Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tao, (2) táo, (3) khai, (4) xấu 臊 sào (tao) [ Vh @ QT 臊 sāo, sào (tao, táo) < MC saw < OC *shaw | PNH QĐ sou1, sou3, Hẹ sau1, Hẹ cau3 | Shuowen: 豕膏臭也。从肉喿聲。穌遭切。清代段玉裁『說文解字注』豕膏臭也。庖人,内則曰:夏行腒鱐膳膏臊。杜子春云:膏臊,犬膏。大鄭云:膏臊,豕膏。後鄭從杜說。許同大鄭。从肉喿聲。穌遭切。二部。| Kangxi: 《唐韻》《集韻》蘇遭切《韻會》《正韻》蘇曹切,𠀤音騷。《說文》豕膏臭也。从肉,喿,意兼聲。《廣韻》腥臊。《周禮·天官·庖人》夏行腒鱐膳膏臊。《註》臊,豕膏也。 又《韻會》一曰犬臊也。《正韻》犬膏也。《禮·內則》夏腒鱐膳膏臊。《註》犬膏臊。 又凡肉之腥者皆曰臊。 || Starostin: Also used for *shāw 'putrid smell', see 鱢. For *sh cf. Xiamen cho1, Fuzhou chɔ1, Jianou chau1 || td. 害臊 hài​sào (xấuhổ) ] , fat of swine, dog fat, minced meat, rank, rancid, frowzy, fetid, scandalous, foul smel, putrid smell, shy, the smell of urine, Also:, bashful, bashfulness, shy,   {ID453069580  -   11/14/2017 12:05:12 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.