Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hu, (2) vu, (3) vô, (4) vào, (5) với, (6) và, (7) ở 于 yú (vu) [ Vh @ QT 于 yú, yǔ, xū (vu, hu) < MC hʊ < OC *wa | *OC 于 于 魚 于 ɢʷa 王筠雲籲初文 | Pt 羽俱 | cđ MC 遇合三平虞云 || PNH: QĐ jyu1, jyu4, Hẹ j1, TrC i1 | Tang reconstruction: hio | Kangxi: 《康熙字典·二部·二部》于:《唐韻》羽俱切《集韻》《韻會》《正韻》雲俱切,𠀤音迂。《爾雅·釋詁》于,曰也。又往也。《書·大誥》民獻有十夫,予翼以于。《詩·小雅》王于出征。又《儀禮·士冠禮》宜之于假。《註》于,猶爲也。宜之見爲大矣。又《聘禮》賄在聘于賄。《註》于讀曰爲。言當視賓之禮,而爲之財也。又《司馬相如·長門賦敘》因于解悲愁之辭。又未定之辭。《公羊傳·僖二十八年》歸于者何。歸于者,罪未定也。又行貌。《韓愈·上宰相書》于于焉而來矣。又于于,自足貌。《莊子·應帝王》其臥徐徐,其覺于于。又鐘兩口之閒曰于。《周禮·冬官考工記》鳧氏爲鐘,兩欒謂之銑,銑閒謂之于。又《前漢·元后傳》衣絳緣諸于。《註》大掖衣也。又《唐書·元德秀傳》明皇命三百里內刺史縣令,以聲樂集,德秀惟樂工十人,聮袂歌于蔿于。又草名。《爾雅·釋草》茜,蔓于。《註》生水中。一名軒于。《司馬相如·子虛賦》菴閭軒于。又木名。《爾雅·釋木》棧木,于木。《註》僵木也。江東呼木觡。又淳于,縣名。今密州安丘縣,古淳于國。又姓。周武王第二子邘叔之後,以國爲氏,後因去邑爲于。又淳于,宣于,鮮于,多于,𨷖于,皆複姓。又三氏姓。勿忸于,阿伏于,見《魏書·官氏志》。又助語辭。《詩·召南》于沼于沚。《朱傳》于,於也。《周易》《毛詩》於皆作于。于於古通用。又《集韻》邕俱切,音紆。廣大貌。《禮·檀弓》邾婁考公之喪,徐君使容居來弔含。有司曰:諸侯之來辱敝邑者,易則易,于則于,易于雜者,未之有也。又《文王世子》仲尼曰:周公抗世子法于伯禽,所以善成王也。聞之曰:爲人臣者,殺其身有益於君,則爲之,况于其身以善其君乎。俱與迂通。又《正韻》休居切,與吁通。歎辭。《詩·周南》于嗟麟兮。 證:〔《禮·聘禮》賄在聘于賄〕謹按本書之例禮記謂之禮,此出儀禮不當稱禮,謹省上禮字。〔《周禮·冬官考工記》鳧氏爲鐘,兩欒謂之銑,兩銑謂之于。〕謹照原文兩銑改銑閒。〔《爾雅·釋木》棧木,于木。《註》僵木也。江東呼木船。〕謹照原注木船改木觡。〔《文王世子》周公抗世子法于伯禽,所以善成王也。仲尼聞之曰,爲人臣者,殺其身有益于君,則爲之,况于其身以善其君乎。俱與迂通。〕謹按周公至其君乎皆仲尼之言,此誤於聞之上增仲尼二字,謹照原文周公上增仲尼曰三字,聞之上省仲尼二字。法于益于兩于字照原文改於字。 | Guangyun: 于 于 羽俱 云 虞 虞 平聲 三等 合口 虞 遇 上平十虞 ɣĭu ɣio ɣio ɦɨo ɦio ɦuə̆ yu2 yo hiu 曰也於也說文本作亏凡從于者作亏同又姓周武王子邘叔子孫以國爲氏其後去邑單爲于漢有丞相東海于定國又望出河南者即後魏書万忸于氏後改爲于氏凡諸姓望在後而稱河南者皆虜姓後魏孝文詔南遷者死不得還北即葬洛陽故虜姓皆稱河南焉又漢複姓五氏後漢特進漁陽鮮于輔𡊮紹大將軍淳于瓊劉元海太史令宣于修之何氏姓苑有多于氏鬬于氏羽俱切二十 || ZYYY: (1) 於 迂 影 魚模撮 魚模 陰平 撮口呼 iu, (2) 於 魚 影 魚模撮 魚模 陽平 撮口呼 iu || Môngcổ âmvận: (1) 'u ʔu 平聲, (2) 'ÿu ʔy 平聲 || Starostin : to go; be in, to; to enlarge. Min dialects have not preserved the word, but the clearly related 往 *waŋʔ 'to go' has Min reflexes: Xiamen o|ŋ3, Chaozhou uaŋ3, Fuzhou uoŋ3, allowing to reconstruct *w- (not *wh-) [the reconstruction in RDFS p. 158 is incorrect - as well as the observation on the previous page that only OC *wh- can go back to ST *ʔw| - the problem needs further investigation. Also used as an interjection (especially in the combination 于嗟 *wa-ciaj). Protoform: *ʔw|a> (s-, -ŋ) Meaning: go. Chinese: 于 *wa to go, go to, 往 *waŋʔ to go to. Tibetan: ʔoŋ come, soŋ pf. and imp. of a~gro 'to go'. Burmese: swah go, waŋ enter, go or come in. Kachin: wa2 return. Lushei: KC *waŋ go (cf. also Lush. va:k, vaʔ go, walk). Kiranti: *wo\ŋ . Comments: PG *wa\ŋ ~ *kho\ŋ enter; Chepang, Magari hwa to go; Newari wa to go; Dhimal waŋ enter; Bunan hwaŋs ~ hoaŋ come out. Sh. 64; Ben. 50, 105. || td. 于歸 yúguī (vuqui), 于于 yūyū (vuvơ)] *** , go, to stuff, to enlarge, be in, enter, go into, get into, join, accompany, associate with, Also:, to, with, for, at, in, Yu, family surname of Chinese origin   {ID11973  -   8/8/2019 6:43:17 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.