Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vị, (2) vai, (3) ai, (4) người, (5) nằm, (6) ngôi, (7) ngồi, (8) nơi 位 wèi (vị) [ Vh @ QT 位 wèi ~ ai, người 人 rén \ ¶ w- ~ ng-, a- | QT 位 wèi < MC wɪj < OC *wrǝts, *wrǝps | *OC 位 立 內 位 ɢʷrɯbs | PNH: QĐ wai2 wai6, Hẹ i5, wui5 | Shuowen: 列 中庭 之 左右 謂 之 位。从 人 立。于備 切 | Kangxi: 《廣韻》于愧切《集韻》于累切《韻會》喩累切《正韻》于位切,音壝。《說文》列中庭之左右曰位。《廣韻》正也。《易·繫辭》聖人之大寶曰位。《周禮·天官》惟王建國,辨方正位。 又凡所坐立者,皆曰位。《禮·曲禮》揖人,必違其位。《註》出位而揖,禮以變爲敬也。 又所也。《論語》君子思不出其位。《朱註》范氏曰:物各得其所,而天下之理得矣。 又姓。明位安。 又高麗人呼相似爲位。見《三國志》。 本作。俗作位。字原刻从亻从。 考證:〔《禮·曲禮》揖人,必違其位。《註》出位面揖,〕 謹照原文面揖改而揖。〔《易·艮卦》君子思不出其位。《註》范氏曰,物各得其所,而天下之理得矣。〕 謹按此論語經及朱註非易註也。易艮卦三字改爲論語二字,註上增朱字。| Guangyun: 位 位 于愧 云 脂B合 至B 去聲 三等 合口 脂B 止 去六至 ɣwi ɣjui ɣiuɪ ɦɣiuɪ ɦʷɯi ɦjwi wei4 yih hwyh 正也列也莅也中庭之左右謂之位于愧切一 | ZYYY: 位 胃 影 齊微合 齊微 去聲 合口呼 ui || Môngcổ âmvận: xue ɦuɛ̆ 去聲 || Starostin: 'vai'. position, place, seat; high position, throne A rather unique case of prefixed *w- (for the root cf. 立 *rǝp). Standard Sino-Viet. is vị || td. 哪位? năwèi? (aiđó?), 嘉義縣位於台灣西南部. Jiāyì Xiàn wèiyú Táiwān xī'nán bù. (Huyện Gianghĩa nằmở vùng tâynam phần Đàiloan.), 位子 wèizi (chỗngồi), 讓位 ràngwèi (nhườngngôi), 地位 dìwèi (địavị) ] *** , occupy a place, be in, position, location, place, seat, throne, Also:, digit, bit, potential, post, rank, status, precedence, memorial tablet, (a grammatical classifier) measure word for persons,   {ID453072447  -   7/9/2019 2:22:17 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.