Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vũ, (2) vù, (3) mưa 雨 yǔ (vũ) [ Vh @ QT 雨 (𠕒, 𠕘, 𠕲, 𩁼, 㲾) yǔ, yù (vũ, vù) < MC hʊ, hu < OC *haʔ, *whaʔ, *whaʔs | *OC (1) 雨 雨 魚 羽 ɢʷaʔ , (2) 雨 雨 魚 芋 ɢʷas | PNH: QĐ jyu5, jyu6, Hẹ ji3, Hai hwa1 | Pt 王矩, 王遇 | Shuowen: 水从雲下也。一象天,冂象雲,水霝其閒也。凡雨之屬皆从雨。𠕲,古文。王矩切〖注〗𠕒、𠕘、𩁼、㲾,古文雨。 || Kangxi: 〔古文〕𠕒𠕘𠕲𩁼㲾【唐韻】【集韻】【韻會】𠀤王矩切,音羽。【說文】水从雲下也。一象天,冂象雲,水霝其閒也。【玉篇】雲雨也。【元命包】隂陽和爲雨。【大戴禮】天地之氣和則雨。【釋名】輔也。言輔時生養。【易·乾卦】雲行雨施,品物流行。【書·洪範】八庶徵,曰雨,曰暘。 又【爾雅·釋天】暴雨謂之涷,小雨謂之霡霂,久雨謂之淫。陸佃云:疾雨曰驟,徐雨曰零,久雨曰苦,時雨曰澍。 又穀雨,二十四氣之一。見【後漢·律曆志】。 | Guangyun: (1) 雨 羽 王矩 云 虞 麌 上聲 三等 合口 虞 遇 上九麌 ɣĭu ɣio ɣio ɦɨo ɦio ɦuə̆ yu3 yox hiuu 元命包曰隂陽和爲雨大戴禮云天地之氣和則雨說文云水从雲下也一象天冂象雲水霝其閒也 , (2) 芋 王遇 云 虞 去聲 遇 合口三等 虞 遇 yoh/hiuh ĭu || ZYYY: 雨 語 影 魚模撮 魚模 上聲 撮口呼 iu || Môngcổ âmvận: (1) xÿu ɦy 上聲 , (2) xÿu ɦy 去聲 || Starostin: precipitation, rain. Also read *wha?-s, MC h|u\ (FQ 王遇) 'to rain upon, fall'. For *wh- cf. Xiamen ho|6, Chaozhou hou4, Jianou xu6. Protoform: *qhw|aH ( *r-). Meaning: rain, Chinese: 雨 *wha? rain. Tibetan: kha-ba snow, mkha heaven. Burmese: rwa rain, LB *r-jua rain, cf. also *wax snow. Kachin: ru1 to pour, to fall in torrents, as rain. Lushei: rua? rain, KC *r2ua? Lepcha: so rain (?) Kiranti: *w@\ . Comments: BG: Garo mikka wa, Dimasa ha to rain, Bodo ha rain; Digaro k@ra rain; Bahing rya-wa. Sh. 39, 43, 138, 431; Ben. 109, 168. For Jnp. ru1 see also notes under *g(h)w|r@ 'wash'. | Proto-Vietmuong: *mɨa, kǝ-, Thomon: mɨǝ.43,Tum: ma.33, Proto-Austro-Asiatic: *mɨa, Proto-Katuic: WK *ma, Proto-Bahnaric: *miǝ, Proto-Pearic: *maʔ.C, Proto-Vietic: *mɨa, kǝ-, Proto-Palaungic: *maʔ, Proto-Khmu: *maʔ, Proto-Aslian: *gǝma, *miʔ || ¶ y- ~ m- | § 雲 yún (vân) mây, 舞 wǔ (vũ) múa || td. 雲雨 yúnyǔ (mâymưa) sexual intercourse ] *** , rain, shower, rain upon, rainfall, it rains, precipitation, Kangxi radical 173,   {ID7149  -   4/4/2019 1:24:42 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.