Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trầm, (2) thẩm, (3) trấm, (4) chìm, (5) dìm, (6) ném, (7) thẳm, (8) đắm 沈 chén (trầm) [ Vh @ QT 沈 (沉) shěn, chén, chěn, zhèn, tán (trầm, thẩm, trấm) < MC ɗim < OC *dhrjəm | PNH: QĐ cam4, sam2, Hẹ chim2, chim5 | Shuowen: 陵上滈水也。从水冘聲。一曰濁黕也。直深切。又,尸甚切〖注〗臣鉉等曰:今俗别作沉,冗不成字,非是。| Guangyun: (1) 沈 直深 澄 侵B 平聲 侵 開口三等 侵B 深 drim/dym ɖʰĭĕm, (2) 沈 式任 書 侵A 上聲 寑 開口三等 侵A 深 sjimx/sjiim ɕĭĕm, (3) 鴆 直禁 澄 侵B 去聲 沁 開口三等 侵B 深 drimh/dymm ɖʰĭĕm || Starostin: to sink in, plunge in. Regular Sino-Viet. is trầm. Another probable Viet. loan from the same source is Viet. đắm 'to sink'. | ¶ đ- ~ n-, ~> ném, ch- ~ n- || td. 沈浸 chénjìn (chìmđắm), 深沈 shēnchén (sâuthẳm), 沈陽 Shěnyáng (Thẩmdương) ] , sink, submerge, plunge in, submerge, immerse, deep, profound, lower, drop, throw into the water, Also: (short form for), Shenyang, Shen State, a placename, addicted to, juice, family surname of Chinese origin,   {ID453057986  -   5/22/2019 6:33:00 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.