Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thân, (2) thấn, (3) sui, (4) hôn, (5) hun, (6) nựng, (7) cưng, (8) dấu, (9) ruột 親 qīn (thân) [ Vh @ QT 親 qīn, qìng, qìn, xīn (thân, thấn) < MC chjin < OC *shjən || Shuowen: 至也。从見亲聲。七人切 | Kangxi: 〔古文〕𢈥寴𡩁《唐韻》《正韻》七人切《集韻》《韻會》雌人切,𠀤七平聲。《廣韻》愛也。《孝經序》親譽日著。《註》慈愛之心曰親。《荀子·不苟篇》交親而不比。《註》親謂仁恩。《周語》慈惠保民,親也。 又近也。《易·乾卦》本乎天者親上,本乎地者親下。 又《增韻》躬也。《詩·小雅》弗躬弗親。《箋》言不躬而親之也。《禮·文王世子》世子親齊𤣥而養。《註》親,猶自也。 又《釋名》襯也。言相隱襯也。《增韻》姻也。《禮·大傳》親者,屬也。《疏》謂有親者,各以屬而爲之服。《左傳·昭十四年》祿勳合親。《杜註》親,九族也。《周禮·地官·大司徒》以隂禮敎親,則民不怨。《註》謂男女之禮,婚姻以時,則男不曠,女不怨。 又六親,父母、兄弟、妻子也。《管子·牧民篇》上服度則六親固。又《前漢·禮樂志註》如淳曰:父、子、從父昆弟、從祖昆弟、曾祖昆弟、族昆弟,爲六親。 又姓。《史記·孟嘗君傳》齊王逐周最,而聽親弗。《註》親弗,人姓名。《戰國策》作祝弗。 又通作新。《大學》在親民。《程註》親,當作新。 又《唐韻》七遴切《集韻》《韻會》七刃切《正韻》寸遴切,𠀤七去聲。《左傳·桓二年》庶人工商,各有分親。《註》以親疏爲分別。《釋文》有平去兩音。 又《廣韻》親家也。《集韻》婚姻相謂爲親。 又叶蒼先切,音千。《楊方·合歡詩》磁石引長針,陽燧下焱煙,宮商聲相和,心同自相親。 《字彙》古从𣐽。今省作亲。《集韻》或作媇儭。○按字彙補又作𧠍𧠸𧡘,非。 || td. 至親 zhìqīn (cậtruột), 親子關系 qīnzǐ guānxī (quanhệ ruộtthịt), 親父 qīnfù (bốruột), 親愛 qīn'ài (dấuyêu), 親親 qīnqīn (cưngnựng), 親家 qìngjia (suigia), 親一個 qīn yī gè (hôn một cái) ] , dear, close relationship, blood relation, benignity, oneself, affectionate, intimate, personally, a close person, parent, relative, Also:, kiss, in-laws, parents-in-law, the hazel nut or filbert tree, family surname of Chinese origin,   {ID10701  -   11/18/2019 9:33:51 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.