Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từ HánNôm:


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).

Những từ đangđược yêucầu chưađược đưavào khodữliệu:
Nếu bạn muốn đónggóp hoặc có ýkiến, xin vào trang: Diễnđàn TiếngViệt.


Nhiềulúc (Ngày:7/5/2020 6:06:37 PM)
孝悌為本 (Ngày:7/5/2020 6:27:56 PM)
conrểhailiuke (Ngày:7/5/2020 6:52:02 PM)
壯陽Cuongduong (Ngày:7/5/2020 8:14:20 PM)
kuat (Ngày:7/6/2020 12:53:26 AM)
ThanhLuật (Ngày:7/6/2020 1:32:05 AM)
林茂永 (Ngày:7/6/2020 4:14:42 AM)
占領 (Ngày:7/6/2020 4:20:48 AM)
外匯基金 (Ngày:7/6/2020 5:52:12 AM)
外匯交易 (Ngày:7/6/2020 5:53:08 AM)
cápđiện (Ngày:7/6/2020 6:33:29 AM)
圓區 (Ngày:7/6/2020 6:57:05 AM)
時好時壞 (Ngày:7/6/2020 7:57:07 AM)
妙策 (Ngày:7/6/2020 8:29:45 AM)
退兵 (Ngày:7/6/2020 8:37:33 AM)
Chàm, (Ngày:7/6/2020 9:31:13 AM)
道範長昭 (Ngày:7/6/2020 10:56:28 AM)
裊娜 (Ngày:7/6/2020 11:25:20 AM)
嫋娜 (Ngày:7/6/2020 11:31:00 AM)
嬝娜 (Ngày:7/6/2020 11:31:08 AM)
原居 (Ngày:7/6/2020 1:36:48 PM)
司馬懿 (Ngày:7/6/2020 2:01:26 PM)
懿範 (Ngày:7/6/2020 2:25:46 PM)
懿範長昭 (Ngày:7/6/2020 2:30:27 PM)
牙垢 (Ngày:7/6/2020 3:45:53 PM)
牙花 (Ngày:7/6/2020 3:48:55 PM)
如一 (Ngày:7/6/2020 4:35:31 PM)
辨白 (Ngày:7/6/2020 5:11:46 PM)
是說 (Ngày:7/6/2020 7:31:17 PM)
挣錢 (Ngày:7/6/2020 8:43:36 PM)
普薩 (Ngày:7/6/2020 9:12:37 PM)
吃得消 (Ngày:7/6/2020 10:48:06 PM)
thaisản (Ngày:7/6/2020 11:27:02 PM)
tửtuất (Ngày:7/6/2020 11:29:43 PM)
唾罵遺臭 (Ngày:7/6/2020 11:34:49 PM)
敷臉 (Ngày:7/7/2020 3:56:27 AM)
賦能 (Ngày:7/7/2020 4:52:34 AM)
賦于 (Ngày:7/7/2020 5:07:25 AM)
賦于 (Ngày:7/7/2020 5:07:38 AM)
擬提 (Ngày:7/7/2020 5:25:23 AM)
面授 (Ngày:7/7/2020 5:29:24 AM)
線長 (Ngày:7/7/2020 5:52:13 AM)
晨喚 (Ngày:7/7/2020 6:17:50 AM)
握機 (Ngày:7/7/2020 6:29:04 AM)
譜出 (Ngày:7/7/2020 5:27:23 PM)
抵減 (Ngày:7/7/2020 8:29:01 PM)
銷去 (Ngày:7/7/2020 8:29:21 PM)
銷除 (Ngày:7/7/2020 8:30:59 PM)
銷去 (Ngày:7/7/2020 8:31:06 PM)
抵減 (Ngày:7/7/2020 8:51:21 PM)
抵掉 (Ngày:7/7/2020 8:52:44 PM)
抵除 (Ngày:7/7/2020 8:52:53 PM)
抵減 (Ngày:7/7/2020 8:53:19 PM)
hủbỏy (Ngày:7/7/2020 9:02:10 PM)
hủybỏ (Ngày:7/7/2020 9:02:18 PM)
老媒浨算 (Ngày:7/7/2020 9:46:56 PM)
以静制動 (Ngày:7/7/2020 9:48:08 PM)
身藏不露 (Ngày:7/7/2020 9:53:18 PM)
種瓜得瓜 (Ngày:7/8/2020 12:03:25 AM)
種瓜 (Ngày:7/8/2020 12:03:34 AM)
vívị (Ngày:7/8/2020 12:22:14 AM)
vívị (Ngày:7/8/2020 12:22:35 AM)
印帳 (Ngày:7/8/2020 12:56:21 AM)
g4ck6 (Ngày:7/8/2020 1:02:38 AM)
實支實付 (Ngày:7/8/2020 1:27:59 AM)
f瘀事 (Ngày:7/8/2020 1:37:08 AM)
DUONGTHANHNGA (Ngày:7/8/2020 3:03:16 AM)
g65 (Ngày:7/8/2020 3:05:37 AM)
實支實付 (Ngày:7/8/2020 3:05:46 AM)
實支 (Ngày:7/8/2020 3:05:54 AM)
實付 (Ngày:7/8/2020 3:06:00 AM)
面別 (Ngày:7/8/2020 4:16:00 AM)
握機 (Ngày:7/8/2020 5:04:25 AM)
欠損 (Ngày:7/8/2020 7:37:35 AM)
退洗 (Ngày:7/8/2020 7:40:40 AM)
八百 (Ngày:7/8/2020 7:13:29 PM)
吹風器 (Ngày:7/8/2020 7:22:00 PM)
沐浴油 (Ngày:7/8/2020 7:31:20 PM)
沐浴水 (Ngày:7/8/2020 7:31:35 PM)
quềnhạn (Ngày:7/8/2020 8:56:33 PM)
quềnhạn (Ngày:7/8/2020 8:56:50 PM)
quyềnhạn績效 (Ngày:7/8/2020 9:02:48 PM)
按頭 (Ngày:7/8/2020 9:03:05 PM)
kémchấtlượng (Ngày:7/8/2020 9:06:44 PM)
khôngchấtlượng (Ngày:7/8/2020 9:06:54 PM)
低質量 (Ngày:7/8/2020 9:12:02 PM)
低質量 (Ngày:7/8/2020 9:13:13 PM)
質量太差 (Ngày:7/8/2020 9:16:41 PM)
無權利 (Ngày:7/8/2020 9:20:14 PM)
崩bung簧單 (Ngày:7/8/2020 9:35:26 PM)
kýtúcx1 (Ngày:7/8/2020 9:36:29 PM)
網版 (Ngày:7/8/2020 9:36:31 PM)
網目 (Ngày:7/8/2020 9:36:39 PM)
2u/4fu6 (Ngày:7/8/2020 10:24:38 PM)
ck6m, (Ngày:7/8/2020 10:26:57 PM)
着凉 (Ngày:7/8/2020 10:34:54 PM)
坐病 (Ngày:7/8/2020 10:35:25 PM)
CHỤY (Ngày:7/8/2020 11:04:14 PM)
彈離 (Ngày:7/8/2020 11:23:41 PM)
板翹 (Ngày:7/8/2020 11:29:00 PM)
鎮點 (Ngày:7/8/2020 11:31:23 PM)
sốtàikhoản (Ngày:7/9/2020 2:00:41 AM)
HoDucHieu (Ngày:7/9/2020 2:11:17 AM)
khỏi (Ngày:7/9/2020 2:49:13 AM)
khởi (Ngày:7/9/2020 2:49:21 AM)
箉 (Ngày:7/9/2020 3:29:36 AM)
hủybỏ (Ngày:7/9/2020 5:27:07 AM)
千禧 (Ngày:7/9/2020 6:14:59 AM)
munity (Ngày:7/9/2020 6:21:59 AM)
moron (Ngày:7/9/2020 10:32:15 AM)
無忝 (Ngày:7/9/2020 2:52:16 PM)
無忝卯生 (Ngày:7/9/2020 2:52:45 PM)
無忝所生 (Ngày:7/9/2020 2:52:52 PM)
不辱 (Ngày:7/9/2020 2:54:55 PM)
仳蔭 (Ngày:7/9/2020 3:35:11 PM)
推己 (Ngày:7/9/2020 7:44:18 PM)
阮氏旋 (Ngày:7/9/2020 7:53:44 PM)
扛起 (Ngày:7/9/2020 7:54:16 PM)
阮氏旋 (Ngày:7/9/2020 7:55:25 PM)
độtquy (Ngày:7/9/2020 8:16:07 PM)
至孝 (Ngày:7/9/2020 8:22:17 PM)
, bánh mì, (Ngày:7/9/2020 9:00:53 PM)
選秀gameshow (Ngày:7/9/2020 10:23:36 PM)
絶妙 (Ngày:7/9/2020 10:30:23 PM)
絶妙 (Ngày:7/9/2020 10:30:51 PM)
列女節婦 (Ngày:7/9/2020 10:49:44 PM)
囑咐dando (Ngày:7/9/2020 10:55:04 PM)
协同 (Ngày:7/9/2020 11:26:13 PM)
蘭姆 (Ngày:7/9/2020 11:32:11 PM)
善了 (Ngày:7/9/2020 11:43:11 PM)
染著 (Ngày:7/9/2020 11:52:26 PM)
一秒 (Ngày:7/10/2020 1:10:43 AM)
为 (Ngày:7/10/2020 1:16:35 AM)
为我 (Ngày:7/10/2020 1:16:52 AM)
而能 (Ngày:7/10/2020 1:17:15 AM)
hanhchinh (Ngày:7/10/2020 1:25:33 AM)
忍着 (Ngày:7/10/2020 1:32:03 AM)
而能 (Ngày:7/10/2020 1:35:17 AM)
thịmẹt (Ngày:7/10/2020 3:23:13 AM)
蹴, (Ngày:7/10/2020 5:20:51 AM)
肉羹湯 (Ngày:7/10/2020 5:58:07 AM)
羹肉湯 (Ngày:7/10/2020 5:58:23 AM)
tắm-mưa (Ngày:7/10/2020 1:45:49 PM)
言敗 (Ngày:7/10/2020 6:48:55 PM)
蘭姆葡萄 (Ngày:7/10/2020 6:52:17 PM)
theođuĩ (Ngày:7/10/2020 6:55:54 PM)
跟随 (Ngày:7/10/2020 6:57:05 PM)
嘖壼 (Ngày:7/10/2020 11:17:22 PM)
蚼 (Ngày:7/10/2020 11:56:02 PM)
蚼 (Ngày:7/10/2020 11:56:13 PM)
蜳 (Ngày:7/10/2020 11:57:18 PM)
挽幛, (Ngày:7/11/2020 12:43:23 AM)
挽幛, (Ngày:7/11/2020 12:43:52 AM)
挽幛, (Ngày:7/11/2020 12:43:52 AM)
房性 (Ngày:7/11/2020 4:55:42 AM)
conflagration (Ngày:7/11/2020 6:56:57 AM)
Peg (Ngày:7/11/2020 7:24:13 AM)
papulist (Ngày:7/11/2020 7:25:54 AM)
明天找你喝茶 (Ngày:7/11/2020 8:17:32 AM)
tửsuất (Ngày:7/11/2020 11:13:03 AM)
絲縷 (Ngày:7/11/2020 11:43:52 AM)
tàitử才子 (Ngày:7/11/2020 2:02:31 PM)
thaisản (Ngày:7/11/2020 5:03:16 PM)
伍子胥 (Ngày:7/11/2020 5:30:29 PM)
吹簫 (Ngày:7/11/2020 5:39:07 PM)
水土不符 (Ngày:7/11/2020 6:09:54 PM)
phátban (Ngày:7/11/2020 6:11:05 PM)
phátban (Ngày:7/11/2020 6:11:23 PM)
phátban (Ngày:7/11/2020 6:41:23 PM)
跑單幫 (Ngày:7/11/2020 11:22:38 PM)
江湖義氣 (Ngày:7/11/2020 11:57:56 PM)
敵方 (Ngày:7/12/2020 12:02:33 AM)
組線 (Ngày:7/12/2020 1:04:51 AM)
camchuyen (Ngày:7/12/2020 1:05:45 AM)
dichquyen (Ngày:7/12/2020 1:05:54 AM)
dichquyen (Ngày:7/12/2020 1:06:03 AM)
禁示 (Ngày:7/12/2020 1:09:38 AM)
XuRong (Ngày:7/12/2020 1:38:01 AM)
為弓 (Ngày:7/12/2020 1:42:19 AM)
鳥兒 (Ngày:7/12/2020 3:54:30 AM)
dứng (Ngày:7/12/2020 4:51:08 AM)
dứng (Ngày:7/12/2020 4:51:17 AM)
物盡其用 (Ngày:7/12/2020 4:52:49 AM)
排場 (Ngày:7/12/2020 4:56:38 AM)
嚴以律己 (Ngày:7/12/2020 6:05:15 AM)
thanhkhóc (Ngày:7/12/2020 8:27:01 AM)
銷子 (Ngày:7/12/2020 3:37:38 PM)
房型 (Ngày:7/12/2020 4:33:57 PM)
戶型 (Ngày:7/12/2020 4:35:31 PM)
連軸器 (Ngày:7/12/2020 5:08:16 PM)
bồnthường (Ngày:7/12/2020 5:12:42 PM)
後市 (Ngày:7/12/2020 5:24:01 PM)
本宗 (Ngày:7/12/2020 5:24:06 PM)
獨到之處 (Ngày:7/12/2020 5:28:08 PM)
其他ㄊ (Ngày:7/12/2020 5:35:26 PM)
1l354 (Ngày:7/12/2020 5:38:10 PM)
gk4cjo4 (Ngày:7/12/2020 5:40:11 PM)
紅豆杉 (Ngày:7/12/2020 5:41:44 PM)
童蒙 (Ngày:7/12/2020 6:09:07 PM)
外金 (Ngày:7/12/2020 6:11:36 PM)
博覽群書 (Ngày:7/12/2020 6:13:41 PM)
炎炎 (Ngày:7/12/2020 6:33:41 PM)
闃門 (Ngày:7/12/2020 7:42:08 PM)
鳴雲秘布 (Ngày:7/12/2020 7:44:43 PM)
鳴雲秘佈 (Ngày:7/12/2020 7:44:56 PM)
鳴雲密佈 (Ngày:7/12/2020 7:45:12 PM)
250二百五 (Ngày:7/12/2020 10:02:31 PM)
八百 (Ngày:7/12/2020 10:02:50 PM)
俓 (Ngày:7/12/2020 10:11:03 PM)
管徑 (Ngày:7/12/2020 10:11:52 PM)
趕出去 (Ngày:7/12/2020 11:36:18 PM)
期勉 (Ngày:7/12/2020 11:45:09 PM)
殷殷 (Ngày:7/13/2020 12:12:15 AM)
道脈 (Ngày:7/13/2020 12:14:30 AM)
如沐春風 (Ngày:7/13/2020 12:34:02 AM)
如沐 (Ngày:7/13/2020 12:34:13 AM)
衣破 (Ngày:7/13/2020 1:31:06 AM)
恭讓 (Ngày:7/13/2020 1:48:38 AM)
低心下氣 (Ngày:7/13/2020 2:03:32 AM)
慎獨 (Ngày:7/13/2020 2:17:38 AM)
羽葳 (Ngày:7/13/2020 2:50:14 AM)
不苟且 (Ngày:7/13/2020 2:59:04 AM)
道範 (Ngày:7/13/2020 4:28:14 AM)
岚 (Ngày:7/13/2020 6:51:02 AM)
Livid (Ngày:7/13/2020 6:59:24 AM)
鸟雲密佈 (Ngày:7/13/2020 7:00:23 AM)
螴 (Ngày:7/13/2020 8:02:37 AM)
俓 (Ngày:7/13/2020 8:52:13 AM)
氣哼哼 (Ngày:7/13/2020 9:15:38 AM)
哼哼 (Ngày:7/13/2020 9:19:54 AM)
xanhmặt (Ngày:7/13/2020 9:51:40 AM)
哼哼 (Ngày:7/13/2020 10:03:32 AM)
我身邊的人 (Ngày:7/13/2020 12:06:10 PM)
三四 (Ngày:7/13/2020 4:06:37 PM)
苟且偷生 (Ngày:7/13/2020 5:11:24 PM)
偷生 (Ngày:7/13/2020 5:13:38 PM)
墊圈 (Ngày:7/13/2020 5:55:41 PM)
油尖 (Ngày:7/13/2020 6:40:15 PM)
毒化人 (Ngày:7/13/2020 6:45:22 PM)
聯軸器 (Ngày:7/13/2020 6:51:09 PM)
心急如焚 (Ngày:7/13/2020 7:38:37 PM)

Want to try our beta reversatile English » Chinese » Vietnamese » 简体字?


Quick references
Từvựng HánViệt và HánNôm cần bổsung
Những từ đượcxem nhiềunhất
What Makes Chinese So Vietnamese?

Thửdùng thiếtkế mới "Từnguyên HánNôm"... và xincho ýkiến!

Back to top

Copyrights ©2003-2020. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and unwarranted and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.

Flag counter for pages with this banner only -- reset 06262011