Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tranh, (2) sập, (3) sạp, (4) đặng, (5) chanh, (6) camsành, (7) cam 橙 chéng (tranh) [ Viet. 'camsành' @&# '橙柑 chénggān (chanhcam)' | Vh @ QT 橙 chéng ~ 'chanh' = QT hđ 檸檬 níngméng (nịnhmông) (< Eng. 'lemon') | QT 橙 chéng, chén, dèng (tranh, chanh, đặng, sập) < MC ɖajŋ < OC *dhrǝ̄ŋ | *OC (1) 橙 登 蒸 嶝 tɯːŋs 集韻同凳, (2) 橙 登 蒸 橙 rdɯːŋ | PNH: QĐ caang2, caang4, Hẹ chang2 | Tang reconstruction: djhɛng | Shuowen: 《木部》橙:橘屬。从木登聲。 | Kangxi: 《康熙字典·木部·十二》橙:《唐韻》宅耕切《集韻》《韻會》《正韻》除耕切,𠀤音棖。《說文》橘屬。《埤雅》柚屬,柚皮極苦,不可向口,皮甘者乃橙爾。橙可登而成之,故字从登。《司馬相如·上林賦》黃甘橙楱。《晉張協·七命》燀以秋橙。又《集韻》持陵切,音澄。義同。又《唐韻》都鄧切《集韻》《韻會》《正韻》丁鄧切,𠀤音凳。几屬。《晉書·王獻之傳》魏時凌雲殿榜未題,匠人誤釘,不可下,使韋仲將懸橙書之,比訖,鬚髮盡白。| Guanyun: 橙 橙 宅耕 澄 耕開 耕 平聲 二等 開口 耕 梗 下平十三耕 ȡʱæŋ ȡæŋ ȡɛŋ ȡɐŋ ɖɣɛŋ ɖɯæŋ ɖəɨjŋ cheng2 dreng daeng 柚屬宅耕切十二 橙 嶝 都鄧 端 登開 嶝 去聲 一等 開口 登 曾 去四十八嶝 təŋ təŋ təŋ təŋ təŋ təŋ təŋ 等4 tongh tonq 几橙 || ZYYY: 橙 橙 穿 庚青開 庚青 陽平 開口呼 tʂʰəŋ || Môngcổ âmvận: cʰing dʐəŋ 平聲 || Starostin: shaddock (Han). For *dh cf. Chaozhou cheŋ2. | QT 凳 dēng (đặng) ~> sập, sạp | cđ MC 梗開二平耕澄 | Ghichú: Vh % QT 橙 chéng, chínhlà 'cam' và 'cam' lại do ' 柑 gān (cam) màra, QT 柑 gān < MC kʌm < OC *ka:m, Starostin : orange, Citrus nobilis (Han). || Ghichú: Thờicổ Trunghoa khôngcó chanh, đếnnay chanh vẫn khôngđược yêuthích bằng 'quýt' (quất) : 橘 jué < MC kjwit < OC *kwit, Starostin: an orange. Viet. also has a colloquial loan from the same source: quít. || td. 酸橙 suānchéng (chanhchua) ] *** , orange, citrus, Citrus nobilis, Also:, orange tree, the color orange, shaddock, (Viet.), lemon, lime,   {ID11360  -   8/31/2018 12:21:49 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.