Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Thanh, (2) tịnh, (3) sạch 淨 jìng (tịnh) [ Vh @ QT 淨 jìng, Chēng (tịnh, Thanh) < MC tʂiajŋ < OC *dziajŋ | *OC 凈 争 耕 琤 shreːŋ | PNH: QĐ zeng6, zing6, Hẹ ciang5 | Tang reconstion: dzhiɛ̀ng | Shuowen: 《水部》淨:魯北城門池也。从水爭聲。| Kangxi: 《康熙字典·水部·八》淨:《廣韻》才性切《集韻》《韻會》《正韻》疾政切,𠀤音穽。無垢也,潔也。《韓愈詩》淥淨不可唾。又灘名。《水經注》漢水東爲淨灘。又《唐韻》士耕切《集韻》鋤耕切,𠀤音崢。《說文》魯北城門池也。亦作才性切。又《集韻》緇詵切,音臻。又側詵切,音榛。義𠀤同。| Guangyun: 淨 淨 疾政 從 清開 勁 去聲 三等 開口 清 梗 去四十五勁 dzʱi̯ɛŋ dzĭɛŋ dziɛŋ dziæŋ dziᴇŋ dziɛŋ dziajŋ jing4 ziengh dzienq || ZYYY: 淨 淨 精 庚青齊 庚青 去聲 齊齒呼 tsiəŋ || Môngcổ âmvận: tsing dziŋ 去聲 || td. 妳打掃得很乾淨. Nǐ dăsào dé hěn gānjìng. (Em dọndẹp rất sạchsẽ.) ] *** , clean, pure, unspoiled, Also:, completely, only, Cheng, name of water entrenchment surrounding northern side of Lu's walled citadel in ancient China's mainland,   {ID453064321  -   10/8/2019 1:20:49 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.