Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) truyền, (2) truyến, (3) truyện, (4) dẫn, (5) chuyện, (6) chuyển, (7) dẫn, (8) sang 傳 zhuàn, chuán (truyện, truyền) [ Vh @ QT 傳 zhuàn, chuán (truyện, truyến, truyền) < MC ɗwen, trwyan < OC *dhron, *dhrons, *drjiwan | *OC (1) 傳 專 元 囀 tons, (2) 傳 專 元 椽 don (3) 傳 專 元 傳 dons | PNH: QĐ cyun4, zyun6, Hẹ chon2, chon5, TrC tuang5, deng7 | Shuowen: 《人部》傳:遽也。从人專聲。 | Kangxi: 《康熙字典·人部·十一》傳:《廣韻》直攣切《集韻》《韻會》《正韻》重緣切,𠀤音椽。轉也。《左傳·莊九年》公喪戎路,傳乗而歸。《註》戎路,兵車。傳乗,乗他車。《釋文》傳,直專反。又丁戀反。又《正韻》授也,續也,布也。《周禮·夏官·訓方氏》誦四方之傳道。《註》傳說往古之事也。讀平聲。又《禮·曲禮》七十曰老而傳。《註》倦勤,傳家事于子也。又《禮·內則》父母,舅姑之衣衾,簟席枕几不傳。《註》移也。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤株戀切,專去聲。傳舍。《釋名》傳,轉也。人所止息,去者復來。轉,相傳無常主也。《史記·酈食其傳註》高陽傳舍。又《說文》遽也,驛遞曰傳。《禮·玉藻》士曰傳遽之臣。《註》驛傳車馬,所以供急遽之令,士賤而給役使,故自稱如此。又古者以車駕馬,乗詣京師,謂之傳車。後又置驛騎,用單馬乗之,若今之遞馬。凡四馬高足爲置傳,四馬中足爲馳傳,四馬下足爲乗傳,一馬二馬爲軺傳。漢律,諸當乗傳及發駕置傳者,皆持尺五寸木傳信,封以御史大夫印章,其乗傳參封之。參,三也。有期會絫封兩端,端各兩封,凡四封。乗置馳傳五封之,兩端各二,中央一軺,傳兩馬再封之,一馬一封,以馬駕軺車而乗傳,曰一封軺傳。又關傳。《周禮·地官·司關》凡所達貨賄,則以節傳出之。《前漢·文帝紀》《註》張晏曰:信也,若今過所也。如淳曰:兩行書繒帛,分持其一,出入關,合之乃得過,謂之傳。師古曰:今或用棨刻木爲合符。《後漢·𨻰蕃傳》投傳而去。《註》符也。丁戀切。《釋名》傳,轉也。轉移所在,執以爲信也。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤柱戀切,音瑑。訓也。賢人之書曰傳。又紀載事迹以傳於世亦曰傳,諸史列傳是也。《釋名》傳,傳也。以傳示後人也。又續也。《孟子》傳食於諸侯。又叶重倫切,音𨻰。《前漢·敘傳》帝庸親親,厥國五分,德不堪寵,四支不傳。◎按諸字書傳本有直攣、知戀、直戀三切,《廣韻》分析極細,《正韻》因之。然歷考經史註疏,驛傳之傳,平、去二音可以互讀,至傳道、傳聞、傳授之傳,乃一定之平聲,紀載之傳,一定之去聲。此音之分動靜,不可易者也。《正字通》專闢動靜字音之說,每於此等處,爲渾同之說以亂之,此斷斷不可从者。又按《廣韻》二仙,傳,直攣切,音椽,又持戀,丁戀二切。三十三線,傳,直戀切,卽持戀切。知戀切,卽丁戀切。丁戀切蓋用交互門法,不如用音和知戀切爲安也。 | Guangyun: (1) 傳 椽 直攣 澄 仙B合 仙B 平聲 三等 合口 仙B 山 下平二仙 ȡʱi̯wɛn ȡĭwɛn ȡjuɛn ȡiuæn ɖɣiuᴇn ɖʷɯiɛn ɖwian chuan2 dryen , (2) 傳 傳 直戀 澄 仙B合 線B 去聲 三等 合口 仙B 山 去三十三線 ȡʱi̯wɛn ȡĭwɛn ȡjuɛn ȡiuæn ɖɣiuᴇn ɖʷɯiɛn ɖwian zhuan4 dryenh , (3) 傳 囀 知戀 知 仙B合 線B 去聲 三等 合口 仙B 山 去三十三線 ȶi̯wɛn ȶĭwɛn ȶjuɛn ȶiuæn ʈɣiuᴇn ʈʷɯiɛn ʈwian zhuan4 tryenh || ZYYY: (1) 傳 船 穿 先天撮 先天 陽平 撮口呼 tʂʰiuɛn , (2) 傳 傳 照 先天撮 先天 去聲 撮口呼 tʂiuɛn || Môngcổ Âmvận: (1) jwÿan tʂyɛn 去聲, (2) cwÿan dʐyɛn 平聲 , (3) cwÿan dʐyɛn 去聲 || Starostin: Also read *dhron-s, MC ḍwèn, Mand. zhuàn, Viet. chuyệ̣n 'story, tale, records'. The latter word is alternatively glossed in MC as ṭwèn - which is actually a derivate from 轉 *tronʔ q.v. Vietnamese forms with ch- are colloquial: regular Sino-Viet. forms are truyề̀n and truye^̣n. For *dh- cf. Xiamen thŋ2, Chaozhou thueŋ2, Jianou thüiŋ9. || td. 進行設計傳熱蛇管. Jìnxíng shèjì chuánrè shéguǎn. (Tiếnhành thiếtkế ốngxoắn dẫnnhiệt.) ] , conduct, diffuse, difusion, transmit, pass down, (electricity) conduct, pass on, spread, infect, circulate, send words or order, Also:, biography, story, tale, records, novel, anecdote,   {ID12081  -   1/15/2020 9:17:55 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.