Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thích, (2) thứ, (3) chích, (4) chọt, (5) chọc, (6) cựa, (6) gai, (7) chết, (8) thọc, (9) thọt 刺 cì (thích, thứ) [ Vh @# QT 刺 (刺) cì, cī, qì, jì (thích, thứ) < MC chjɜ, chjek < OC *tseks, *tʂjek | PNH: QĐ ci3, cik3, sik3 | Shuowen: 君殺大夫曰刺。刺,直傷也。从刀从朿,朿亦聲。七賜切 | Kangxi: 《康熙字典·刀部·六》刺:《唐韻》《集韻》《韻會》七賜切《正韻》七四切,𠀤此去聲。《說文》刺,直傷也。从刀束。《爾雅·釋詁》刺,殺也。《春秋·僖二十八年》公子買戍衞,不卒戍刺之。《公羊傳》刺之者何,殺之也。又《儀禮·士相見禮》庶人則曰刺草之臣。《註》刺猶剗除之也。又《前漢·郊祀志》刺六經中作王制。《註》刺,采取之也。又《廣韻》針刺也。以針黹物曰刺。又《韻會》棘芒也。又《釋名》書姓名於奏白曰刺。《後漢·禰衡傳》建安初游洛下,始達穎川,隂懷一刺,旣而無所之,至刺字漫滅。又《詩·大雅》天何以刺。《毛傳》刺,責之。又《周禮·秋官》司刺掌三刺,一訊羣吏,二訊羣臣,三訊萬民。《註》刺,訊決也。又刺史,官名。《韻會》漢武帝初置刺史,掌奉詔察州。成帝更名牧,哀帝復爲刺史。又《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤七迹切,音磧。穿也,傷也。《增韻》刃之也。《孟子》刺人而殺之。又針黹也。《史記·貨殖傳》刺繡文,不如倚市門。又偵伺也。《前漢·燕王旦傳》燕王旦遣幸臣之長安問禮儀,隂刺𠋫朝廷事。又《韻會》黥也。又撐也。《史記·𨻰平世家》平乃刺船而去。《韓愈詩》峻瀨乍可刺。又刺刺,多言貌。《管子·心術篇》焉能去刺刺爲咢咢乎。《韓愈·送殷員外序》丁寧顧婢子,語刺刺不能休。又七計切,音砌。《詩·魏風》維是褊心,是以爲刺。《集韻》俗作㓨。《韻會》从朿从刀。俗作刺,誤。剌音辣。| Guangyun: (1) 刺 七賜 清 支A開 去聲 寘 開口三等 支A 止 chieh/cieh tsʰĭe , (2) 皵 七迹 清 昔開 入聲 陌 開口三等 清 梗 chiek/ciek tsʰĭɛk || Starostin : to prick, pierce, stab. Also read *c/hek, MC chjek (FQ 七跡), Mand. qi: id. Viet. chích ( < MC chjek) is colloquial; the regular Sino-Viet. forms are thích (< chjek) and thứ' (< chje\) || x. xươngcá || td. 刺痛 cìtòng (chíchđau), 刺, 我忘記帶錢了. Wǒ wàngjì dàiqián lẹ (Chết, tôi quên đemtiền rồi.) ] *** , pierce, sting, prick, thrust, stab, spur, thorn, Also:, assassinate, murder,   {ID11474  -   9/15/2019 4:20:03 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.