Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thị, (2) dò, (3) dòm, (4) xem, (5) thấy 視 shì (thị) [ Viet. 'dòm' <~ 'dò' <~ Vh @ QT 視 (眡, 眎) shì < MC ʂɦi, dʒi < OC *dʑi, *ghijʔ, *ghijʔs | Shuowen: 瞻也。从見示。𥄙,古文視。眡,亦古文視。神至切 | Handian: 會意兼形聲。從見示,示亦聲。見,看見。示,表現。本義:看 || ¶ sh- ~ x-, j-(d-) ] ~ 睇 dì (đê) thấy , to regard, to watch, look at, see, look, observe, consider, regard as, take it for, compare, look upon as, take as a model, imitate, Also:, to show, to present, receive, administer, treat,   {ID453070350  -   6/19/2019 10:21:28 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.