Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thực, (2) tự, (3) đút, (4) thức, (5) đồ, (5) xơi, (7) xực, (8) ăn 食 shí (thực) [ Vh @ QT 食 yì ~ 'ăn' 吃 chī (ngật) | QT 食 (飼, 蝕, 飠) shí, sì, yì (thực, tự) < MC ʑik < OC *ljək, *lhəks | *OC (1) 食 食 代 異 lɯɡs , (2) 食 食 職 無 ɦljɯɡ | Pt 乘力, 祥吏 | PNH: QĐ ji6, sik6, zi6, Hẹ shit8, se5 | Shuowen: 一米也。从皀亼聲。或說亼皀也。凡食之屬皆从食。乘力切〖注〗餐、𩚃,古文食。𠊊,食本字,从皀亼聲。㿝,古文香。 | Guangyun: (1) 食 異 羊吏 以 之 志 去聲 三等 開口 之 止 去七志 jĭə jɨ jɨ jɨ yi4 jih jioh 人名漢有酈食其又音蝕 , (2) 食 食 乗力 船 職開 職 入聲 三等 開口 蒸 曾 入二十四職 dʑʰi̯ək dʑĭək dʑiək ʑiek ʑɨk ʑɨk ʑik shi2 zsjik djok 飲食大戴禮曰食穀者智惠而巧古史考曰古者茹毛飲血燧人鑚火而人始裹肉而燔之曰炮及神農時人方食穀加米干燒石之上而食之及黃帝始有釜甑火食之道成矣又戲名博屬又用也僞也亦姓風俗通云漢有博士食[于/子]公河内人乗力切二 || ZYYY: (1) 食 似 心 支思開 支思 去聲 開口呼 sɿ , (2) 食 實 審 齊微齊 齊微 入聲作平聲 齊齒呼 ʂi || Môngcổ âmvận: (1) ci dʐi 入聲, (2) yi ji 去聲 , (3) zʰi zɿ 去聲 || Starostin: to eat. Also read *lh@k-s, MC zjy\ (FQ JY 祥吏) 'to feed, give to eat' (later usually written as 飼 in that meaning). | Proto-Austro-Asiatic: *ca, Proto-Katuic: *ca, Proto-Bahnaric: *ca, Khmer: chi: < OK cja, Proto-Pearic: *cha.A, Proto-Monic: *ca:ʔ, | Ghichú: 食 yì ~> 'ăn', § 吃 chī (ngật) ăn | td. 食物 shíwù (đồăn, thứcăn), 食衣住行 shíyīzhùxíng (ănởđiđứng), 日食 rìshí (nhậtthực) ] *** , eat, food, edible, meal, animal feed, cooked cereals, especially rice, food, Also:, feed, give to eat, raise, rear, make offerings to, eclipse, KangXi radical 飠number 184   {ID11727  -   4/23/2018 3:58:12 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.