Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trường, (2) trưởng, (3) trướng, (4) tràng, (5) mọc, (7) dài, (8) lớn 長 cháng (trường) [ Vh @ QT 長 cháng, zhăng (tràng, trường, trưởng, trướng) < MC ɖaŋ, ʈɒŋ, ʈaŋ < OC *traŋʔ, *draŋ, *traŋʔ | ¶ zh-, ch- ~ gi-, d-(j-) | PNH: QĐ coeng4, zoeng2, Hẹ cong2, TrC ciang5, ziang2 | Shuowen: 久遠也。从兀从匕。兀者,高遠意也。久則變化。亾聲。 者,倒亾也。凡長之屬皆从長。仧,古文長。𠑿,亦古文長。直良切〖注〗臣鉉等曰:倒亡,不亡也。長久之義也。〖注〗镸、𠤐、𠔊、𠑻、𨱗,古文長。 | Kangxi: 〔古文〕镸𨱗𠤐𠑷𠔊𠑻𠑿𡕣《唐韻》《集韻》直良切《正韻》仲良切,𠀤音場。《增韻》短之對也。《孟子》今交九尺四寸以長。《前漢·田橫傳》尺有所短,寸有所長。 又久也。《詩·商頌》濬哲維商,長發其祥。《箋》長,猶久也。《老子·道德經》天地所以能長且久者,以其不自生,故能長生。 又遠也。《詩·魯頌》順彼長道,屈此羣醜。《箋》長,遠也。《古詩》道路阻且長。 又常也。《陶潛·歸去來辭》門雖設而長關。《李商隱詩》風雲長爲護儲胥。 又大也。《世說新語補》願乗長風,破萬里浪。 又善也。《晉書·樂廣傳》論人必先稱其所長。《唐書·韓琬傳》文藝優長。 又《博雅》長,挾也。 又《吳語》孤敢不順從君命,長弟許諾。《註》長弟,猶云先後也。 | Guangyun: (1) 長 直良 澄 陽開 平聲 陽 開口三等 宕 陽 ɖʰĭaŋ driang/diang , (2) 長 知丈 知 陽開 上聲 養 開口三等 宕 陽 ţĭaŋ triangx/tiank, (3) 仗 直亮 澄 陽開 去聲 漾 開口三等 宕 陽 ɖʰĭaŋ driangh/dianq || Starostin : be long, tall, long-lasting. Also read zha^ng, MC t.a/ŋ, OC *traŋʔ, Viet. trưởng 'to grow up; grown up; elder, senior; to preside' | ¶ ch - ~ l-, d-(j-), § ¶ 腸 chăng (trường) dạ || td. 成長 chéngzhăng (lớnlên), 長牙 zhǎngyá​ (mọcrăng) ] *** , long-lasting, long, tall, far, faraway, grow up, grow, develop, length, long, forever, always, constantly, Also:, preside, elder, senior, chief, head,   {ID11192  -   4/4/2019 7:48:01 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 13. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and we cannot guarantee all those words are translated with abosute accuracy. So use this website at your own risk and, especially, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or for legal advice. Your comments and corrections are always welcome.