Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bì, (2) bỉ, (3) bí, (4) tỉ, (5) tỷ, (6) thi, (7) so, (8) tày 比 bǐ (tỉ) [ Vh @ QT 比 bǐ, bì, pí (bỉ, bí, bì, tỉ, tỷ) < MC pjɨ, pji, pi, < OC *pijʔ, *pijʔs, *prijʔ | Pt 卑履, 必至 | ¶ p- ~ s- | PNH: QĐ bei2, bei6, pei4, Hẹ i3 | Shuowen: 密也。二人爲从,反从爲比。凡比之屬皆从比。夶,古文比。毗至切 | Kangxi: 〔古文〕夶𣬅《廣韻》𤰞履切《集韻》《韻會》補履切《正韻》補委切,𠀤音匕。校也,𠀤也。《周禮·天官》凡禮事,贊小宰,比官府之具。《註》比,校次之,使知善惡足否也。《儀禮·大射儀》遂比三耦。《註》比,校也。《齊語》比校民之有道者。 又類也,方也。《禮·學記》比物醜類。《疏》謂以同類之事相比方,則學乃易成。《韓詩外傳》高比,所以廣德也。下比,所以挾行也。比於善,自進之階。比於惡,自退之原。 又《詩》有比體。《毛詩序》詩有六義:一曰風,二曰賦,三曰比,四曰興,五曰雅,六曰頌。鄭司農云:比者,比方於物,諸言如者,皆比詞也。比之與興,同附託外物,比顯而興隱。 又比例。《禮·王制》必察小大之比以成之。《鄭註》已行故事曰比。比,例也。《後漢·陳忠傳》父寵在廷尉,上除漢法溢於甫𠛬者。未施行,寵免,後忠略依寵意,奏上二十三條,爲决事比。《註》比,例也。 | Guangyun: (1) 𣬈 房脂 並 脂A開 平聲 支 開口三等 脂A 止 bjii/bi bʰi , (2) 匕 卑履 幫 脂A開 上聲 紙 開口三等 脂A 止 pjiix/pii pi , (3) 鼻 毗至 並 脂A開 去聲 寘 開口三等 脂A 止 bjiih/bih bʰi , (4) 痹 必至 幫 脂A開 去聲 寘 開口三等 脂A 止 pjiih/pih pi , (5) 邲 毗必 並 質A 入聲 質 開口三等 眞A 臻 bjit/bit bʰĭĕt || Starostin: Also read: bi\, MC pji\ (FQ 必至 ), OC *pij?-s 'to put together, match, assemble; to join'. Another reading is bi^, MC pi/, OC *prij? 'to be cooperative' (Sch.: perhaps 'be associating'); the MC reading, however, is not quite reliable - may be a misspelling instead of *pji/, OC *pij?. For the meaning 'to join' Sch. also gives a reading MC bji\ (from Jingdian shiwen), which is somewhat dubious. The regular Sino-Viet. reading is tỉ, tỷ; thus bì is either an earlier or a later loanword. || td. 評比 píngbǐ (sosánh), 比利時 Bǐlìshí (Bỉlợithì, Bỉ), 比率 bǐlǜ (tỷsuất), 比如 bǐrú (tỷnhư), 比賽 bǐsài (thiđua), 學師不比學伴. Xué shī bùbǐ xué bàn. (Họcthầy khôngtày họcbạn.) ] , put together, be cooperative, compete, match, compare, compare with, be comparable to, to liken, than, to, Also:, join, assemble, (with hands), to gesture, (particle used for comparison and '-er than'), compare, to contrast, ratio,   {ID11187  -   8/6/2019 1:24:08 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.