Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trạm, (2) đam, (3) thầm, (4) tiêm, (5) chìm, (6) ngâm, (7) tràn, (8) trong 湛 zhàn (trạm) [ Vh @ QT 湛 zhàn, zhèn, chén, dān, jiān, jìn, yín (trạm, đam, thầm, tiêm) ~ ht. QT 甚 shèn < MC tʂim < OC *dhǝm < PC **dhǝmʔ, **dhǝmʔs | *OC (1) 湛 甚 侵 耽 ʔl'uːm , (2) 湛 甚 侵 湛 r'uːmʔ, (3) 湛 甚 侵 沈 l'um | PNH: QĐ daam1, zaam3, Hẹ dam1 | Tang reconstruction: djhæ̌m | Shuowen: 《水部》湛:没也。从水甚聲。一曰湛水,豫章浸。| Kangxi: 《康熙字典·水部·九》湛:〔古文〕㴴《唐韻》宅減切《集韻》《韻會》《正韻》丈減切,𠀤音偡。《說文》沒也。一曰湛水,豫章浸。《周禮·夏官·職方氏》荆州,其浸潁湛。《水經注》湛水,出犨縣魚齒山西北。又水名。《水經》湛水,出河南軹縣。又露盛貌。《詩·小雅》湛湛露斯。又重厚貌。《楚辭·九章》忠湛湛而願進兮。又深貌。《楚辭·招魂》湛湛江水兮。又《增韻》澄也,澹也。《謝混詩》水木湛淸華。又《揚子·方言》湛,安也。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤丈陷切,偡去聲。姓也。晉湛方生。又《廣韻》丁含切《集韻》《韻會》都含切。𠀤與耽同。《說文》作媅,樂也。《詩·小雅》子孫其湛。《傳》湛樂之久也。又《廣韻》直深切《集韻》《韻會》《正韻》持林切,𠀤音霃。與沈同。《史記·司馬相如傳》湛恩汪濊。又《集韻》夷針切,音淫。與霪同。久雨也。《王充·論衡》變復之象,以久雨爲湛。又《集韻》《正韻》𠀤子鴆切,音祲。與浸同。漬也。《字林》投物水中也。《禮·內則》湛諸美酒。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤將廉切,音尖。亦漬也。與漸瀸同。又《集韻》丑甚切,音踸。湛潭,水貌。又以荏切,與𤂹同,水動也。又《集韻》《正韻》𠀤直禁切,音鴆。沒也。又《韻補》叶羊戎切,音容。《楚辭·九辯》乗精氣之摶摶兮,騖諸神之湛湛。驂白霓之習習兮,歷郡靈之豐豐。 | Guangyun: (1) 湛 沈 直深 澄 侵B 侵B 平聲 三等 開口 侵B 深 下平二十一侵 ȡʱi̯əm ȡĭĕm ȡjəm ȡiem ɖɣiɪm ɖɯim ɖjim chen2 drim dym 漢書曰且從俗浮湛又徒減切, (2) 湛 耽 丁含 端 覃 覃 平聲 一等 開口 覃 咸 下平二十二覃 tăm tɒm tᴀm tɒm tʌm təm təm dan1 tom tom 湛樂亦見詩 , (3) 湛 湛 徒減 澄 咸 豏 上聲 二等 開口 咸 咸 上五十三豏 ȡʱăm ȡɐm ȡɐm ȡɐm ɖɣɛm ɖɯæm ɖəɨm zhan4 dremx daaem 水皃又沒也安也亦姓後漢有大司農湛重徒減切又直心切三 || ZYYYY: (1) 湛 沉 穿 侵尋齊 侵尋 陽平 齊齒呼 tʂʰiəm (2) 湛 擔 端 監咸開 監咸 陰平 開口呼 tam (3) 湛 蘸 照 監咸開 監咸 去聲 開口呼 tʂam || Môngcổ âmvận: (1) dam tam 平聲, (2) cam dʐam 上聲 || td. 《楚辭》 Chǔ Cí (Sở Từ): '湛湛江水兮上有楓,目极千里兮傷春心.' Zhànzhàn jiāngshuǐ xī, mù jí qiānlǐ xī shāng chūn xīn. (Tràntrề sôngnước hề câyphong rũ, mắt nhìn vạnlý hề đau lòng xuân.), 湛江 Zhànjiāng (Trạmgiang) ] *** (water), deep, clear, crystal clear, tranquil, placid, profound, rejoicing, Also:, full, soaking, be sunk in, steeped in, family surname of Chinese origin   {ID453076277  -   3/30/2019 8:47:29 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.