022 3:05:43 AM)
冤欠 (Ngày:5/31/2022 5:13:03 AM)
ngại (Ngày:5/31/2022 5:37:38 AM)
ốchương (Ngày:5/31/2022 2:37:10 PM)
ốchoa (Ngày:5/31/2022 2:37:24 PM)
花蝸 (Ngày:5/31/2022 2:38:07 PM)
保擔 (Ngày:6/1/2022 4:00:50 AM)
天赐 (Ngày:6/1/2022 6:28:14 PM)
赐 (Ngày:6/1/2022 6:28:28 PM)
đếntháng (Ngày:6/1/2022 9:13:51 PM)
trongvòng (Ngày:6/1/2022 10:51:28 PM)
rậpkhuôn (Ngày:6/1/2022 11:14:47 PM)
rậpkhuôn (Ngày:6/1/2022 11:15:05 PM)
徒髅 (Ngày:6/2/2022 12:26:31 AM)
冤欠 (Ngày:6/2/2022 3:30:08 AM)
悔憾 (Ngày:6/2/2022 3:39:37 AM)
煉金 (Ngày:6/2/2022 6:50:46 AM)
識透 (Ngày:6/2/2022 7:19:56 AM)
覺照 (Ngày:6/2/2022 6:12:29 PM)
交差 (Ngày:6/2/2022 6:39:32 PM)
無敵手 (Ngày:6/2/2022 6:51:10 PM)
nướctro (Ngày:6/2/2022 8:39:00 PM)
chínhđính (Ngày:6/2/2022 8:59:30 PM)
玩命 (Ngày:6/2/2022 9:47:14 PM)
ThíchTiếnĐạt (Ngày:6/2/2022 11:10:47 PM)
Thượngtọa (Ngày:6/2/2022 11:32:51 PM)
挺住 (Ngày:6/3/2022 12:23:05 AM)
亂石 (Ngày:6/3/2022 12:28:10 AM)
守禮 (Ngày:6/3/2022 1:35:47 AM)
堅志 (Ngày:6/3/2022 1:40:45 AM)
交差 (Ngày:6/3/2022 1:47:28 AM)
埋天怨地 (Ngày:6/3/2022 4:08:28 AM)
埋天怨地 (Ngày:6/3/2022 4:08:35 AM)
埋天 (Ngày:6/3/2022 4:08:40 AM)
扼脕 (Ngày:6/3/2022 4:55:20 AM)
主敬存誠 (Ngày:6/3/2022 5:06:53 AM)
心內 (Ngày:6/3/2022 5:10:07 AM)
可期 (Ngày:6/3/2022 5:13:27 AM)
血肉之軀 (Ngày:6/3/2022 5:31:55 AM)
牽繫 (Ngày:6/3/2022 5:35:57 AM)
無懼 (Ngày:6/3/2022 5:38:00 AM)
仙樂飄飄 (Ngày:6/3/2022 5:42:56 AM)
仙樂 (Ngày:6/3/2022 5:43:06 AM)
潘粤明 (Ngày:6/3/2022 12:58:31 PM)
微章 (Ngày:6/3/2022 3:53:23 PM)
紅槽 (Ngày:6/3/2022 4:49:38 PM)
乘愿 (Ngày:6/3/2022 6:55:47 PM)
交差 (Ngày:6/3/2022 7:22:03 PM)
玩命 (Ngày:6/3/2022 7:25:37 PM)
挺住 (Ngày:6/3/2022 7:41:11 PM)
要門 (Ngày:6/3/2022 8:21:51 PM)
牽繫 (Ngày:6/3/2022 9:24:26 PM)
kỹLƯỢNG (Ngày:6/4/2022 2:47:21 AM)
木棧道 (Ngày:6/4/2022 4:38:06 AM)
木棧 (Ngày:6/4/2022 4:38:13 AM)
要門 (Ngày:6/4/2022 4:53:22 AM)
uổngcôngkhổnhọc (Ngày:6/4/2022 5:40:26 AM)
坝 (Ngày:6/4/2022 9:41:25 AM)
ĐặngĐìnhThắng (Ngày:6/4/2022 12:24:36 PM)
ĐìnhThắng (Ngày:6/4/2022 12:24:46 PM)
姍姍來遲 (Ngày:6/4/2022 8:16:57 PM)
姍姍來遲 (Ngày:6/4/2022 8:18:13 PM)
姍姍其來遲 (Ngày:6/4/2022 8:19:05 PM)
鋼釟 (Ngày:6/4/2022 8:31:37 PM)
樂高 (Ngày:6/5/2022 1:55:15 AM)
木棧 (Ngày:6/5/2022 2:17:03 AM)
體力活 (Ngày:6/5/2022 6:49:12 AM)
一会儿我带你去 (Ngày:6/5/2022 8:39:23 PM)
banquảnlý (Ngày:6/6/2022 5:48:44 AM)
thieets (Ngày:6/6/2022 6:55:51 AM)
期交 (Ngày:6/6/2022 6:53:27 PM)
chúaxứ (Ngày:6/6/2022 8:22:05 PM)
miếubà (Ngày:6/6/2022 8:22:14 PM)
trơntuột (Ngày:6/7/2022 1:25:34 AM)
gật (Ngày:6/7/2022 4:50:11 AM)
gật (Ngày:6/7/2022 4:50:24 AM)
tỉnhdạy (Ngày:6/7/2022 5:00:14 AM)
dảy (Ngày:6/7/2022 5:00:55 AM)
quầylễtân (Ngày:6/7/2022 2:37:07 PM)
錘鍊 (Ngày:6/8/2022 7:02:00 AM)
錘鍊 (Ngày:6/8/2022 7:03:02 AM)
quỷthuật (Ngày:6/8/2022 12:00:10 PM)
quỉthuật (Ngày:6/8/2022 12:01:11 PM)
鬼術 (Ngày:6/8/2022 12:13:37 PM)
Cầugiao (Ngày:6/8/2022 5:09:27 PM)
hải (Ngày:6/8/2022 5:58:54 PM)
hải (Ngày:6/8/2022 5:59:01 PM)
hải (Ngày:6/8/2022 5:59:31 PM)
thào (Ngày:6/8/2022 11:13:03 PM)
thảo (Ngày:6/8/2022 11:13:10 PM)
貭素 (Ngày:6/9/2022 7:34:05 PM)
貭素 (Ngày:6/9/2022 7:34:27 PM)
超交 (Ngày:6/9/2022 9:08:08 PM)
xẹt (Ngày:6/10/2022 5:53:10 AM)
phaidu (Ngày:6/10/2022 6:54:40 AM)
phùdu-breeze (Ngày:6/10/2022 6:55:57 AM)
têbì (Ngày:6/10/2022 6:04:04 PM)
Cầugiao (Ngày:6/10/2022 11:32:43 PM)
鵬遠萬里 (Ngày:6/10/2022 11:33:26 PM)
沙雕 (Ngày:6/11/2022 6:33:28 AM)
一線琴 (Ngày:6/11/2022 6:36:02 AM)
鵬程 (Ngày:6/11/2022 7:03:49 AM)
xẹt (Ngày:6/11/2022 10:10:08 AM)
sukien (Ngày:6/12/2022 1:49:52 AM)
唯妙唯肖 (Ngày:6/12/2022 3:34:05 AM)
唯妙 (Ngày:6/12/2022 3:34:15 AM)
当读到2时 (Ngày:6/12/2022 7:45:37 PM)
读 (Ngày:6/12/2022 7:46:03 PM)
日用平常 (Ngày:6/12/2022 11:13:14 PM)
日用 (Ngày:6/12/2022 11:13:18 PM)
日用 (Ngày:6/12/2022 11:13:19 PM)
唯妙 (Ngày:6/13/2022 6:54:09 AM)
Lòbánhtiêu (Ngày:6/13/2022 9:08:27 PM)
imvắng (Ngày:6/13/2022 9:27:58 PM)
CộnghòaXãhộichủnghĩaViệtNam (Ngày:6/14/2022 9:37:11 AM)
CộnghòaXãhộichủnghĩaViệtNam (Ngày:6/14/2022 9:37:20 AM)
长江 (Ngày:6/14/2022 3:35:54 PM)
bánhhẹ (Ngày:6/14/2022 7:11:33 PM)
bánhhẹ (Ngày:6/14/2022 7:18:32 PM)
Bánhhẹ (Ngày:6/14/2022 7:30:50 PM)
南蛮 (Ngày:6/14/2022 8:56:22 PM)
接待客人 (Ngày:6/15/2022 2:05:33 AM)
长安 (Ngày:6/15/2022 7:18:23 AM)
CuChì (Ngày:6/15/2022 6:27:18 PM)
CuChì (Ngày:6/15/2022 6:28:38 PM)
CháoVịt (Ngày:6/15/2022 6:31:59 PM)
中京 (Ngày:6/15/2022 9:22:00 PM)
中京 (Ngày:6/15/2022 9:22:16 PM)
中都 (Ngày:6/15/2022 9:22:25 PM)
新和 (Ngày:6/15/2022 9:57:57 PM)
長河 (Ngày:6/15/2022 10:02:33 PM)
TràKiệu (Ngày:6/15/2022 10:21:15 PM)
CháoVịt (Ngày:6/16/2022 5:50:38 AM)
cháovịt (Ngày:6/16/2022 5:50:51 AM)
監理站 (Ngày:6/16/2022 7:46:07 AM)
監理 (Ngày:6/16/2022 7:46:15 AM)
bụngcóc (Ngày:6/16/2022 8:43:14 AM)
閹雞 (Ngày:6/16/2022 8:25:49 PM)
閹雞 (Ngày:6/16/2022 8:42:32 PM)
HọcviệnQuốcphòng (Ngày:6/17/2022 2:36:13 AM)
Côngnghiệpquốcphòng (Ngày:6/17/2022 2:40:50 AM)
QuânchủngHảiquân (Ngày:6/17/2022 2:42:05 AM)
cuốnxoay (Ngày:6/17/2022 2:45:58 AM)
BộTưlệnhCảnhsátbiển (Ngày:6/17/2022 2:51:43 AM)
BộTư (Ngày:6/17/2022 2:51:49 AM)
Cảnhsátbiển (Ngày:6/17/2022 2:55:37 AM)
BinhchủngCôngbinh (Ngày:6/17/2022 3:15:05 AM)
Tăng-Thiếtgiáp (Ngày:6/17/2022 3:18:22 AM)
Tăng-Thiết (Ngày:6/17/2022 3:18:30 AM)
不懼 (Ngày:6/17/2022 9:35:38 AM)
Đỗchuông (Ngày:6/17/2022 4:30:21 PM)
bắtmáy (Ngày:6/17/2022 4:30:34 PM)
Dừagang (Ngày:6/17/2022 7:34:24 PM)
Dưagang (Ngày:6/17/2022 7:34:31 PM)
Moui (Ngày:6/17/2022 7:37:22 PM)
Moui (Ngày:6/17/2022 7:37:33 PM)
Mập (Ngày:6/18/2022 6:34:07 PM)
HoaPhượng (Ngày:6/18/2022 7:05:26 PM)
HoaPhượng (Ngày:6/18/2022 11:24:33 PM)
懵懵 (Ngày:6/19/2022 7:52:14 AM)
堇长江 (Ngày:6/19/2022 10:43:40 AM)
长江 (Ngày:6/19/2022 10:43:46 AM)
你穿得像个妓女 (Ngày:6/19/2022 9:47:52 PM)
trasoát (Ngày:6/19/2022 9:55:43 PM)
bánhcăn (Ngày:6/20/2022 6:14:25 PM)
bánhcăn (Ngày:6/20/2022 6:19:37 PM)
khọt (Ngày:6/20/2022 6:54:11 PM)
khọt (Ngày:6/20/2022 7:24:20 PM)
清粥小菜 (Ngày:6/20/2022 7:27:36 PM)
CháoLòng (Ngày:6/20/2022 7:39:40 PM)
CháoLòng (Ngày:6/20/2022 8:53:31 PM)
cháolòng (Ngày:6/20/2022 8:53:42 PM)
停權 (Ngày:6/21/2022 7:14:05 PM)
mảng部分 (Ngày:6/21/2022 8:23:08 PM)
法國餐 (Ngày:6/21/2022 9:38:28 PM)
法國餐 (Ngày:6/21/2022 10:34:00 PM)
bêtráp (Ngày:6/22/2022 4:00:57 AM)
牲禮 (Ngày:6/22/2022 4:05:24 AM)
監犯 (Ngày:6/22/2022 7:45:10 AM)
監犯 (Ngày:6/22/2022 7:45:22 AM)
監犯 (Ngày:6/22/2022 7:47:15 AM)
監犯 (Ngày:6/22/2022 7:47:24 AM)
骚货7 (Ngày:6/22/2022 8:39:36 AM)
骚 (Ngày:6/22/2022 8:39:49 AM)
货 (Ngày:6/22/2022 8:40:01 AM)
Xinhdữ (Ngày:6/22/2022 9:57:17 AM)
seeth (Ngày:6/22/2022 4:39:22 PM)
Xinhdữ (Ngày:6/22/2022 5:43:00 PM)
監犯 (Ngày:6/22/2022 9:00:36 PM)
好吃的 (Ngày:6/22/2022 10:44:33 PM)
陵墓花 (Ngày:6/22/2022 11:10:37 PM)
hoabằnglăng (Ngày:6/22/2022 11:11:06 PM)
花紫薇 (Ngày:6/22/2022 11:15:09 PM)
陵墓花 (Ngày:6/22/2022 11:29:57 PM)
maymặc (Ngày:6/23/2022 12:06:32 AM)
nhánhphụ (Ngày:6/23/2022 12:19:39 AM)
Dĩan (Ngày:6/23/2022 12:26:49 AM)
陵墓花 (Ngày:6/23/2022 1:21:49 AM)
放在 (Ngày:6/23/2022 1:25:36 AM)
柔軟Ex. (Ngày:6/23/2022 3:32:54 AM)
喜憨 (Ngày:6/23/2022 7:14:31 AM)
憨兒 (Ngày:6/23/2022 7:15:00 AM)
、蘿蔔湯 (Ngày:6/23/2022 7:07:20 PM)
、蘿蔔 (Ngày:6/23/2022 7:07:30 PM)
、蘿蔔 (Ngày:6/23/2022 7:07:39 PM)
、蘿蔔 (Ngày:6/23/2022 7:22:49 PM)
幾年前 (Ngày:6/23/2022 7:22:56 PM)
曬度 (Ngày:6/23/2022 9:58:03 PM)
幾年前 (Ngày:6/23/2022 10:05:54 PM)
uyênương. (Ngày:6/24/2022 12:30:30 AM)
Loạitruyềnđộng (Ngày:6/24/2022 1:41:10 AM)
mắn (Ngày:6/24/2022 4:24:10 AM)
thốtlên (Ngày:6/24/2022 9:25:13 PM)
tẻnhạt (Ngày:6/24/2022 9:39:12 PM)
碎米 (Ngày:6/24/2022 10:42:36 PM)
碎飯 (Ngày:6/24/2022 10:42:49 PM)
nhanhnhay (Ngày:6/25/2022 4:01:22 AM)
nhanhnhạy (Ngày:6/25/2022 4:01:44 AM)
ngạy (Ngày:6/25/2022 4:02:22 AM)
消防車Xechữalửa? (Ngày:6/25/2022 4:29:32 AM)
politics (Ngày:6/25/2022 10:08:42 PM)
旧 (Ngày:6/25/2022 10:46:57 PM)
家酒 (Ngày:6/26/2022 12:38:42 AM)
出籠 (Ngày:6/26/2022 7:00:53 AM)
xuấtchuồng (Ngày:6/26/2022 7:01:10 AM)
kẻănkhônghết,ngườilầnchẳngra富家一席酒,穷汉半年粮. (Ngày:6/26/2022 5:26:47 PM)
究極 (Ngày:6/26/2022 9:32:06 PM)
決一 (Ngày:6/26/2022 9:35:30 PM)
究極 (Ngày:6/26/2022 9:43:33 PM)
究極 (Ngày:6/26/2022 9:50:43 PM)
mạnh (Ngày:6/27/2022 12:24:51 AM)
琈 (Ngày:6/27/2022 12:52:22 AM)
琈 (Ngày:6/27/2022 12:52:47 AM)
琈 (Ngày:6/27/2022 12:56:08 AM)
琈 (Ngày:6/27/2022 12:56:51 AM)
吃喜酒 (Ngày:6/27/2022 1:32:29 AM)
吃喜酒 (Ngày:6/27/2022 1:38:21 AM)
紫米 (Ngày:6/27/2022 2:54:17 AM)
紫米 (Ngày:6/27/2022 2:54:38 AM)
碎飯 (Ngày:6/27/2022 5:32:11 AM)
裕td. (Ngày:6/27/2022 5:41:43 AM)
mãsốđịnhdanh (Ngày:6/27/2022 6:37:14 PM)
识别码 (Ngày:6/27/2022 6:38:09 PM)
识别 (Ngày:6/27/2022 6:38:18 PM)
đểdồnlại (Ngày:6/27/2022 8:24:45 PM)
kiệncủa (Ngày:6/28/2022 12:35:29 AM)
đámlễ (Ngày:6/28/2022 5:38:53 AM)
ướmhỏi (Ngày:6/28/2022 5:43:21 AM)
暴風女 (Ngày:6/28/2022 12:50:09 PM)
弓竹戈 (Ngày:6/29/2022 6:36:40 PM)
CHUỔI (Ngày:6/29/2022 6:42:19 PM)
CHUỔI (Ngày:6/29/2022 6:42:47 PM)
khuến (Ngày:6/30/2022 2:04:39 AM)
chungchi (Ngày:6/30/2022 5:45:40 AM)
国习近平“横风横雨”中访港,大批媒体失去现场报道机会 (Ngày:6/30/2022 9:39:04 AM)
橫風横雨 (Ngày:6/30/2022 9:39:34 AM)
驗試 (Ngày:7/1/2022 12:06:16 AM)
实验 (Ngày:7/1/2022 12:10:09 AM)
điệngiậc (Ngày:7/1/2022 12:23:00 AM)
冲击波 (Ngày:7/1/2022 12:25:28 AM)
chậpđiện (Ngày:7/1/2022 12:28:36 AM)
sétđiện (Ngày:7/1/2022 12:28:56 AM)
nổđiện (Ngày:7/1/2022 12:29:06 AM)
điệnnổ (Ngày:7/1/2022 12:30:12 AM)
chứngho (Ngày:7/1/2022 1:10:10 AM)
sổmũi (Ngày:7/1/2022 1:10:21 AM)
chảynướcmắt (Ngày:7/1/2022 1:14:56 AM)
điệnnổ (Ngày:7/1/2022 1:25:05 AM)
giapoco (Ngày:7/1/2022 2:24:12 AM)
bigiong (Ngày:7/1/2022 2:27:20 AM)
trodoi (Ngày:7/1/2022 2:51:58 AM)
美海军首派三艘无人战舰参加2022环太平洋军演 (Ngày:7/1/2022 6:15:46 AM)
馬刀 (Ngày:7/1/2022 7:08:11 PM)
儲藏間 (Ngày:7/2/2022 5:42:23 AM)
Vinhlac (Ngày:7/2/2022 6:19:55 AM)
Vinhlac (Ngày:7/2/2022 6:24:52 AM)
cốtlỗi (Ngày:7/3/2022 6:35:22 AM)
燈光魚 (Ngày:7/3/2022 4:42:40 PM)
燈光魚cáđốikến (Ngày:7/3/2022 4:43:15 PM)
CHANNƯỚCMẶT (Ngày:7/3/2022 9:47:49 PM)
VỌIVã (Ngày:7/3/2022 9:51:16 PM)
VỌIVã (Ngày:7/3/2022 9:51:26 PM)
VỌI (Ngày:7/3/2022 9:51:32 PM)
偵辧 (Ngày:7/3/2022 10:17:04 PM)
偵辧 (Ngày:7/3/2022 10:17:19 PM)
hìnhthức (Ngày:7/3/2022 11:55:47 PM)
Lm (Ngày:7/4/2022 3:15:12 AM)
Lm (Ngày:7/4/2022 3:15:19 AM)
事來運轉 (Ngày:7/4/2022 4:15:08 AM)
trồngcâynàoăncâymấy (Ngày:7/4/2022 4:54:11 AM)
ănquảnhớkẻtrồngcây (Ngày:7/4/2022 4:54:40 AM)
côngchấn (Ngày:7/4/2022 6:02:00 AM)
thủbậc (Ngày:7/4/2022 7:00:00 AM)
tụtập (Ngày:7/4/2022 8:13:48 AM)
thựchiện (Ngày:7/4/2022 8:23:35 AM)
tổgiác (Ngày:7/4/2022 8:44:53 AM)
lạ (Ngày:7/4/2022 9:01:37 AM)
NƯỚCMẶT (Ngày:7/4/2022 4:41:13 PM)
phầnmột (Ngày:7/4/2022 6:41:24 PM)
bểnuôicá (Ngày:7/4/2022 6:44:00 PM)
小鱼缸应 (Ngày:7/4/2022 6:52:54 PM)
小鱼缸应 (Ngày:7/4/2022 6:53:28 PM)
水族馆 (Ngày:7/4/2022 7:00:22 PM)
鱼缸 (Ngày:7/4/2022 7:14:47 PM)
沐浴室 (Ngày:7/4/2022 8:35:56 PM)
雞舍 (Ngày:7/4/2022 8:47:22 PM)
午膳 (Ngày:7/4/2022 9:09:24 PM)
碹 (Ngày:7/4/2022 9:18:50 PM)
在哪尋找tìmđâunưa (Ngày:7/4/2022 10:12:36 PM)
Ðể (Ngày:7/4/2022 11:27:03 PM)
Ðể (Ngày:7/4/2022 11:27:11 PM)
Dueluợng (Ngày:7/4/2022 11:48:54 PM)
Due (Ngày:7/4/2022 11:49:05 PM)
LẦNlược (Ngày:7/5/2022 1:12:35 AM)
lầnlượt (Ngày:7/5/2022 1:12:50 AM)
lầnlượt (Ngày:7/5/2022 1:13:49 AM)
lầnlượt (Ngày:7/5/2022 1:13:50 AM)
lượt (Ngày:7/5/2022 1:13:56 AM)
keodánsắt (Ngày:7/5/2022 1:17:54 AM)
keodángiấy (Ngày:7/5/2022 1:18:12 AM)
tácđộng (Ngày:7/5/2022 1:50:40 AM)
keohồ (Ngày:7/5/2022 2:00:13 AM)
铁胶 (Ngày:7/5/2022 2:01:04 AM)
胶水 (Ngày:7/5/2022 2:01:22 AM)
nốimi (Ngày:7/5/2022 2:19:30 AM)
nốilongmi (Ngày:7/5/2022 2:19:39 AM)
越定 (Ngày:7/5/2022 2:36:06 AM)
côngchấn (Ngày:7/5/2022 2:59:35 AM)
thờ (Ngày:7/5/2022 3:22:29 AM)
จอด (Ngày:7/5/2022 6:16:34 AM)
HồnXưaBếnLạ (Ngày:7/5/2022 7:16:43 PM)
tuyểnnhânviên (Ngày:7/6/2022 2:04:40 AM)
tuyểnngười (Ngày:7/6/2022 2:04:54 AM)
录用 (Ngày:7/6/2022 2:14:15 AM)
俊男美女 (Ngày:7/6/2022 7:13:45 AM)
俊男美女 (Ngày:7/6/2022 7:13:51 AM)
俊男美女 (Ngày:7/6/2022 7:17:04 AM)
khòng (Ngày:7/6/2022 8:10:41 AM)
đien (Ngày:7/6/2022 8:24:16 AM)
行情tìnhhìnhthịtrường (Ngày:7/6/2022 4:26:52 PM)
漂亮的 (Ngày:7/6/2022 6:57:06 PM)
máyđođộbóng (Ngày:7/6/2022 8:29:09 PM)
光泽度计 (Ngày:7/6/2022 8:30:41 PM)
光澤度計 (Ngày:7/6/2022 8:31:20 PM)
光泽 (Ngày:7/6/2022 8:34:05 PM)
độbóng (Ngày:7/6/2022 8:34:25 PM)
bóngloán (Ngày:7/6/2022 8:35:01 PM)
bóngbãy (Ngày:7/6/2022 8:39:16 PM)
bóngbảy (Ngày:7/6/2022 8:39:25 PM)
độbóng (Ngày:7/6/2022 9:03:46 PM)
bóngmịn (Ngày:7/6/2022 9:04:11 PM)
dầubóng (Ngày:7/6/2022 9:28:29 PM)
dầubóng (Ngày:7/6/2022 9:28:38 PM)
过头 (Ngày:7/6/2022 9:46:47 PM)
原来 (Ngày:7/6/2022 11:05:35 PM)
Cáđốicồi (Ngày:7/6/2022 11:08:37 PM)
为 (Ngày:7/6/2022 11:32:31 PM)
并且为 (Ngày:7/6/2022 11:32:47 PM)
並且為 (Ngày:7/6/2022 11:33:03 PM)
逗人喜愛 (Ngày:7/6/2022 11:37:04 PM)
水果園 (Ngày:7/6/2022 11:43:19 PM)
超絕 (Ngày:7/6/2022 11:51:40 PM)
品般 (Ngày:7/6/2022 11:55:03 PM)
藝術品般 (Ngày:7/6/2022 11:55:16 PM)
nướccất (Ngày:7/7/2022 12:17:45 AM)
gảnướng (Ngày:7/7/2022 12:45:02 AM)
vịtnướng (Ngày:7/7/2022 12:45:29 AM)
hấpbánh (Ngày:7/7/2022 1:01:59 AM)
gànướng (Ngày:7/7/2022 2:13:32 AM)
沌tràn? (Ngày:7/7/2022 3:15:01 AM)
bìnhtỉnh (Ngày:7/7/2022 5:08:12 AM)
静 (Ngày:7/7/2022 5:09:12 AM)
đángnhớ (Ngày:7/7/2022 5:57:45 AM)
sụckhí (Ngày:7/7/2022 6:16:46 AM)
đángnhớ (Ngày:7/7/2022 4:52:16 PM)
dữ. (Ngày:7/7/2022 5:35:50 PM)
búndọcmùng (Ngày:7/7/2022 8:10:47 PM)
demartologist (Ngày:7/8/2022 5:57:41 PM)
亨利-基辛格 (Ngày:7/8/2022 7:03:57 PM)
亨利基辛格 (Ngày:7/8/2022 7:04:04 PM)
TậpTrumpPúđít (Ngày:7/9/2022 2:31:09 AM)
gùlúng (Ngày:7/9/2022 5:59:08 AM)
gùlúng (Ngày:7/9/2022 5:59:17 AM)
溪蝦 (Ngày:7/9/2022 8:18:24 PM)
溪蝦 (Ngày:7/9/2022 8:18:35 PM)
皘 (Ngày:7/9/2022 11:03:40 PM)
NgọcTriệu (Ngày:7/10/2022 2:50:04 AM)
dereliction (Ngày:7/10/2022 8:17:35 PM)
以己之名 (Ngày:7/11/2022 6:12:43 AM)
桃花園 (Ngày:7/11/2022 7:18:10 AM)
cácbạn (Ngày:7/11/2022 10:10:17 AM)
2.Để (Ngày:7/11/2022 10:40:34 AM)
bờkè (Ngày:7/11/2022 4:39:40 PM)
lequai (Ngày:7/11/2022 4:39:57 PM)
thìthôi (Ngày:7/11/2022 7:29:39 PM)
ngấu (Ngày:7/11/2022 10:59:03 PM)
捞 (Ngày:7/12/2022 2:03:34 AM)
giả (Ngày:7/12/2022 10:07:09 PM)
Bìchay (Ngày:7/13/2022 6:10:57 AM)
新常態 (Ngày:7/13/2022 11:55:11 PM)
dàng (Ngày:7/14/2022 1:50:08 AM)
Cònđôimắtsángtađâuchịuhèn (Ngày:7/14/2022 7:26:58 AM)
GIẤYBIÊNNHẬN (Ngày:7/14/2022 6:11:00 PM)
trảlời (Ngày:7/14/2022 6:51:10 PM)
laodốc (Ngày:7/14/2022 6:56:50 PM)
Đâylàchịlàmchomấyđứaechơithân (Ngày:7/14/2022 10:04:42 PM)
đơnsơEX. (Ngày:7/14/2022 10:27:11 PM)
唁我 (Ngày:7/15/2022 12:56:52 AM)
唁我 (Ngày:7/15/2022 12:56:53 AM)
匯款單 (Ngày:7/15/2022 1:09:01 AM)
匯款單 (Ngày:7/15/2022 1:09:01 AM)
tráimậnapplerose (Ngày:7/15/2022 3:19:48 AM)
結業式 (Ngày:7/15/2022 8:08:40 PM)
特此聯絡 (Ngày:7/15/2022 8:13:41 PM)
社區大學 (Ngày:7/15/2022 8:32:25 PM)
khổnhục (Ngày:7/15/2022 10:24:29 PM)
Ngànhchính (Ngày:7/15/2022 10:50:22 PM)
Xayxát (Ngày:7/15/2022 11:01:47 PM)
bộtthô (Ngày:7/15/2022 11:04:48 PM)
bộtthô (Ngày:7/15/2022 11:32:40 PM)
公,口 (Ngày:7/15/2022 11:40:30 PM)
主要行業 (Ngày:7/15/2022 11:59:30 PM)
Ngànhchính (Ngày:7/16/2022 12:00:09 AM)
phượng (Ngày:7/16/2022 12:55:55 AM)
審察 (Ngày:7/16/2022 1:09:27 AM)
瑞thoại (Ngày:7/16/2022 2:40:55 AM)
graviola (Ngày:7/16/2022 3:50:01 AM)
mảngcầuXiêm (Ngày:7/16/2022 3:50:32 AM)
Soursop (Ngày:7/16/2022 3:54:34 AM)
miếnggà (Ngày:7/16/2022 3:54:05 PM)
意有所指 (Ngày:7/16/2022 10:55:14 PM)
死猪不怕開水燙 (Ngày:7/16/2022 11:01:46 PM)
死猪不怕開水燙dieckoSosung (Ngày:7/16/2022 11:02:14 PM)
踢線 (Ngày:7/17/2022 12:36:38 AM)
Útbệnh (Ngày:7/17/2022 7:16:46 AM)
Ủbệnh (Ngày:7/17/2022 7:17:12 AM)
egrigious (Ngày:7/17/2022 1:12:58 PM)
bịcắn (Ngày:7/17/2022 5:09:40 PM)
biếntrứng (Ngày:7/17/2022 5:32:51 PM)
đặtlòng (Ngày:7/17/2022 6:14:28 PM)
宅chái (Ngày:7/17/2022 6:19:32 PM)
cáiláng (Ngày:7/17/2022 6:21:41 PM)
歌舞伎 (Ngày:7/17/2022 9:57:09 PM)
nghía (Ngày:7/18/2022 2:01:13 AM)
瑞雨兆豐歲 (Ngày:7/18/2022 2:31:28 AM)
ruổi (Ngày:7/18/2022 2:43:41 AM)
ruổi (Ngày:7/18/2022 2:43:45 AM)
我爱你 (Ngày:7/18/2022 3:00:50 AM)
xoaichuyển (Ngày:7/18/2022 4:01:29 AM)
xoaychuyển (Ngày:7/18/2022 4:01:35 AM)
來自上天 (Ngày:7/18/2022 9:02:12 AM)
giásỉ. (Ngày:7/18/2022 11:35:07 PM)
giásỉ. (Ngày:7/18/2022 11:36:26 PM)
mạnphép (Ngày:7/18/2022 11:56:32 PM)
mạn (Ngày:7/18/2022 11:57:42 PM)
trảiiqua (Ngày:7/19/2022 12:37:16 AM)
trảiqua (Ngày:7/19/2022 12:37:24 AM)
磨蹭mòmẫm (Ngày:7/19/2022 2:39:43 AM)
铝 (Ngày:7/19/2022 6:03:10 AM)
bờkèquay (Ngày:7/19/2022 6:22:36 AM)
浦濱mãđầu (Ngày:7/19/2022 6:25:43 AM)
thôikhỏi (Ngày:7/19/2022 6:29:13 AM)
休khỏi (Ngày:7/19/2022 6:31:31 AM)
砂鍋魚頭 (Ngày:7/19/2022 6:19:45 PM)
 砂鍋 (Ngày:7/19/2022 6:19:59 PM)
 砂鍋 (Ngày:7/19/2022 8:03:18 PM)
côngđoànhuyện (Ngày:7/19/2022 11:43:35 PM)
tỉnhđồngnai (Ngày:7/19/2022 11:46:28 PM)
cáichợ (Ngày:7/19/2022 11:51:10 PM)
市场 (Ngày:7/19/2022 11:51:33 PM)
ấpxã (Ngày:7/19/2022 11:56:56 PM)
khuchungcư (Ngày:7/20/2022 12:03:56 AM)
nganj (Ngày:7/20/2022 2:28:15 AM)
起来,不愿做奴隶的人们 (Ngày:7/20/2022 5:52:36 AM)
我勒 (Ngày:7/20/2022 10:08:23 PM)
Ủbệnh (Ngày:7/21/2022 2:31:36 AM)
髒的 (Ngày:7/21/2022 4:05:04 AM)
吠檀多 (Ngày:7/21/2022 5:38:43 PM)
商业 (Ngày:7/21/2022 7:13:23 PM)
xinxe (Ngày:7/21/2022 8:06:28 PM)
điềuxe (Ngày:7/21/2022 8:06:41 PM)
派車單 (Ngày:7/21/2022 8:20:41 PM)
行住坐卧 (Ngày:7/21/2022 11:51:45 PM)
行住坐卧 (Ngày:7/21/2022 11:52:12 PM)
觀照 (Ngày:7/22/2022 12:45:57 AM)
nhốtlại (Ngày:7/22/2022 1:53:28 AM)
被困出 (Ngày:7/22/2022 1:54:01 AM)
困出 (Ngày:7/22/2022 1:54:12 AM)
thàra (Ngày:7/22/2022 1:58:54 AM)
thảđi (Ngày:7/22/2022 2:32:09 AM)
thămquan (Ngày:7/22/2022 5:02:54 AM)
爨關 (Ngày:7/22/2022 5:03:00 AM)
我想 (Ngày:7/22/2022 1:18:56 PM)
紅番薯 (Ngày:7/22/2022 8:11:43 PM)
gậyôngđậplưngông (Ngày:7/22/2022 8:41:54 PM)
shootoneselfintheforrt (Ngày:7/22/2022 8:42:17 PM)
baoăn (Ngày:7/22/2022 11:02:21 PM)
cốtxương (Ngày:7/23/2022 6:47:15 AM)
為了誰 (Ngày:7/23/2022 9:02:17 AM)
为了谁 (Ngày:7/23/2022 9:02:56 AM)
取證 (Ngày:7/23/2022 2:39:41 PM)
取証 (Ngày:7/23/2022 2:39:57 PM)
大壠 (Ngày:7/23/2022 6:12:33 PM)
TàĐùng (Ngày:7/23/2022 6:13:23 PM)
溪蝦 (Ngày:7/23/2022 7:12:26 PM)
溪蝦 (Ngày:7/23/2022 7:12:48 PM)
魚簍 (Ngày:7/23/2022 7:49:54 PM)
知恥 (Ngày:7/23/2022 7:55:51 PM)
輕安自在 (Ngày:7/23/2022 8:00:56 PM)
sânsi (Ngày:7/24/2022 1:15:50 AM)
sétnung (Ngày:7/24/2022 6:01:48 AM)
tráttường (Ngày:7/24/2022 6:04:21 AM)
功維 (Ngày:7/24/2022 7:10:47 AM)
療望 (Ngày:7/24/2022 8:23:11 PM)
療望 (Ngày:7/24/2022 8:23:24 PM)
打辮 (Ngày:7/25/2022 12:29:35 AM)
họphùng (Ngày:7/25/2022 1:13:39 AM)
xảhàng (Ngày:7/25/2022 2:14:36 AM)
怡人 (Ngày:7/25/2022 4:20:41 AM)
việtquấcCranberry (Ngày:7/25/2022 6:44:54 AM)
cáicối (Ngày:7/25/2022 7:29:06 PM)
Hàtỉnh (Ngày:7/25/2022 7:54:22 PM)
車貸 (Ngày:7/25/2022 8:05:47 PM)
chốngviêm (Ngày:7/26/2022 3:22:33 AM)
chongviem (Ngày:7/26/2022 3:22:38 AM)
xươngkhớp (Ngày:7/26/2022 3:22:55 AM)
xuongkhop (Ngày:7/26/2022 3:23:04 AM)
橋段 (Ngày:7/26/2022 6:35:42 PM)
khâudục (Ngày:7/26/2022 6:37:55 PM)
CầnGiờ (Ngày:7/27/2022 2:32:58 AM)
xâylâu (Ngày:7/27/2022 8:08:33 AM)
Trụctrungtâmvềphíatrước (Ngày:7/27/2022 5:36:18 PM)
中心軸 (Ngày:7/27/2022 5:36:34 PM)
電源指示 (Ngày:7/27/2022 6:06:04 PM)
宽 (Ngày:7/27/2022 6:45:10 PM)
慈悲月 (Ngày:7/27/2022 9:32:03 PM)
樂器2 (Ngày:7/27/2022 9:56:43 PM)
樂器2 (Ngày:7/27/2022 9:56:43 PM)
bờkề (Ngày:7/27/2022 10:11:01 PM)
bờkề (Ngày:7/27/2022 10:11:01 PM)
bờkè (Ngày:7/27/2022 10:11:38 PM)
kêuấmầm (Ngày:7/27/2022 11:14:14 PM)
kêucótkét (Ngày:7/27/2022 11:29:06 PM)
恼火 (Ngày:7/27/2022 11:42:21 PM)
cáichốtcửa (Ngày:7/28/2022 12:02:52 AM)
ấntrong (Ngày:7/28/2022 12:31:46 AM)
ấntrong (Ngày:7/28/2022 12:31:56 AM)
ấntrong (Ngày:7/28/2022 12:35:49 AM)
ấntrong (Ngày:7/28/2022 12:42:30 AM)
Cờlê (Ngày:7/28/2022 12:55:36 AM)
認証QT (Ngày:7/28/2022 8:19:47 PM)
MêLinh (Ngày:7/28/2022 9:37:55 PM)
麊 (Ngày:7/28/2022 9:39:08 PM)
pinsạcắcquyaccuaccumulateur (Ngày:7/29/2022 4:21:39 PM)
pinsạc (Ngày:7/29/2022 4:21:52 PM)
寮闊 (Ngày:7/29/2022 4:51:09 PM)
鐵道迷 (Ngày:7/29/2022 4:54:29 PM)
cổkhi (Ngày:7/29/2022 7:16:26 PM)
chỉnthật (Ngày:7/29/2022 9:50:27 PM)
thỉcung (Ngày:7/29/2022 10:31:05 PM)
lạnglách (Ngày:7/30/2022 3:46:44 AM)
khôngthừ?nhận (Ngày:7/30/2022 4:46:52 PM)
đọckỹ (Ngày:7/31/2022 2:50:37 AM)
maitê (Ngày:7/31/2022 6:10:12 AM)
入場餐券 (Ngày:7/31/2022 8:46:32 PM)
cáinịt (Ngày:8/1/2022 1:07:36 AM)
Càvẹt (Ngày:8/1/2022 5:12:34 AM)
醫學美容 (Ngày:8/1/2022 6:17:59 AM)
多處 (Ngày:8/1/2022 11:39:32 AM)
感动全中国的“二舅”被指多处造假 (Ngày:8/1/2022 11:41:28 AM)
Đậpvỡtượngytìmbóngvía,Tamtinhtáhoảtoànđồgiả,Ngànnămvănhoávẫncònngu,Hylạpvănminhàth (Ngày:8/1/2022 12:26:24 PM)
Hylạpvănminhàthếđấy (Ngày:8/1/2022 12:34:17 PM)
史話 (Ngày:8/1/2022 5:57:46 PM)
lạmpháp (Ngày:8/2/2022 1:36:10 AM)
濫發 (Ngày:8/2/2022 1:40:03 AM)
濫發 (Ngày:8/2/2022 1:41:23 AM)
缺货 (Ngày:8/2/2022 1:43:17 AM)
chuyểnthiếu (Ngày:8/2/2022 2:06:34 AM)
失踪 (Ngày:8/2/2022 2:08:00 AM)
缺货 (Ngày:8/2/2022 2:08:36 AM)
雀花 (Ngày:8/2/2022 2:09:04 AM)
剩余 (Ngày:8/2/2022 2:12:45 AM)
xongthuốc (Ngày:8/2/2022 7:11:56 PM)
噴錫 (Ngày:8/2/2022 7:13:34 PM)
噴錫 (Ngày:8/2/2022 7:16:28 PM)
噴系 (Ngày:8/2/2022 7:18:06 PM)
máyxongtinhdầu (Ngày:8/2/2022 7:18:44 PM)
mấyxông (Ngày:8/2/2022 7:18:54 PM)
噴器 (Ngày:8/2/2022 7:25:29 PM)
Vănbảnđềnghị (Ngày:8/2/2022 11:34:04 PM)
鱎Cabông (Ngày:8/3/2022 5:59:38 AM)
vừahái (Ngày:8/3/2022 4:50:50 PM)
開bí (Ngày:8/3/2022 10:13:16 PM)
清明节 (Ngày:8/4/2022 3:59:50 AM)
节 (Ngày:8/4/2022 4:04:00 AM)
节 (Ngày:8/4/2022 4:04:00 AM)
普世价值 (Ngày:8/4/2022 10:07:35 AM)
普世價值 (Ngày:8/4/2022 10:08:24 AM)
普世 (Ngày:8/4/2022 10:08:34 AM)
TâyDuKí (Ngày:8/4/2022 10:42:20 AM)
中華人 (Ngày:8/4/2022 11:39:21 AM)
中華人 (Ngày:8/4/2022 11:39:21 AM)
中華人 (Ngày:8/4/2022 11:39:22 AM)
中華人 (Ngày:8/4/2022 11:39:22 AM)
中華人 (Ngày:8/4/2022 11:39:31 AM)
訪făng (Ngày:8/4/2022 3:11:18 PM)
到訪 (Ngày:8/4/2022 3:11:42 PM)
 參訪 cānfáng (Ngày:8/4/2022 5:50:57 PM)
tráicốc (Ngày:8/4/2022 6:54:59 PM)
人門 (Ngày:8/4/2022 11:38:50 PM)
chặm (Ngày:8/5/2022 6:55:44 AM)
chặm (Ngày:8/5/2022 6:55:53 AM)
台海 (Ngày:8/5/2022 3:21:39 PM)
bẻmặt (Ngày:8/5/2022 6:31:45 PM)
HoàngVănHữu (Ngày:8/5/2022 8:42:54 PM)
cụcnướcđá (Ngày:8/5/2022 9:54:13 PM)
viênđá (Ngày:8/5/2022 9:54:24 PM)
viênnướcđá (Ngày:8/5/2022 9:54:37 PM)
tầmsoát (Ngày:8/5/2022 10:44:55 PM)
Xiquách (Ngày:8/5/2022 11:23:39 PM)
hiểurõlắm (Ngày:8/6/2022 7:22:47 AM)
kiloliter (Ngày:8/6/2022 9:12:47 PM)
龃龉chụcrục (Ngày:8/6/2022 11:36:54 PM)
九鄰柑 (Ngày:8/7/2022 1:45:35 AM)
鄰柑 (Ngày:8/7/2022 1:45:47 AM)
梧棲 (Ngày:8/7/2022 2:11:41 AM)
nhưheo (Ngày:8/7/2022 3:43:06 AM)
hànhtím (Ngày:8/7/2022 3:48:53 AM)
ládong (Ngày:8/7/2022 5:04:14 AM)
文攻武吓 (Ngày:8/7/2022 6:26:06 AM)
文攻武嚇 (Ngày:8/7/2022 6:26:57 AM)
甚稱 (Ngày:8/7/2022 7:22:37 PM)
深稱 (Ngày:8/7/2022 7:23:01 PM)
.biếnđộngbiếnđổi (Ngày:8/7/2022 8:22:53 PM)
.biếnđộngbiếnđổi (Ngày:8/7/2022 8:22:53 PM)
LIÊNPHÁTTHUẬN (Ngày:8/7/2022 8:44:54 PM)
結果đểrồi (Ngày:8/8/2022 5:38:34 AM)
餘桃Thiềnchữu (Ngày:8/8/2022 7:37:10 AM)
búnnướclèo (Ngày:8/8/2022 6:21:01 PM)
búnnướclèo (Ngày:8/8/2022 6:21:13 PM)
燮Guangyun (Ngày:8/9/2022 6:10:14 AM)
仱 (Ngày:8/9/2022 8:09:53 AM)
仱 (Ngày:8/9/2022 8:10:02 AM)
偷仱 (Ngày:8/9/2022 8:11:12 AM)
吓坏的恶霸 (Ngày:8/9/2022 2:13:45 PM)
偷仱 (Ngày:8/9/2022 3:07:39 PM)
nợxấu (Ngày:8/9/2022 4:43:15 PM)
摺機 (Ngày:8/10/2022 1:50:49 AM)

Want to try our reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003-2022. All rights reserved.

Disclaimers: The accuracy of this website is unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate, e.g., 'democracy' and 'Covid-19', etc. are defined differently in 'Sinazi'; hence, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice as you might be put in jail in Mao Zhu-Xi's (毛主习) Chinazi. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011