Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thuyết, (2) thốt, (3) thoát, (4) vui, (5) nói 説 shuō (thuyết) [ Vh @ QT 説 (說) shuō ~ nói 話 huà (thoại) | QT 說 shuō, tuō, shuì, yuè < MC ʂwet, ʂwej < OC *ɬwet, *ɬot | Pt 失爇, 舍芮) | cđ MC 山合三入薛書 | ¶ d-, th- ~ n- | Shuowen: 說,釋也。从言兌。一曰談說。失爇切。又,弋雪切 | Kangxi: 〔【易·益卦】民説無彊。〕 謹照原文無彊改爲無疆。| Guangyun: (1) 稅 舒芮 書 祭A合 去聲 霽 合口三等 祭A 蟹 sjyed/sjvey ɕĭwɛi , (2) 悅 弋雪 以 薛A合 入聲 屑 合口三等 仙A 山 jyet/jvet jĭwɛt, (3) 說 失爇 書 薛A合 入聲 屑 合口三等 仙A 山 sjyet/sjvet ɕĭwɛt || Starostin : Protoform: *l^o>t. Meaning: speak, say. Chinese: 說 *l^ot speak, explain. Tibetan: s/od (p. bs/ad) to say, to declare; a~c/had (p., f. bs/ad, i. s/od) to explain; cf. also rz|/od (p., f. brz|/od) to say, to declare. Kachin: (H) brat, prat to speak, as a foreign dialect with ease and accuracy. Sino-Tibetan to explain, excuse, speak; speech, words, agreement. Also read *l^ot-s, MC s/we\j (FQ 舍芮), Mand. shu\i 'to halt, rest overnight'; often used instead of 脫 *l^o:t 'to take off, let loose' and 悅 *L^ot 'to delight in, be pleased'. || Ghichú: hìnhthanh 兌 duì (đối) : đối ~ nói. x. đổi, đối. Nhưng từ 話 huà (thoại), ¶ th- ~ n-, là cókhảnăng có mốitrựchệ với 'nói' nhiềuhơnhết. | § ¶ l ~ - n- : td. 聊 liáo (liêu) ~ nói, OC *ɬwet ~ n- | td. 說不出話來 Shuō bú chū huà lái (thốtkhôngnênlời), 關於這事情有三說. Guānyú zhè shìqíng yǒu sānshuō. (Quanhệ đến chuyện nầy, có ba thuyết.) ] , say, talk, speak, explain, excuse, speech, words, agreement, persuade, comment on, discuss, Also:, theory, teachings, viewpoint, storytelling, advise, scold, free oneself, take off, let loose, halt, rest overnight, delight in, be pleased,   {ID453091236  -   3/5/2018 2:01:56 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.