Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tráng, (2) đồng, (3) Trang, (4) Nùng 僮 Zhuàng (tráng) [ Vh @ QT 僮 (壯) Zhuàng, tóng, biàn (tráng, Trang, đồng) < MC duŋ < OC *dhōŋ | PNH QĐ tung4, zung3, Hẹ tung2, zong4 , TrC tong5 (thông), zuang6 (tsǔang) || Shuowen: 未冠也。从人童聲。徒紅切 | Kangxi: 《唐韻》徒紅切《集韻》《韻會》徒東切,𠀤音同。《說文》未冠也。又《前漢·衞靑傳註》僮者,婢妾之總稱。《史記·貨殖傳》卓王孫家僮八百人。《前漢·張安世傳》僮七百人,皆有手技。《玉篇》僮幼迷荒者。《詩·鄭風》狂僮之狂也且。《傳》狂行僮昏所化也。《廣雅》僮,癡也。今爲童。 又無知貌。《揚子·太玄經》物僮然未有知。 又竦敬貌。《詩·召南》被之僮僮,夙夜在公。 又縣名。《前漢·地理志》徐,僮,取慮三縣名,屬臨淮郡。 又姓。漢交趾刺史僮尹。《鄭樵·族略》卽童姓。或从人,以別其族。 《韻會》《說文》童,孥也。僮,幼也。今以僮幼字作童,童僕字作僮,相承失也。 || Handian: ◎ 僮族 Zhuàngzhú: 中國少數民族,今改作“壯族”。中國少數民族壯族的“壯”的原字,1965年改“僮”為“壯”(Zhuang nationality)” || Starostin: (perhaps:) be ample. The meaning 'a non-adult person' is attested only since Late Zhou, although Shuowen gives it as the basic meaning. This is obviously the same word as 童 (q.v.), which enables us to reconstruct *dh- (although for the early meaning 'ample' it is not obvious). A recent usage is instead of 壯 as an ethnonym (Zhuang). ] , Nung, an ethnic group in Vietnam (same as Zhuang), Zhuang, China's second most numerous ethnic group in Guangxi, Zhuang: Bouxcuengh; Also:, young, boy, page, boy servant, houseboy, manservant, servant,   {ID453077334  -   7/8/2018 1:31:25 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.