Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
庶 shù (thứ) [ QT 庶 shù, shū, shǔ, zhù, zhī < MC ʂo < OC *tas, *taks | *OC 庶 庶 暮 恕 hljaɡs 甲金文火上爲石,石亦聲,本炙初文 | PNH: QĐ syu3, Hẹ shu5 | Shuowen: 屋下眾也。从广炗。炗,古文光字。商署切〖注〗臣鉉等曰:光亦眾盛也。|| Kangxi: 《康熙字典·广部·八》庶:〔古文〕𤈲𠦜𠪌𠩽𠪛《唐韻》《集韻》《韻會》商署切《正韻》商豫切,𠀤音恕。《易·乾卦》首出庶物,萬國咸寧。《書·堯典》庶績咸煕。又《爾雅·釋言》侈也。《註》衆多爲奢侈。又《爾雅·釋言》幸也。《註》庶幾僥倖。又近辭。《論語》回也其庶乎。《集註》庶,近也。又䏧也。《詩·小雅》爲豆孔庶。《傳》庶,䏧也。《疏》謂於先爲豆實之時,必取肉物肥䏧美者。又支庶。《左傳·宣三年》其庶子爲公行。《註》庶子,妾子也。又庶子,周官名。《禮·燕義》古者周天子之官有庶子官。《註》庶子,諸子也。又庶長,秦爵。《左傳·襄十一年》秦庶長鮑,庶長武,帥師伐晉,以救鄭。又姓。《急就篇》庶霸遂。《註》庶,衞公族。禮記,子思母死於衞,庶氏女也。邾庶其來奔,後亦爲庶氏。又《集韻》賞呂切,音暑。《周禮·秋官》庶氏。《註》庶,讀如藥煑之煑,驅除毒蠱之言。《疏》取以藥煑,去病去蠱毒。又《韻補》之石切,音隻。《釋名》摭也。拾摭之也,謂拾摭微陋以待遇之也。又《集韻》章恕切,音翥。義同。《說文》本作𢉙。屋下衆也。从度从炗。炗,古文灮字。《徐鉉曰》灮亦衆盛也。| Guangyun: 庶 恕 商署 書 魚 御 去聲 三等 開口 魚 遇 去九御 ɕi̯wo ɕĭo ɕiɔ ɕiɔ ɕɨʌ ɕiɔ ɕɨə̆ shu4 sjoh sjvh 衆也冀也侈也幸也又庶幾也亦姓 || ZYYY: 庶 恕 審 魚模撮 魚模 去聲 撮口呼 ʂiu || Môngcổ âmvận: shÿu ʂy 去聲 || Starostin: One of the cases of OC *t- > MC ś- in the 3d division. The character is also used for a homonymous *ta(k)-s 'be many, abundant'. *ta(k)-s 'hope' is possibly related (with *ǝ/*a gradation) to 識 *tǝk 'to know'. || td. 庶民 shùmín (thứdân) ] ***** , ordinary, numerous, various, multitude, the common people, be the concubine, Also:, hope, expect, it is hoped that, so that, perhaps, if only, boil, cook, Shu, family surname of Chinese orign   {ID453070685  -   8/18/2019 3:01:03 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.