Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thưởng, (2) thương, (3) thướng, (4) giựt, (5) giật, (6) giành, (7) giànhgiựt, (8) giànhgiật, (9) cuỗm, (4) cản 戧 qiăng (thướng) [ Viet. 'giànhgiựt', 'giànhgiật' @& '搶 qiăng (giành) + 搶 qiăng (giật)' | QT 搶 (戧) qiăng, qiāng, qiàng, chuăng, cāng, chēng, chuăn (thưởng, thương, thướng) < MC tʂɒŋ < OC *ʃaŋʔ, *shraŋʔ | *OC (1) 搶 倉 陽 鏘 shaŋ , (2) 搶 倉 陽 搶 shaŋʔ , (3) 搶 倉 陽 磢 shraŋʔ | PNH: QĐ coeng1, coeng2, cong2, Hẹ ciong3 | | Pt 初兩, 七兩 | Kangxi: 戧《玉篇》古文創字。《說文》傷也。餘詳刀部十畫。《康熙字典·手部·十》搶:《唐韻》《正韻》七兩切《集韻》《韻會》此兩切,𠀤鏘上聲。突也。又爭取也。今律法有白晝搶奪。或作摤。又《唐韻》七羊切《集韻》《韻會》《正韻》千羊切,𠀤音鏘。拒也。亦突也。《戰國策》布衣之怒,亦以頭搶地耳。《前漢·揚雄·校獵賦》角搶題注。《註》搶,猶刺也。眾獸以角搶地。又集也,飛掠也。《莊子·逍遙遊》決起而飛,搶榆枋。又《唐韻》初兩切《集韻》《韻會》《正韻》楚兩切,𠀤倉上聲。亦突也。又著也。又《集韻》鋤庚切,音傖。搶攘,亂貌。《前漢·賈誼傳》國制搶攘。又千剛切,音倉。搶搪,鋸也。又《韻會》楚耕切,音鎗。欃槍,或作攙搶。彗星也。《司馬相如·大人賦》㩜攙搶以爲旌。又《字彙補》此亮切,鏘去聲。吳楚謂帆上風曰搶,今舟人曰掉搶。《庾闡·揚都賦》艇子搶風,榜人逸浪。| Guangyun: (1) 搶 鏘 七羊 清 陽開 陽 平聲 三等 開口 陽 宕 下平十陽 tsʰi̯aŋ tsʰĭaŋ tsʰiaŋ tsʰiɑŋ tsʰɨɐŋ tsʰiɐŋ tsʰɨaŋ qiang1 chiang, (2) 搶 磢 初兩 初 陽開 養 上聲 三等 開口 陽 宕 上三十六養 tʂʰi̯aŋ tʃʰĭaŋ tʃʰiaŋ tʃʰiɑŋ tʃʰɨɐŋ tʂʰiɐŋ tʂʰɨaŋ chuang3 chriangx , (3) 搶 搶 七兩 清 陽開 養 上聲 三等 開口 陽 宕 上三十六養 tsʰi̯aŋ tsʰĭaŋ tsʰiaŋ tsʰiɑŋ tsʰɨɐŋ tsʰiɐŋ tsʰɨaŋ qiang3 chiangx || ZYYY: 搶 搶 清 江陽齊 江陽 上聲 齊齒呼 tsʰiaŋ || Starostin: Also read *shraŋʔ, MC c̣háŋ (FQ 初兩) id. The character is attested during Late Zhou, but only as a loan for 槍 q.v. || td. 搶風 qiāngfēng (cảngió) ] , grab, take away, rob, snatch, steal, make of, Also:, fight over, rush, scamble, against the wind,   {ID453113332  -   6/10/2019 3:00:24 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.