Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
舞動 舞動 wǔdòng (vũđộng) [ Vh @# QT 舞動 wǔdòng | QT 舞 wǔ < MC mʊ < OC *maʔ || QT 動 dòng < MC dʊŋ < OC *dho:ŋʔ || Guoyu Cidian: 舞动 wǔdòng (1) 其内涵包括各种姿态和节奏的挥舞、摇摆、顿蹴、跳跃、旋转…,常泛指正在跳舞时的状态。 (2) 指上肢的舞蹈动作或手持道具的动作。 (3) 揮動。三國演義.第一回:「雲長舞動大刀,縱馬飛迎。」] , brandish, throw about, wave,   {ID453112964  -   6/12/2019 5:55:26 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.