Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Sángtác

Mụclục


Vếtthương vẫn mở?

Tácgiả: Anh Thư

Khi vếtthương vẫn mở
Giấcngủ nào khôngyên
Baonhiêu năm nhìnlại
Mình vẫn giấc cô-miên!

Hậnthù ơi cònđó
Vếtthương này cònđây
Baogiờ ta quênđược
Để sống vui những ngày!

Hậnthù vẫn đongđầy
Nhânquyền đếm từngngày
Baogiờ ta thấyđược
Bóngdáng ngàyvui đây?

Anh Thư
(Sydney, thángTư, 2001)

Is there still an open wound?

Why is there still this open wound
That disturbs my sleep?
When will I cease looking back,
And my sleep becomes less lonely?

Why does the hatred remain
That keeps the wound open?
When will I be able to forget
And enjoy my life once more?

Why does this hatred abound
Giving little account to human rights?
When will I be able to see
Happier days ahead for me?

Translated by
Frank Trinh
(Sydney, April, 2001)


Mụclục


Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Back to top

Bàivở xin gởivề : dchph (a) yahoo dot com

Copyright © 2003-18. All rights reserved. 

Flag counter for this page only -- reset 06062023