Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


警戒值 (Ngày:10/1/2019 7:18:01 PM)
應就 (Ngày:10/1/2019 7:20:25 PM)
主責 (Ngày:10/1/2019 7:45:42 PM)
nhánhnhóc (Ngày:10/1/2019 9:53:12 PM)
xanhmướt (Ngày:10/1/2019 9:58:47 PM)
xatrụcthảo (Ngày:10/1/2019 10:00:30 PM)
báchhương (Ngày:10/1/2019 10:07:57 PM)
báchhương (Ngày:10/1/2019 10:08:46 PM)
trườngcửu (Ngày:10/1/2019 10:14:48 PM)
trườngcửu (Ngày:10/1/2019 10:16:07 PM)
延著 (Ngày:10/1/2019 11:40:05 PM)
延著 (Ngày:10/1/2019 11:40:09 PM)
來料 (Ngày:10/1/2019 11:40:47 PM)
派工 (Ngày:10/1/2019 11:42:48 PM)
發臭 (Ngày:10/1/2019 11:43:07 PM)
大日程 (Ngày:10/1/2019 11:49:36 PM)
áinguyên (Ngày:10/1/2019 11:51:37 PM)
僅此 (Ngày:10/2/2019 12:55:40 AM)
須ji (Ngày:10/2/2019 1:08:05 AM)
鎮型 (Ngày:10/2/2019 1:23:55 AM)
型類 (Ngày:10/2/2019 1:24:19 AM)
插規 (Ngày:10/2/2019 1:28:10 AM)
膜機 (Ngày:10/2/2019 1:43:43 AM)
下一代 (Ngày:10/2/2019 2:18:56 AM)
使命必達 (Ngày:10/2/2019 4:15:02 AM)
ngọchậu (Ngày:10/2/2019 4:19:17 AM)
ㄐㄩ (Ngày:10/2/2019 5:24:01 AM)
canthatlat (Ngày:10/2/2019 6:11:06 AM)
Thiếutrướchụtsau (Ngày:10/2/2019 6:45:28 AM)
Doanhnhiân (Ngày:10/2/2019 6:57:36 AM)
Kếtoấn (Ngày:10/2/2019 7:01:14 AM)
tấttrởthành (Ngày:10/2/2019 7:22:20 AM)
tấtthành (Ngày:10/2/2019 7:22:32 AM)
Cáckỹsư (Ngày:10/2/2019 7:44:04 AM)
Yee (Ngày:10/2/2019 7:58:59 AM)
the6chapcollateral (Ngày:10/2/2019 10:25:26 AM)
超级 (Ngày:10/2/2019 3:22:42 PM)
授業 (Ngày:10/2/2019 4:13:59 PM)
THỤNGHIỆP (Ngày:10/2/2019 4:14:14 PM)
夾持 (Ngày:10/2/2019 5:42:11 PM)
節尚 (Ngày:10/2/2019 5:42:48 PM)
悲伤 (Ngày:10/2/2019 5:44:10 PM)
巴氏量 (Ngày:10/2/2019 6:39:47 PM)
盆浴 (Ngày:10/2/2019 7:17:34 PM)
塞劑 (Ngày:10/2/2019 7:22:08 PM)
爆玖 (Ngày:10/2/2019 8:33:26 PM)
香蔥醬 (Ngày:10/2/2019 9:01:03 PM)
牌型 (Ngày:10/2/2019 9:04:49 PM)
奉茶 (Ngày:10/2/2019 11:04:47 PM)
天籟 (Ngày:10/5/2019 6:40:07 PM)
chuyểnthànhcông (Ngày:10/5/2019 8:11:28 PM)
楊英明 (Ngày:10/5/2019 8:54:05 PM)
hàngba (Ngày:10/5/2019 9:03:20 PM)
vừahé (Ngày:10/5/2019 9:29:42 PM)
引爆 (Ngày:10/5/2019 9:56:37 PM)
連消 (Ngày:10/5/2019 9:58:02 PM)
引爆 (Ngày:10/5/2019 10:02:47 PM)
炸裂 (Ngày:10/5/2019 10:56:52 PM)
翠娟 (Ngày:10/6/2019 2:35:27 AM)
仗义 (Ngày:10/6/2019 3:16:03 AM)
人间恩怨 (Ngày:10/6/2019 3:29:57 AM)
皆出 (Ngày:10/6/2019 3:33:02 AM)
皆出於此 (Ngày:10/6/2019 3:37:37 AM)
於此 (Ngày:10/6/2019 3:37:46 AM)
不理想 (Ngày:10/6/2019 5:18:40 AM)
不理想 (Ngày:10/6/2019 5:19:32 AM)
內耳 (Ngày:10/6/2019 6:19:45 AM)
林后骏 (Ngày:10/6/2019 6:31:25 AM)
Nghĩaý (Ngày:10/6/2019 7:20:37 AM)
警戒線 (Ngày:10/6/2019 8:48:24 AM)
主責 (Ngày:10/6/2019 9:05:22 AM)
百香 (Ngày:10/6/2019 9:21:33 AM)
trườngcửu (Ngày:10/6/2019 2:45:48 PM)
chânthậ (Ngày:10/6/2019 4:51:07 PM)
chânthật (Ngày:10/6/2019 4:51:10 PM)
地籟 (Ngày:10/6/2019 5:03:59 PM)
請款單 (Ngày:10/6/2019 5:05:07 PM)
人籟 (Ngày:10/6/2019 5:17:44 PM)
笆籬 (Ngày:10/6/2019 5:42:35 PM)
折櫃 (Ngày:10/6/2019 6:11:43 PM)
拆櫃 (Ngày:10/6/2019 6:13:40 PM)
皆可 (Ngày:10/6/2019 6:39:19 PM)
結關 (Ngày:10/6/2019 7:13:35 PM)
領gui (Ngày:10/6/2019 7:17:20 PM)
註記 (Ngày:10/6/2019 7:25:43 PM)
引爆 (Ngày:10/6/2019 7:37:40 PM)
建檔 (Ngày:10/6/2019 8:10:52 PM)
thônnữ (Ngày:10/6/2019 8:19:59 PM)
假卡 (Ngày:10/6/2019 8:23:27 PM)
童心honnhien (Ngày:10/6/2019 8:24:08 PM)
nhủ (Ngày:10/6/2019 8:24:32 PM)
haò (Ngày:10/6/2019 8:25:05 PM)
đạc (Ngày:10/6/2019 8:32:11 PM)
zhong (Ngày:10/6/2019 10:26:05 PM)
刮痕 (Ngày:10/6/2019 10:35:36 PM)
色差 (Ngày:10/6/2019 10:40:07 PM)
銀紋 (Ngày:10/6/2019 10:42:03 PM)
擦肧 (Ngày:10/6/2019 11:33:10 PM)
拓真 (Ngày:10/7/2019 12:09:38 AM)
拓真 (Ngày:10/7/2019 12:10:37 AM)
khúccua (Ngày:10/7/2019 12:23:02 AM)
chínhvìvậy (Ngày:10/7/2019 2:10:59 AM)
芹切 (Ngày:10/7/2019 3:03:08 AM)
Tâyxuyênbảnnạp (Ngày:10/7/2019 5:57:49 AM)
tâysongbảnnạp   (Ngày:10/7/2019 6:17:27 AM)
Tâysongbảnnạp (Ngày:10/7/2019 8:00:34 AM)
Tâysongbảnnạp (Ngày:10/7/2019 8:01:13 AM)
khúccua (Ngày:10/7/2019 8:07:48 AM)
chânthật (Ngày:10/7/2019 8:21:50 AM)
Đálưỡi2viênbi (Ngày:10/7/2019 10:05:04 AM)
徐廷維 (Ngày:10/7/2019 11:15:27 AM)
thônnữ (Ngày:10/7/2019 11:27:12 AM)
nhủ (Ngày:10/7/2019 11:57:34 AM)
芹切 (Ngày:10/7/2019 12:06:29 PM)
Tâysôngbảnnạp (Ngày:10/7/2019 12:12:32 PM)
鰷魚 (Ngày:10/7/2019 1:37:46 PM)
八腳 (Ngày:10/7/2019 4:12:36 PM)
鳲鳩 (Ngày:10/7/2019 4:49:58 PM)
thức (Ngày:10/7/2019 4:53:08 PM)
thứe (Ngày:10/7/2019 4:53:25 PM)
cải (Ngày:10/7/2019 5:04:14 PM)
鳷鵲 (Ngày:10/7/2019 5:06:26 PM)
sảnhvănphòng (Ngày:10/7/2019 8:04:06 PM)
拿捏分寸 (Ngày:10/7/2019 8:47:20 PM)
費盡心思 (Ngày:10/7/2019 8:52:14 PM)
黎氏青寶 (Ngày:10/7/2019 10:13:27 PM)
魚目混珠 (Ngày:10/7/2019 10:44:49 PM)
一併 (Ngày:10/7/2019 11:16:16 PM)
lản (Ngày:10/7/2019 11:31:07 PM)
saú (Ngày:10/7/2019 11:34:32 PM)
xu.4 (Ngày:10/7/2019 11:36:11 PM)
nguyễnmaithương (Ngày:10/7/2019 11:50:48 PM)
lản (Ngày:10/7/2019 11:52:43 PM)
cảnh (Ngày:10/8/2019 12:14:48 AM)
翁玉敏 (Ngày:10/8/2019 1:44:21 AM)
bisắt (Ngày:10/8/2019 3:42:31 AM)
trộn (Ngày:10/8/2019 3:46:15 AM)
Tẹo (Ngày:10/8/2019 6:07:09 AM)
hội (Ngày:10/8/2019 7:15:40 AM)
hỏi (Ngày:10/8/2019 7:16:06 AM)
hôc (Ngày:10/8/2019 7:20:51 AM)
hỏi (Ngày:10/8/2019 7:27:53 AM)
lưć (Ngày:10/8/2019 3:57:24 PM)
言幸 (Ngày:10/8/2019 5:53:24 PM)
壞掉的按鍵 (Ngày:10/8/2019 6:52:06 PM)
延尋 (Ngày:10/8/2019 7:57:29 PM)
bếpgas (Ngày:10/8/2019 8:20:59 PM)
bếpga (Ngày:10/8/2019 8:21:07 PM)
請特 (Ngày:10/8/2019 8:28:40 PM)
掉片 (Ngày:10/8/2019 8:33:19 PM)
掉片 (Ngày:10/8/2019 8:33:20 PM)
此號 (Ngày:10/8/2019 10:52:39 PM)
此號 (Ngày:10/8/2019 10:52:46 PM)
預烘 (Ngày:10/8/2019 11:07:48 PM)
液溫 (Ngày:10/8/2019 11:11:21 PM)
刷屏 (Ngày:10/8/2019 11:21:01 PM)
刷屏 (Ngày:10/8/2019 11:21:02 PM)
cuốnđi (Ngày:10/8/2019 11:21:53 PM)
trôilại (Ngày:10/8/2019 11:34:51 PM)
trôixuống (Ngày:10/8/2019 11:35:01 PM)
雜點 (Ngày:10/8/2019 11:47:00 PM)
橘皮 (Ngày:10/8/2019 11:52:01 PM)
牽絲 (Ngày:10/8/2019 11:55:51 PM)
牽絲 (Ngày:10/8/2019 11:55:57 PM)
bapha (Ngày:10/9/2019 12:00:42 AM)
首框 (Ngày:10/9/2019 12:05:27 AM)
三` (Ngày:10/9/2019 12:14:32 AM)
表出課 (Ngày:10/9/2019 1:02:41 AM)
出課 (Ngày:10/9/2019 1:03:21 AM)
處課 (Ngày:10/9/2019 1:03:38 AM)
cáiphao (Ngày:10/9/2019 1:18:12 AM)
phaotắm (Ngày:10/9/2019 1:18:25 AM)
溢流 (Ngày:10/9/2019 1:21:41 AM)
需酌 (Ngày:10/9/2019 2:09:40 AM)
酌收 (Ngày:10/9/2019 2:09:52 AM)
酌收費 (Ngày:10/9/2019 2:10:45 AM)
墊紙 (Ngày:10/9/2019 2:25:09 AM)
aid9o72ima2 (Ngày:10/9/2019 7:45:11 AM)
撫媚 (Ngày:10/9/2019 8:29:04 AM)
Sốngkhôngchỉcầnbiếtgiữmàcònphảibiếtbuông🍃mànếuđãbuôngkhôngđượcthìthôitalạigiữ (Ngày:10/9/2019 9:35:18 AM)
Vôihóa (Ngày:10/9/2019 5:20:07 PM)
huǹg (Ngày:10/9/2019 5:49:16 PM)
彩金 (Ngày:10/9/2019 6:16:52 PM)
NgôQuỳnhanh (Ngày:10/9/2019 11:33:18 PM)
NgoQuynhanh (Ngày:10/9/2019 11:34:03 PM)
NgôQuỳnhanh (Ngày:10/9/2019 11:34:34 PM)
停權 (Ngày:10/9/2019 11:39:17 PM)
Xedùa (Ngày:10/10/2019 12:33:41 AM)
Xeđùa (Ngày:10/10/2019 12:34:18 AM)
Xerùa (Ngày:10/10/2019 12:35:24 AM)
拼第一 (Ngày:10/10/2019 1:23:45 AM)
粗勇 (Ngày:10/10/2019 1:28:00 AM)
標衣 (Ngày:10/10/2019 4:53:41 AM)
我送你 (Ngày:10/10/2019 5:37:16 AM)
皆由 (Ngày:10/10/2019 11:34:17 AM)
都是因為 (Ngày:10/10/2019 11:34:29 AM)
天氣很好 (Ngày:10/10/2019 11:41:03 AM)
vừamưavừanắng (Ngày:10/10/2019 7:09:45 PM)
vừamưa (Ngày:10/10/2019 7:10:14 PM)
彩金 (Ngày:10/10/2019 7:27:40 PM)
而過 (Ngày:10/10/2019 7:30:50 PM)
編修 (Ngày:10/10/2019 8:18:47 PM)
彩金 (Ngày:10/10/2019 8:46:55 PM)
銷單 (Ngày:10/10/2019 9:44:48 PM)
含註 (Ngày:10/10/2019 9:45:20 PM)
註記 (Ngày:10/10/2019 9:51:46 PM)
總表 (Ngày:10/10/2019 9:59:52 PM)
美杏lê (Ngày:10/11/2019 1:23:28 AM)
Nguyễnhoàitrúcanh (Ngày:10/11/2019 6:11:07 AM)
Trúcanh (Ngày:10/11/2019 6:11:21 AM)
Câytrúc (Ngày:10/11/2019 6:12:02 AM)
nụhường (Ngày:10/11/2019 8:22:31 AM)
晗 (Ngày:10/11/2019 3:50:20 PM)
钱塘 (Ngày:10/11/2019 4:08:12 PM)
铭 (Ngày:10/11/2019 6:32:21 PM)
phếnô (Ngày:10/11/2019 8:09:43 PM)
hic,vìmớiănănnưamặp👍1cảmơntìnhiucủaemloveyoufrv (Ngày:10/11/2019 8:28:46 PM)
rốinùi (Ngày:10/11/2019 8:38:43 PM)
妨害風化 (Ngày:10/11/2019 8:47:14 PM)
lõmđất (Ngày:10/11/2019 8:48:33 PM)
tôiđòi (Ngày:10/12/2019 8:27:59 AM)
ải (Ngày:10/12/2019 9:04:04 AM)
ải (Ngày:10/12/2019 9:20:23 AM)
tủ (Ngày:10/12/2019 9:23:36 AM)
ữ (Ngày:10/12/2019 9:25:40 AM)
ữ (Ngày:10/12/2019 9:25:51 AM)
tật (Ngày:10/12/2019 9:28:46 AM)
thật (Ngày:10/12/2019 9:29:10 AM)
使命必達 (Ngày:10/12/2019 4:16:52 PM)
甩態 (Ngày:10/12/2019 4:17:21 PM)
英浩 (Ngày:10/12/2019 8:45:00 PM)
阮黃英豪 (Ngày:10/12/2019 8:45:47 PM)
评估 (Ngày:10/12/2019 10:39:30 PM)
five (Ngày:10/13/2019 12:59:29 AM)
緒德 (Ngày:10/13/2019 5:57:31 AM)
tôiđòi (Ngày:10/13/2019 9:18:02 AM)
tôiđòi (Ngày:10/13/2019 9:18:16 AM)
杏眼 (Ngày:10/13/2019 9:26:48 AM)
màyngàimắtngọc (Ngày:10/13/2019 9:56:40 AM)
娥眉 (Ngày:10/13/2019 10:19:29 AM)
câytrúc (Ngày:10/13/2019 6:09:26 PM)
彩金 (Ngày:10/13/2019 6:19:10 PM)
酌收費 (Ngày:10/13/2019 6:44:16 PM)
換洗分平台內無餘分 (Ngày:10/13/2019 6:54:29 PM)
換洗 (Ngày:10/13/2019 6:54:40 PM)
預烘 (Ngày:10/13/2019 7:22:25 PM)
轉跳 (Ngày:10/13/2019 7:33:41 PM)
gift (Ngày:10/13/2019 7:43:08 PM)
gift (Ngày:10/13/2019 7:43:24 PM)
good (Ngày:10/13/2019 7:43:35 PM)
風控 (Ngày:10/13/2019 7:56:05 PM)
風控 (Ngày:10/13/2019 8:22:55 PM)
掃苗 (Ngày:10/13/2019 10:12:29 PM)
lạyphật (Ngày:10/13/2019 10:41:21 PM)
補單 (Ngày:10/13/2019 10:41:26 PM)
標處 (Ngày:10/13/2019 10:51:49 PM)
表處 (Ngày:10/13/2019 10:51:59 PM)
金流 (Ngày:10/13/2019 11:12:57 PM)
龜裂ke (Ngày:10/13/2019 11:15:50 PM)
插鎖 (Ngày:10/13/2019 11:51:43 PM)
金彩 (Ngày:10/14/2019 12:05:51 AM)
維斌 (Ngày:10/14/2019 12:29:20 AM)
續聘 (Ngày:10/14/2019 12:29:31 AM)
Gắngliền (Ngày:10/14/2019 12:29:49 AM)
甩尾 (Ngày:10/14/2019 12:37:37 AM)
批次 (Ngày:10/14/2019 12:54:05 AM)
斷行 (Ngày:10/14/2019 1:00:40 AM)
漏貼 (Ngày:10/14/2019 1:04:56 AM)
漏貼 (Ngày:10/14/2019 1:05:12 AM)
占總 (Ngày:10/14/2019 1:28:18 AM)
liang chan (Ngày:10/14/2019 1:46:30 AM)
首件 (Ngày:10/14/2019 1:51:54 AM)
信得 (Ngày:10/14/2019 1:59:16 AM)
信得過的 (Ngày:10/14/2019 1:59:38 AM)
應受 (Ngày:10/14/2019 2:07:54 AM)
認職 (Ngày:10/14/2019 2:16:24 AM)
aimà (Ngày:10/14/2019 7:47:31 AM)
爲何 (Ngày:10/14/2019 7:54:08 AM)
夢裏 (Ngày:10/14/2019 10:17:05 AM)
看了 (Ngày:10/14/2019 10:19:25 AM)
看了 (Ngày:10/14/2019 10:20:06 AM)
cụcmịch (Ngày:10/14/2019 12:43:15 PM)
cụcmịch (Ngày:10/14/2019 12:43:32 PM)
cụcmịch (Ngày:10/14/2019 12:49:51 PM)
裴氏海燕 (Ngày:10/14/2019 4:40:20 PM)
押出部 (Ngày:10/14/2019 5:06:34 PM)
押出 (Ngày:10/14/2019 5:06:42 PM)
拖行 (Ngày:10/14/2019 5:52:01 PM)
拖行 (Ngày:10/14/2019 5:52:50 PM)
辦識 (Ngày:10/14/2019 7:15:03 PM)
押出 (Ngày:10/14/2019 7:16:30 PM)
表處 (Ngày:10/14/2019 7:17:19 PM)
裁片 (Ngày:10/14/2019 7:19:57 PM)
彩金 (Ngày:10/14/2019 7:27:34 PM)
佔成 (Ngày:10/14/2019 7:29:07 PM)
班別 (Ngày:10/14/2019 7:38:18 PM)
班別 (Ngày:10/14/2019 7:38:21 PM)
班別 (Ngày:10/14/2019 7:39:01 PM)
交收 (Ngày:10/14/2019 7:39:33 PM)
Xạtrị (Ngày:10/14/2019 7:45:18 PM)
踢線 (Ngày:10/14/2019 8:08:50 PM)
母批 (Ngày:10/14/2019 8:24:44 PM)
銀聯 (Ngày:10/14/2019 8:26:38 PM)
反選 (Ngày:10/14/2019 8:28:22 PM)
略雲 (Ngày:10/14/2019 8:40:19 PM)
認款 (Ngày:10/14/2019 8:52:55 PM)
商城 (Ngày:10/14/2019 10:26:04 PM)
點卡 (Ngày:10/14/2019 10:27:43 PM)
儲值 (Ngày:10/14/2019 10:28:23 PM)
踢線 (Ngày:10/14/2019 10:50:48 PM)
踢除 (Ngày:10/14/2019 11:02:40 PM)
giahân (Ngày:10/14/2019 11:09:31 PM)
giahân (Ngày:10/14/2019 11:10:24 PM)
giahân (Ngày:10/14/2019 11:19:34 PM)
天暉 (Ngày:10/14/2019 11:25:21 PM)
漏帶 (Ngày:10/14/2019 11:31:17 PM)
小數位 (Ngày:10/14/2019 11:32:07 PM)
乙次 (Ngày:10/14/2019 11:32:27 PM)
實做 (Ngày:10/15/2019 1:00:34 AM)
漏檢 (Ngày:10/15/2019 1:28:23 AM)
范蓓司 (Ngày:10/15/2019 1:48:24 AM)
范蓓司 (Ngày:10/15/2019 1:49:36 AM)
插框 (Ngày:10/15/2019 2:16:16 AM)
吊柄 (Ngày:10/15/2019 2:30:24 AM)
莫次 (Ngày:10/15/2019 2:35:29 AM)
Mắckhén (Ngày:10/15/2019 8:29:56 AM)
Mắckhén (Ngày:10/15/2019 8:30:01 AM)
缷下 (Ngày:10/15/2019 5:12:51 PM)
單筆 (Ngày:10/15/2019 5:15:20 PM)
實返 (Ngày:10/15/2019 5:17:56 PM)
驗試 (Ngày:10/15/2019 5:31:40 PM)
期數 (Ngày:10/15/2019 5:42:33 PM)
托高 (Ngày:10/15/2019 6:21:39 PM)
厲害了 (Ngày:10/15/2019 6:30:41 PM)
實貨 (Ngày:10/15/2019 7:45:31 PM)
實返 (Ngày:10/15/2019 8:06:37 PM)
單筆 (Ngày:10/15/2019 8:10:12 PM)
劑標 (Ngày:10/15/2019 8:24:36 PM)
lướiđiện (Ngày:10/15/2019 8:30:53 PM)
期數 (Ngày:10/15/2019 8:44:54 PM)
點開 (Ngày:10/15/2019 9:05:46 PM)
料同 (Ngày:10/15/2019 10:35:29 PM)
Sốđơnhàng (Ngày:10/15/2019 11:01:56 PM)
玩場 (Ngày:10/15/2019 11:09:57 PM)
Tôikhôngthíchnó? (Ngày:10/15/2019 11:18:02 PM)
下期 (Ngày:10/15/2019 11:21:29 PM)
淨佣 (Ngày:10/15/2019 11:24:18 PM)
淨佣金 (Ngày:10/15/2019 11:26:03 PM)
期數 (Ngày:10/15/2019 11:36:04 PM)
停權 (Ngày:10/16/2019 12:10:21 AM)
thuongcam (Ngày:10/16/2019 12:10:30 AM)
註記 (Ngày:10/16/2019 12:22:53 AM)
cammen (Ngày:10/16/2019 12:22:59 AM)
自訂 (Ngày:10/16/2019 12:28:19 AM)
側扣 (Ngày:10/16/2019 12:30:24 AM)
电脑 (Ngày:10/16/2019 3:37:05 AM)
甩態 (Ngày:10/16/2019 5:59:14 AM)
楊宇庭 (Ngày:10/16/2019 5:27:19 PM)
形同 (Ngày:10/16/2019 7:47:00 PM)
Chiềuvềquaemănbúnvịtnhé (Ngày:10/16/2019 10:00:58 PM)
圣 (Ngày:10/16/2019 10:03:39 PM)
圣人 (Ngày:10/16/2019 10:03:50 PM)
牙紋 (Ngày:10/16/2019 10:41:31 PM)
缺料 (Ngày:10/16/2019 10:44:01 PM)
汙損 (Ngày:10/16/2019 10:52:11 PM)
Kíchcỡ (Ngày:10/17/2019 12:12:48 AM)
行到水窮處坐看雲起時 (Ngày:10/17/2019 2:18:20 AM)
.a2điănđia2cuavợơi (Ngày:10/17/2019 3:14:30 AM)
盡全力 (Ngày:10/17/2019 4:08:09 AM)
Gắngliền (Ngày:10/17/2019 4:28:10 AM)
廷伸到 (Ngày:10/17/2019 4:30:52 AM)
廷伸 (Ngày:10/17/2019 4:31:00 AM)
廷仲 (Ngày:10/17/2019 4:31:44 AM)
Songbachdang (Ngày:10/17/2019 6:07:26 AM)
莿桐 (Ngày:10/17/2019 6:18:47 AM)
崇德 (Ngày:10/17/2019 8:25:35 AM)
發一崇德精神指標 (Ngày:10/17/2019 8:27:04 AM)
神指 (Ngày:10/17/2019 8:27:17 AM)
Từtu (Ngày:10/17/2019 4:17:19 PM)
Vôihoá (Ngày:10/17/2019 5:07:22 PM)
Vôihoáđốtsốngcổ (Ngày:10/17/2019 5:09:42 PM)
載式 (Ngày:10/17/2019 5:49:37 PM)
兩截 (Ngày:10/17/2019 5:51:36 PM)
瘀腫 (Ngày:10/17/2019 6:02:52 PM)
爱情 (Ngày:10/17/2019 9:04:41 PM)
吃不到 (Ngày:10/17/2019 9:32:22 PM)
看得到 (Ngày:10/17/2019 9:33:44 PM)
锁扣 (Ngày:10/17/2019 9:46:33 PM)
锁 (Ngày:10/17/2019 9:46:41 PM)
PhạmDuyPhương (Ngày:10/17/2019 11:53:00 PM)
我失去了 (Ngày:10/18/2019 5:18:32 AM)
真想知道 (Ngày:10/18/2019 5:23:46 AM)
slamdunk (Ngày:10/18/2019 5:50:13 AM)
天豪 (Ngày:10/18/2019 4:37:31 PM)
雙週 (Ngày:10/18/2019 7:13:06 PM)
跳級 (Ngày:10/18/2019 7:30:53 PM)
30分 (Ngày:10/18/2019 8:02:21 PM)
厚㥁载物 (Ngày:10/18/2019 11:07:41 PM)
载物 (Ngày:10/18/2019 11:07:50 PM)
载 (Ngày:10/18/2019 11:08:00 PM)
選填 (Ngày:10/19/2019 12:26:34 AM)
王姵云 (Ngày:10/19/2019 1:46:17 AM)

Want to try our beta reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003, 19. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011