Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) vô, (2) mô, (3) hông, (4) không 無 wú (vô) [ Viet. 'không' {空 kōng} <~ 'hông' ~ Vh @ QT 無 wú, mó (vô, mô) < MC mu < OC *ma | Pt 武扶 | PNH: QĐ mou4, Hẹ wu2, TrC bho5 | Shuowen: 豐也。从林;。或說規模字。从大、,數之積也;林者,木之多也。與庶同意。《商書》曰:“庶草繁無。”文甫切〖注〗徐鍇曰:“或說大爲規模之模,諸部者,不審信也。” | Kangxi: 〔古文〕《唐韻》武夫切,音巫。《說文》,亡也。奇字,无通。王育說,天屈西北爲无。《易·乾卦》无咎。《釋文》无音無。易內皆作此字。《藝苑雄黃》无亦作亡。古皆用亡无,秦時始以蕃橆之橆爲有無之無。詩、書、春秋、禮記、論語本用无字,變篆者變爲無,惟易、周禮盡用无。然論語亡而爲有,我獨亡,諸無字,蓋變隸時誤讀爲存亡之亡,故不改也。 又《廣韻》莫胡切,音模。南无,出《釋典》。 (無)〔古文〕《唐韻》武扶切《廣韻》武夫切《集韻》《韻會》《正韻》微夫切,音巫。《說文》亡也。《玉篇》不有也。《書·舜典》剛而無虐,而無傲。 又《益稷》懋遷有無化居。 又《爾雅·釋詁》虛無之閒也。《註》虛無皆有閒隙。《老子·道德經》萬物生于有,有生于無。《周子·太極圖說》無極而太極。 又《禮·三年問》無易之道也。《註》無,猶不也。 又縣名。《前漢·地理志》越巂郡會無縣。 又姓。《正字通》漢無且明,無能。 又《廣韻》漢複姓無庸無鉤,俱出自楚。 又文無,藥名。《古今注》相別贈之以文無。文無,一名當歸。 又《說文奇字》作无。《玉篇》虛无也。周易無字俱作无。 又《集韻》或作亡。《詩·衞風》何有何亡。 又通作毋。書,無逸。《史記·魯世家》作毋逸。 又通作毛。《後漢·馮衍傳》飢者毛食。《註》衍集:毛作無。今俗語猶然。或古亦通乎。《佩觿集》河朔謂無曰毛。《通雅》江楚廣東呼無曰毛。 又《集韻》或作武。◎按禮器:詔侑武方。註:武當爲無,聲之誤也。鄭註:明言其誤。集韻合無,武爲一。非。 《集韻》無或作橆。韻會,本古文蕃字。篆借爲有無字。李斯變隷變林爲四點。〇按說文,从亡無聲,在亡部。至蕃橆之橆,在林部。音義各別,不云相通。且有無與蕃橆義尤相反,不應借用。玉篇集韻韻會俱非。韻會蕃橆作蕃,尤非。 又按讀書通云:通作勿莫末沒蔑微不曼瞀等字,或止義通,或止音近,實非一字也。讀書通誤。 又梵言,南無呼那謨。那如拏之上聲,謨音如摩,猶云歸依也。 | Guangyun: 無 武夫 明 虞 平聲 虞 合口三等 遇 虞 mĭu myo/miu || Starostin: 亡也.從亡.###聲. (634) there is no, have no; don't! Prohibitive usage of *ma is attested only since Shijing (see Schussler 646); earlier it was only expressed by 毋 *mjə. For initial *m- cf. Min forms: Xiamen bo2, Chaozhou bo2, Fuzhou mo2, Jianou mau9. Related negations in Chinese include 莫 *ma:k, 毋 *m@, 亡 *maŋ, 勿 *m@t and some others. GSR 0103 a-f | ¶ w- ~ h-, m- || § 亡 wáng (chẳng) || td. 南無 Nánwú (Nammô) ] , there is no, have no, not to have, none, not, to lack, (prohibitive usage), don't, no, (gammatical), un-, -less, negative connotation, negations,   {ID8947  -   5/27/2018 12:41:14 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.