Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) văn, (2) rằn, (3) vân, (4) vần, (5) vằn, (6) quầng, (7) xâm, (8) vấn 文 wén (văn) [ Viet. 'xâm' @ '紋 wén (văn)' ~ Vh @ QT 文 wén, wèn (văn, vấn) < MC mʊn < OC *mjən | *OC 文 文 文 文 mɯn | Pulleyblank : LM ʋjyn | PNH: QĐ man4, man6 | Shuowen: 錯畫也。象交文。凡文之屬皆从文。無分切 | Kangxi: 《康熙字典·文部·文部》文:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤無分切,音紋。《說文》錯畫也。《玉篇》文章也。《釋名》文者,會集衆綵,以成錦繡。合集衆字,以成辭義,如文繡然也。《易·繫辭》物相雜,故曰文。《周禮·天官·典絲》供其絲纊組文之物。《註》畫繪之事,靑與赤謂之文。《禮·樂記》五色成文而不亂。又《尚書序》古者伏犧氏之王天下也,始畫八卦,造書契,以代結繩之政,由是文籍生焉。《疏》文,文字也。《說文》序》依類象形,故謂之文。其後形聲相益,卽謂之字。《古今通論》倉頡造書,形立謂之文,聲具謂之字。又《易·乾卦文言疏》文謂文飾。又《易·坤卦》文在中也。《疏》通達文理。《史記·禮書》貴本之謂文,親用之謂理。兩者合而成文,以歸太一,是謂太隆。又《書·堯典》欽明文思安安。《疏》發舉則有文謀。又《禮·禮器》先王之立禮也,有本有文。忠信,禮之本也。義理,禮之文也。《史記·樂書》禮自外作,故文。《註》文猶動,禮肅人貌。貌在外,故云動。又《禮·樂記》禮減而進,以進爲文。樂盈而反,以反爲文。《註》文,猶美也,善也。又《左傳·僖二十三年》吾不如衰之文也。《註》有文辭也。又《前漢·酷吏傳》司馬安之文法。《註》以文法傷害人也。《又》按其獄皆文致不可得反。《註》言其文案整密也。又姓。《前漢·循吏傳》文翁,廬江舒人也。又《史記·諡法》經緯天地曰文,道德博聞曰文,勤學好問曰文,慈惠愛民曰文,愍民惠禮曰文,錫民爵位曰文。又獸名。《山海經》放臯之山有獸焉,其狀如蜂,岐尾,反舌,善呼,曰文文。又《集韻》文運切,音問。《論語》小人之過也,必文。《朱傳》文,飾之也,去聲。又眉貧切,音珉。飾也。《禮·玉藻》大夫以魚須文竹,劉昌宗讀。又《韻補》叶微勻切。《崔駰·達旨》摛以皇質,雕以唐文。六合怡怡,比屋爲仁。《張衡·西京賦》都邑游俠,張趙之倫。齊志無忌,擬跡田文。又叶無沿切。《蔡洪棊賦》畫路表界,白質朱文。典直有正,方而不圓。| Guangyun: 文 文 無分 明 文 文 平聲 三等 合口 文 臻 上平二十文 mi̯uən mĭuən miuən miuən mɨun miun mun wen2 myon miun | Môngcổ âmvận: khun wun ʋun 平聲 | ZYYY: 文 文 微 真文開 真文 陽平 開口呼 ʋən || Starostin: The character 文 is now reserved for the meaning 'text, literature; refined, cultured'; the original meaning 'stripes, ornament' is (since Tang) written 紋. Viet. has other loans from the same source: vằn 'striped', vân 'veins (in wood, marble, etc.)'. || § 紋 wén (văn) xâm ] **** , language, culture, formal, literary, literature, writing, articles of decree, refined, accomplished, cultured, gentle, (as opposed to military) civil, Also:, pattern, mark, lines, ornament, striped, patterned, paint over, appearance, tattoo,   {ID5598  -   2/27/2018 9:49:09 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.