Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tràng, (2) chàng, (3) chán, (4) chắn 幢 zhuàng (tràng) [ Vh @ QT 幢 zhuàng, chuáng (tràng, chàng) ~ ht. QT 童 tóng < MC duŋ < OC *dhoŋ | *OC (1) 幢 重 東 幢 rdoːŋ 見韓非子 , (2) 幢 重 東 幢 rdoːŋ 見韓非子 | PNH: QĐ cong4, tong4, zong6, Hẹ cong2 | Shuowen: 《巾部》幢:旌旗之屬。从巾童聲。 | Kangxi: 《康熙字典·巾部·十二》幢:《唐韻》宅江切《集韻》《韻會》傳江切,𠀤音橦。《說文》旌旗之屬。《揚子·方言》翿幢,翳也。楚曰翿,關西關東皆曰幢。《釋名》幢,童也,其貌童童也。《前漢·韓延壽傳》建幢棨,植羽葆。《註》晉灼曰:幢,旌幢也。師古曰:幢,麾也。又《廣韻》直降切《集韻》丈降切,𠀤音䡴。《廣韻》后妃車𨏥。《釋名》幢,容也,施之車蓋童童然,以隱蔽形容也。又《韻會》徒東切,音同。《張衡·東京賦》設業設虡,宮縣金鏞。鼖鼓路鼗,樹羽幢幢。《註》幢幢,羽貌。又通作潼。《集韻》潼容,車幨帷也。或从巾。| Guangyun: (1) 幢 幢 宅江 澄 江 江 平聲 二等 開口 江 江 上平四江 ȡʱɔŋ ȡɔŋ ȡɔŋ ȡɔŋ ɖɣʌŋ ɖɯɔŋ ɖaɨwŋ chuang2 drung deong, (2) 幢 䡴 直絳 澄 江 絳 去聲 二等 開口 江 江 去四絳 ȡʱɔŋ ȡɔŋ ȡɔŋ ȡɔŋ ɖɣʌŋ ɖɯɔŋ ɖaɨwŋ zhuang4 drungh deonq || ZYYY: 幢 床 穿 江陽合 江陽 陽平 合口呼 tʂʰuaŋ ] *** , tent, carriage curtain, sun screen, Also:, measure word for houses, classifier for buildings,   {ID453058525  -   5/31/2019 1:53:46 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.