Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thuộc, (2) thục, (3) chúc, (4) chú, (5) tuổi, (6) của 屬 shǔ (thuộc) [ Vh @ QT 屬 shǔ, zhǔ, zhù (thuộc, chúc, chú) < MC tʂuk, tʂouk < OC *dok, *tok | PNH: QĐ suk6, zuk1, Hẹ shuk8, zhuk7 | Shuowen: 連也。从尾蜀聲。之欲切 | Kangxi: 《康熙字典·尸部·十八》屬:《廣韻》《集韻》之欲切《韻會》朱玉切,𠀤音燭。《說文》連也。从尾蜀聲。《徐曰》屬,相連續,若尾之在體,故从尾。《廣韻》聚也,會也。《周禮·州長》正月之吉,各屬其州之民而讀灋。註屬聚也。《孟子》乃屬其耆老而告之。又托也,付也。《左傳·隱三年》宋穆公疾,召大司馬孔父,而屬殤公焉。《史記·留侯世家》漢王之將,獨韓信可屬大事,當一面。又恭也。《禮·禮器》屬屬乎其忠也。《註》屬屬,恭貌。又續也。《史記·信陵君傳》平原君使者,冠蓋相屬於魏。又《晉語》必屬怨焉。《註》屬,結也。又足也。《左傳·昭二十八年》願以小人之腹,爲君子之心,屬厭而已。《註》屬,足也,言小人知厭足,君子當亦然。又《左傳·僖二十三年》其左執鞭弭,右屬櫜鞬,以與君周旋。《註》著也。《周禮·冬官考工記》察車之道,欲其樸屬而微至。《註》附著堅固也。又恤也。《書·梓材》至于敬寡,至于屬婦。《傳》屬,存恤也。婦,婦妾也。又甲札之數。《前漢·𠛬法志》魏氏武卒,衣三屬之甲。《如淳註》上身一,髀褌一,脛繳一,凡三屬,皆相連屬也。又《廣韻》市玉切《集韻》《韻會》殊玉切《正韻》神六切,𠀤音蜀。| Guangyun: (1) 燭 之欲 章 燭 入聲 沃 開口三等 鍾 通 cjyuk/tjvk tɕĭwok , (2) 蜀 市玉 常 燭 入聲 沃 開口三等 鍾 通 zjyuk/zjvk ʑĭwok || Starostin: to connect, attach, to be connected, belong. Also read *tok, MC c/ouk, Mand. zhǔ, Viet. chúc 'to apply'. | Ghichú: Vh @ (độngtừ sang sỡhữutừ) 'của' <~ 屬 shǔ <~ 屬于 shǔyú (thuộcvu), độngtừ giữ nguyênthể 屬于 shǔyú (thuộcvu) thuộcvề || td. 屬私 sīshǔ (tưthục), 屬虎 shǔhǔ (tuổicọp) ] , belong to, of, connect, attach, join together, enjoin, concentrate on, Also:, be born in the year of, be classified as, class, category, be subordinate to, genus, family members, family, (Viet.), possessive case to be used with pronouns   {ID11828  -   7/1/2019 9:36:29 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.