Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
親子(1) cậtruột, (2) ruộtthịt, (3) conruột 親子 qīnzǐ (thântử) [ Vh @# QT 親子 qīnzǐ \ Vh @ 親 qīn ~ ruột, @ 子 zǐ ~ cật, thịt | QT 親 qīn, qìng, qìn, xīn (thân, thấn) < MC chjin < OC *shjən | QT 子 zī, zǐ, zì, zí, zi, cí (tử, tý) < MC tsjɤ, tsjy < OC *cɑʔ *cɑʔs || Handian: 親子 qīnzǐ: 1.親生子女。2.偏指親生兒子。3.指父母與子女。 || x. con || td. 親子關系 qīnzǐ guānxī (quanhệ ruộtthịt) ] , one's own children, son and daugher, one's own son, Also:, parents and their children,   {ID453088727  -   7/9/2019 8:22:19 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.