Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trương, (2) giương, (3) giăng, (4) chăng, (5) trang, (6) trải 張 zhāng (trương) [ Vh @ QT 張 zhāng, zhàng < MC ʈaŋ < OC *traŋ | *OC (1) 張 長 陽 張 taŋ, (2) 張 長 陽 帳 taŋs | PNH: QĐ zoeng1, zoeng3 | Tang reconstruction: djiɑng | Shuowen: 《弓部》張:施弓弦也。从弓長聲。 | Kangxi: 《康熙字典·弓部·八》張:〔古文〕弡《唐韻》陟良切《集韻》《韻會》中良切,𠀤帳平聲。《說文》施弓弦也。《禮·曲禮》張弓尚筋。《儀禮·鄕射禮》勝者執張弓。又《廣雅》大也。《詩·大雅》孔修且張。《書·康王之誥》張皇六師。又《廣雅》施也。《史記·武帝紀》張羽旗,設供具,以祀神君。又《廣韻》開也。《老子·道德經》將欲翕之,必故張之。 又《韻會》設也。《史記·曹相國世家》取酒張坐飮。又施絃曰張。《前漢·董仲舒傳》琴瑟不調甚者,必解而更張之。又羅取鳥獸曰張。《周禮·秋官·冥氏》掌設弧張。《註》弧張,罿罦之屬。《後漢·王喬傳》自縣詣臺朝,輒有雙鳧飛來,舉羅張之,但得一隻舄焉。又計物之數曰張。《左傳·昭十三年》子產以幄幕九張行。《後漢·明帝八王傳》寵有彊弩數千張。又星名。《史記·律書》西至于張。張者,言萬物皆張也。《天官書》張素爲廚,主觴客。《正義》張六星,六爲嗉,主天廚飮食,賞賚觴客。又譸張,誑也。《書·無逸》民無或胥,譸張爲幻。又蹶張,以足張弩也。《前漢·申屠嘉傳》以材官蹶張。《註》如淳曰:能脚踏强弩張之,故曰蹶張。師古曰:今之弩,以手張者曰擘張,以足張者曰蹶張。又乖張,相戾也。《司馬貞·補史記序》其中遠近乖張。又姓。《廣韻》本自軒轅第五子揮,始造弦,實張網羅,世掌其職,後因氏焉。風俗通云:張王李趙,黃帝賜姓也。出淸河,南陽,吳郡,安定,燉煌,武威,范陽,犍爲,沛國,梁國,中山,汲郡,河內,高平十四望。《詩·小雅》張仲孝友。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤知亮切,音帳。《廣韻》張施。《集韻》𨻰設也。《周禮·天官·掌次》掌凡邦之張事。《前漢·王尊傳》供張如法而辦。又《韻會》自侈大也。《左傳·桓六年》隨張必棄小國。《釋文》張,豬亮反。又張絃之張,亦音帳。《嵆康·琴賦》伶倫比律,田連操張,進御君子,新聲㺒亮。又與脹通。《左傳·成十年》晉侯將食張如厠。《註》張,脹滿也。又與帳通。《史記·高帝紀》復留止張飮三日。《註》張,幃帳也。又《左傳·僖十五年》隂血周作,張脈僨興。《疏》血旣動作,脈必張起,故言張脈也。《釋文》張,中亮反。又 雄張。《後漢·班超傳》于寘王雄張南道。《註》雄張,猶熾盛也。張,丁亮反。| Guangyun: (1) 張 張 陟良 知 陽開 陽 平聲 三等 開口 陽 宕 下平十陽 ȶi̯aŋ ȶĭaŋ ȶiaŋ ȶiɑŋ ʈɨɐŋ ʈiɐŋ ʈɨaŋ zhang1 triang tiang 張施也又姓出淸河南陽吳郡安定燉煌武威范陽犍爲沛國梁國中山汲郡河内髙平十四望本自軒轅第五子揮始造弦寔張網羅丗掌其職後因氏焉風俗傳云張王李趙黃帝賜姓也陟良切四, (2) 張 帳 知亮 知 陽開 漾 去聲 三等 開口 陽 宕 去四十一漾 ȶi̯aŋ ȶĭaŋ ȶiaŋ ȶiɑŋ ʈɨɐŋ ʈiɐŋ ʈɨaŋ zhang4 triangh tianq 張施又陟良切 || ZYYY: 張 章 照 江陽開 江陽 陰平 開口呼 tʂaŋ || Môngcổ âmvận: jang tʂaŋ 平聲 || Starostin: (Viet.) chăng. to make long, stretch, string. Regular Sino-Viet. is trương. Cf. perhaps also Viet. giăng 'to spread, stretch', giương 'to spread' (although the gi-reflex is rather strange here). A rather late semantic development in Chin. is 'smth. spread out' > 'sheet (of paper), page' - hence Viet. trương, trang 'page' || td. 張美容 Zhāng Měiróng (Trang Mỹ-Dung) ] *** , open up, make long, sheet, spread, stretch, stretch, string, Also: (a grammatical measure word), for sheet, page, sheet, Zhang, family surname of Chinese origin,   {ID10989  -   2/24/2020 5:34:26 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003-2020. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.