Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trích, (2) tích, (3) rỏ, (4) nhỏ 滴 dī (trích) [ Vh @ QT 滴 dī (trích, tích) < MC tiek < OC *te:k | Pt 都歷 | PNH QĐ dik1, Hẹ dit8, dit7, sit7 | Shuowen: 水注也。从水啻聲。都歴切 | Kangxi: 《廣韻》都歷切《集韻》《韻會》《正韻》丁歷切,𠀤音的。《說文》水註也。《增韻》涓滴,水點。又瀝下也。《王子年·拾遺記》香露滴瀝。 《廣韻》亦作𤁷。《法華經》作渧,與滳異。 || Starostin : drop (Han). Tibetan: gtig (p., f. btig) to fall in drops, a~thig (p. a~thigs) to drop, fall in drops, thigs a drop. | ¶ t- ~ gi- || td. 滴水 dīshuī (nhỏnước), § 滴答 dīda (títách), 滴水穿石 dīshuǐchuānshí (nướcchảyđámòn) ] , a drop, to drip, dripping, dript, globelet, gutta, instillation, trickle, Also:, tick, ticking,   {ID453059334  -   7/14/2019 2:31:55 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.