Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) truy, (2) rượt, (3) theo, (4) đeo, (5) đôi, (6) đuổi 追 zhuī (truy) [ Vh @ QT 追 zhuī, zhuì, tuī, duī, suí, tuì (truy, đôi) < MC ʈwi < OC *truj | *OC 追 追 微 追 tul 甲金文以師旅奔走追擊會意,本非形聲字 | PNH: QĐ zeoi1, Hẹ zhui1, dui1 | Shuowen: 逐也。从辵𠂤聲。 陟隹切 | Kangxi: 《唐韻》陟隹切《集韻》《韻會》中葵切,音。《廣韻》隨也。《增韻》逮也。《玉篇》送也。《詩·周頌》薄言追之。《註》謂已發上道而追送之也。《前漢·韓信傳》公無所追。追,信詐也。 又《說文》逐也。《周禮·秋官·士師》掌鄕合,以比追胥之事。《註》追,追也。《左傳·莊十八年》追戎于濟西。 又《玉篇》及也,救也。《書·五子之歌》雖悔可追。《註》言雖欲攺悔,其可及乎。《論語》往者不可諫,來者猶可追。《左傳·襄九年》圍宋彭城,非宋地,追書也。《註》追書者,其地已非宋有,追使屬宋也。 又凡上溯已往曰追。《詩·大雅》聿追來孝。《左傳·成十三年》追念前勳。 又遂非曰追非。《前漢·五行志》歸獄不解,兹謂追非。《註》謂歸過于民,不罪己也。解,止也。追非,遂非也。 又國名。《詩·大雅》其追其貊,奄受北國。 又《集韻》《韻會》《正韻》都雷切,音堆。《玉篇》治玉名。《周禮·天官·追師註》追,治玉石之名。《詩·大雅》追琢其章。又毋追,冠名。《禮·郊特牲》毋追,夏后氏之道也。《釋文》上音牟下多雷反。又鐘紐。《孟子》以追蠡。 又《字彙補》旬爲切。與隨通。《楚辭·离騷》背繩墨以追曲兮。《註》追,古與隨通。 又叶馳僞切,音墜。《司馬相如·上林賦》車騎雷起,殷天動地。先後陸離,離散別追。 考證:〔《周禮·秋官·士師》掌卿合,以比追胥之事。〕 謹照原文卿改鄕。〔又母追,冠名。《禮·郊特牲》母追,夏后氏之冠也。《註》母追,讀爲牟堆。別作頧。〕 謹照原文兩母字改毋。冠改道。註以下改釋文上音牟下多雷反。〔又與隨通。《楚辭·九歎》背繩墨以追曲兮。〕 謹照原書九歎改离騷。 | Guangyun: 追 追 陟隹 知 脂B合 脂B 平聲 三等 合口 脂B 止 上平六脂 ȶwi ȶwi ȶjui ȶiuɪ ʈɣiuɪ ʈʷɯi ʈjwi zhui1 tryi twy 逐也隨也陟隹切三 || ZYYY: 追 追 照 齊微合 齊微 陰平 合口呼 tʂui || Môngcổ âmvận: jue tʂuɛ̆ 平聲 || td. 追隨 zhuīsuí (theođuổi), 妹妹是不是有很多人追? Mèimei shìbúshì yǒu hěnduō rén zhuī? (Côem cóphải có rấtnhiều người theo?) ] *** (a problem, women, men, not animals), pursue, chase after, chase, run after, escort, recollect, be mindful of, Also:, recall, expel, seek, press, trace, carve, compare, match,   {ID453077350  -   6/4/2019 1:50:24 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.