Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) than, (2) bến, (3) bãi, (4) đám, (5) đốm, (6) đóm, (7) đống, (8) thác 灘 tān (than) [ Viet. 'bãi', 'bến' @ '濱 bīn (tân)' | Vh @ QT 灘 tān, tàn, hăn, nàn < MC tān < OC *snar | *OC (1) 灘 暵 元 灘 n̥ʰaːn, (2) 灘 暵 元 攤 naːns , (3) 灘 暵 元 䍐 hnaːnʔ (4) 灘 暵 元 漢 hnaːns 原隹作鳥據旱韻又音校改 | ¶ t- ~ b- | PNH: QĐ taan1, taan5, Hẹ tan1 | Tang reconstruction: tɑn | Kangxi: 《康熙字典·水部·十九》灘:〔古文〕潬《唐韻》《集韻》《韻會》他干切《正韻》他丹切,𠀤育攤。水灘也。《增韻》瀨也。又《集韻》他含切,音貪。《爾雅·釋天》太歲在申曰涒灘。又《集韻》《韻會》𠀤他案切,音炭。義同。又《廣韻》呼旱 切《集韻》許旱 切,𠀤 音 䍐。 水濡而乾也。與暵同。《說文》作𤅩。又《廣韻》奴案切《集韻》乃案切,𠀤難去聲。水奔流貌。又《韻補》叶 他涓 切,音湍。《白居易詩》手拄靑竹杖,足踏白石灘。漸怪耳目曠,不聞人世喧。| Guangyun: (1) 灘 灘 他干 透 寒 寒 平聲 一等 開口 寒 山 上平二十五寒 tʰɑn tʰɑn tʰɑn tʰɑn tʰɑn tʰɑn tʰan tan1 than than 水灘爾雅云太歳在申曰涒灘他干切十 , (2) 灘 䍐 hu旱 曉 寒 旱 上聲 一等 開口 寒 山 上二十三旱 xɑn xɑn xɑn xɑn hɑn hɑn han han3 hanx xaan 水濡而乾說文呼旰他丹二切 灘 (3) 攤 奴案 泥 寒 翰 去聲 一等 開口 寒 山 去二十八翰 nɑn nɑn nɑn nɑn nɑn nɑn nan nan4 nanh nann 水奔又他丹切 || ZYYY: 灘 灘 透 寒山開 寒山 陰平 開口呼 tʰan || Môngcổ âmvận: (1) than tʼan 平聲, (2) tan dan 去聲 || Ghichú: Thiều Chửu: 'thác' || td. 沙灘 shātān (bãicát), 楊朔 Yáng Shuò (Dương Sóc) 《亂人坑》 Luàn Rén Kēng (Loạn Nhân Khanh): '鼻子流出一大灘血。Bìzi líuchū yī dà tān xiě.' (Mũi chảy một đóm máu.) ] *** , beach, shoal, foreshore, bank, beachhead, sandbar, Also:, rapids, waterfall, (grammatical classifier), spill, spot,   {ID453071290  -   9/9/2019 12:06:03 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.