Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trùn, (2) sâu, (3) giun, (4) sán, (5) trùng 蟲 chóng (trùng) [ Vh @ QT 蟲 chóng < MC ɖʊŋ < OC *ɫhuŋ | *OC (1) 蟲 蟲 終 蟲 l'uŋ 後省作蟲已見漢簡, (2) 蟲 蟲 終 仲 l'uŋs | MC 通合三平東澄 | PNH: QĐ cung4, Hẹ chung2, Bk, Tn : tʂhuŋ12; Ta : pfhoŋ12; Nx, Hẹ: chuŋ12 ; Taiyuan: chuŋ1 ; Hk, Tx, Ts: choŋ12 ;Dc: chouŋ12 ; Tc : zoŋ12 ; Ôc : ʐwyoŋ12 ; Shuangfeng: ʐin12 ; QÐ: chuŋ12 ; Pk : thioŋ12 (lit.); thaŋ12 ; Trc: thaŋ12; Pc: towyŋ12 (lit.); tyŋ12 ; Th : zoŋ32 | cđ MC 通合三平東澄 | Pt 直弓 | Tang reconstruction: djhiung | Shuowen : 有足謂之蟲.無足謂之.從三蟲.凡蟲之屬皆從蟲. (676) | Kangxi: 《康熙字典·虫部·十二》蟲:《唐韻》直弓切《集韻》《韻會》《正韻》持中切,𠀤音种。《說文》从三虫,象形。凡蟲之屬皆从蟲。《大戴禮》有羽之蟲三百六十,而鳳凰爲之長。有毛之蟲三百六十,而麒麟爲之長。有甲之蟲三百六十,而神龜爲之長。有鱗之蟲三百六十,而蛟龍爲之長。有倮之蟲三百六十,而聖人爲之長。《爾雅·釋蟲》有足謂之蟲,無足謂之豸。《周禮·冬官考工記·梓人》外骨內骨,郤行仄行,連行紆行,以脰鳴者,以注鳴者,以旁鳴者,以翼鳴者,以股鳴者,以胷鳴者,謂之小蟲之屬,以爲雕琢。《大戴禮》二九十八,八主風,風主蟲。故蟲八月化也。《荀子·勸學篇》肉腐出蟲。又《詩·大雅》蘊隆蟲蟲。《傳》蟲蟲而熱也。又桃蟲,鳥名。《詩·周頌》肇允彼桃蟲。《傳》桃蟲,鷦也,鳥之始小終大者。又《書·益稷》華蟲作繪。《孔註》雉也。又地名。《左傳·昭十九年》宋公伐邾,圍蟲三月。《註》蟲,邾邑。又書名。《魏志·裴松之註》邯鄲淳善蒼雅蟲篆。又姓。《前漢·功臣表》曲成侯蟲達。又直衆切,音仲。與蚛同,蟲食物也。又《集韻》徒冬切,音彤。《爾雅·釋訓》爞爞,薰也。爞或作蟲。《羣經音辨》蘊隆蟲蟲,蟲字又音徒冬切。《韻會》俗作虫,非。 考證:〔《大戴禮》八主蟲,故蟲八月。〕謹照原文八主蟲改八主風,風主蟲。〔《爾雅·釋訓》爞爞董也。〕謹照原文改爞爞薰也。 | Guangyun: (1) 蟲 蟲 直弓 澄 東三 東 平聲 三等 開口 東 通 上平一東 ȡʱi̯uŋ ȡĭuŋ ȡiuŋ ȡiuŋ ɖɨuŋ ɖiuŋ ɖuwŋ chong2 driung diung 爾雅曰有足曰蟲無足曰豸又姓漢功臣表有曲成侯蟲[進/達]直弓切七 , (2) 蟲 仲 直衆 澄 東三 送 去聲 三等 開口 東 通 去一送 ȡʱi̯uŋ ȡĭuŋ ȡiuŋ ȡiuŋ ɖɨuŋ ɖiuŋ ɖuwŋ zhong4 driungh diunq 蟲食物又音沖或作蚛 || ZYYY: 蟲 重 穿 東鍾合 東鍾 陽平 合口呼 tʂʰuŋ || Môngcổ âmvận: cÿung dzyuŋ 平聲 || Starostin : insect, small bird. Used also for a homonymous *L^huŋ 'be hot (of weather). Standard Sino-Viet. is trùng. ] *** , insect, worm, earthworm, Also: small bird, an animal, an invertebrate,   {ID12076  -   11/24/2019 1:29:41 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.