Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vớ, (2) vạt, (3) vát, (4) miệt, (5) nịt, (6) tất 韈 wà (vạt) [ Vh @ QT 韈 (襪, 韤, 袜) wà, mò (vạt, vát, miệt) < MC mwǝt < OC *mhat | *OC 韈 蔑 月 韤 mad 同韤見韓非子 | PNH: QĐ maat6, mat6, Hẹ mat6 | Pt 望發 | Kangxi: 《康熙字典·革部·十五》韈:《廣韻》望發切《集韻》勿發切《正韻》無發切,𠀤音㒝。《玉篇》履韈。《韓非子·外儲說》文王韈繫解,因自結。《廣韻》本作韤。詳韋部韤字註。| Guangyun: 韈 韤 望發 明 月合 月 入聲 三等 合口 元 臻 入十月 mi̯wɐt mĭwɐt miuɐt miuɐt mʉɐt mʷiɐt muat wa4 myat mvat || Môngcổ âmvận: wa ʋa 入聲 || Starostin: Absence of -t in Viet. is not clear (perhaps it is a quite recent loan from Baihua?). Standard Sino-Viet. is vạt. For *mh- cf. Meixian mat7. During LZ written with radical 'skin'. | ¶ w- ~ t-] *** , sock, socks, stockings, hose, Also:, an undergarment covering the chest and abdomen, (Viet), belt,   {ID453088378  -   12/28/2017 10:25:42 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.