Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tu, (2) sở 胥 xū (tu) [ Vh @ QT 胥 xū, xǔ < MC sjo < OC *sa | *OC (1) 胥 疋 魚 胥 sŋa , (2) 胥 疋 魚 無 sŋaʔ 同 諝 | Shuowen: 蟹醢 也。从 肉 疋 聲。相居 切 | Kangxi: 《康熙字典·肉部·五》胥:〔古文〕𦙃《廣韻》相居切《集韻》新於切,𠀤音湑。《說文》蟹醢也。《韻會》言其肉胥胥解也。《周禮·天官·庖人註》靑州之蟹胥。又《集韻》助也,待也。又《廣韻》相也。《書·太甲》民非后,罔克胥匡以生。《傳》無能相匡。《前漢·楚元王傳》二人諫不聽,胥靡之。《註》胥,相也。靡,隨也。古者相隨坐輕𠛬之名。又𠛬徒亦名胥靡。《莊子·庚桑楚》胥靡登高而不懼。《註》胥靡,𠛬徒人也。《前漢·敘傳》史遷薰胥以𠛬。《註》胥,相也。又《集韻》皆也。《詩·小雅》君子樂胥。《傳》胥,皆也。又儲胥,謂蓄積待用也。《前漢·揚雄傳》木雍槍累,以爲儲胥。《註》有儲蓄,以待所須也。又官名。《周禮·地官》胥師,二十肆,則一人皆二史。《註》胥及肆長,市中給繇役者。《禮·文王世子》胥鼓南。《註》胥掌以六樂之會正舞位。又樹名。《前漢·司馬相如傳》留落胥邪。《註》胥邪似幷閭,皮可作索。又蝶名。《莊子·至樂篇》蝴蝶,胥也。《註》蝴蝶一名胥。《列子·天瑞篇》烏足之根爲蠐螬,其葉爲胡蝶。胡蝶,胥也。化而爲蟲,生竈下。又 語辭。《詩·小雅》侯氏 燕胥。《又》君子 樂胥。又 地名。《左傳·宣十二年》車及于蒲胥之市。又胥閭,門名。《穀梁傳·成元年》客不悅而去,相與立胥閭而語。《註》門名。又姓。《廣韻》胥童,晉臣。見《左傳·成十七年》。又人名。《左傳·哀十一年》桑掩胥御國子。《前漢·功臣表》復陽剛侯陳胥。又《集韻》寫與切,音諝。又蘇故切,音素。義𠀤同。又《正韻》山徂切,音蔬。同蘇。又《韻補》叶胥上聲。《班固·靈臺詩》屢維豐年。於皇樂胥。叶上廡雨。考證:〔《周禮·地官》胥師,二十四,則一人皆二史。〕謹照原文二十四改二十肆。| Guangyun: (1) 胥 胥 相居 心 魚 魚 平聲 三等 開口 魚 遇 上平九魚 si̯wo sĭo siɔ siɔ sɨʌ siɔ sɨə̆ xu1 sio siv 相也說文曰蟹醢也又姓晉有大夫胥童何氏姓苑云琅邪人也俗作[胥/𦙃]相居切又息吕切十一, (2) 胥 諝 私吕 心 魚 語 上聲 三等 開口 魚 遇 上八語 si̯wo sĭo siɔ siɔ sɨʌ siɔ sɨə̆ xu3 siox sivv 上同又思余切 | ZYYY: 胥 須 心 魚模撮 魚模 陰平 撮口呼 siu || Môngcổ âmvận: (1) sÿu sy 平聲, (2) sÿu sy 上聲 || Starostin: Used also for homonymous *sa 'a foreman (in charge of 10 laborers)' and *sa 'to linger, take one's time; expect'. Also read *saʔ, MC sjö́ (FQ 私呂) id. ] ***** , all, together, whole, mutually, each other, Also:, store, aid, assist, petty official, musical officer, man of mind, moment,   {ID453073836  -   6/3/2019 12:10:36 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.