Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
舞弄(1) chọcquê, (2) làmviệc, (3) múamay 舞弄 wǔnòng (vũlộng) [ Vh @# QT 舞弄 wǔnòng | QT 舞 wǔ < MC mʊ < OC *maʔ || QT 弄 nòng, lòng, nèng < MC ləwŋ < OC *ləwŋ || Guoyu Cidian: 舞弄 wǔnòng (1) 嘲弄、戲弄。 列子.仲尼「為若舞,彼來者奚若」句下張湛.注:「世或謂相嘲調為舞弄也。」 二刻拍案驚奇.卷二十二:「公子被他們舞弄了數年,弄得囊中空虛,看看手裡不能接濟。」 (2) 揮舞、耍弄。 如:「他手中舞弄著雙節棍。」 ] *** , wave, brandish, make fun of, dupe, Also: (dialectal), manage, do,   {ID453072751  -   6/12/2019 5:54:25 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.