Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tử, (2) chết 死 sǐ (tử) [ Vh @ QT 死 sǐ < MC sji < OC *sijʔ, *hljiʔ | *OC 死 死 脂 死 hljiʔ | PNH: QĐ sei2, si2, Hẹ si3, shi1 | cđ MC 止開三上旨心 | Shuowen: 澌也,人所離也。从歺从人。凡死之屬皆从死。𠒁,古文死如此。息姊切〖注〗𣥴、𠑾,亦古文死。|| Kangxi: 〔古文〕𠑾𣥴《廣韻》息姊切《集韻》《韻會》《正韻》想姊切,𠀤斯上聲。《白虎通》死之言澌,精氣窮也。《釋名》死者,澌也,若冰釋澌然盡也。《莊子·知北遊》人之生,氣之聚也。 又姓。自、死、獨、膊,代北四姓也。見《氏族略》。 又叶息利切,音四。《宋玉·九辯》願徼𡴘而有待兮,泊莽莽與埜艸同死。叶上至。 | Guangyun: 死 死 息姊 心 脂B開 旨B 上聲 三等 開口 脂B 止 上五旨 si si sji siɪ sɣiɪ sɯi sji si3 siix syy 說文曰澌也人所離也息𡛷切一 || ZZZY: 死 死 心 支思開 支思 上聲 開口呼 sɿ || Môngcổ âmvận: sʰi sɿ 上聲 || Starostin: Proto-Vietmuong: *-cet, Proto-Austro-Asiatic: *ce:t, Proto-Katuic: *ce:t, Proto-Bahnaric: *cɤt-, Khmer: OK phsjat Iʔ, Proto-Monic: *cǝt, Proto-Palaungic: Pr.Angku *ciat, Khasi: ʒot 'destroyed, ruined' || Note: Overall for our purpose, yet, let us postulate the final as /-jət/, then for the reason that in Chinese there are many words, of which some might be doublets that denote the concept of 'death' or 'die' sounding similar to V 'chết' besides 札 **tsɛt, e.g., 死 sǐ < MC sji < OC *sijʔ, 逝 shì, zhì, shé < MC tsjai < OC *djats, 折 zhé, shé, tí, zhē (chiết, đề) < MC tsjet < OC *tat, 卒 zú, cù (tốt, tuất, thốt) < MC tsyt < OC *tswit, 陟 zhì, dé, shăn (trắc, triết, đắc) < MC ʈik < OC *trǝk, etc. In the mean time, modern Khmer as represented by Cambodian, it is pronounced as /slab/, having nothing to do with V 'chết'. || td. 死不瞑目 sǐbùmíngmù (chếtkhôngnhắmmắt), 死不足惜 sǐbùzúxī (chếtkhôngchúttiếc), 死路 sǐlù (chỗchết), 死去活来 sǐqùhuólái (chếtđisốnglại) ] *** , pass away, die, death, decease, lay down one’s life for, risk one’s life, to the death, beyond, expire, deadly, Also:, impassable, uncrossable, inflexible, rigid, cling to, closed, family surname of Chinese origin,   {ID8441  -   1/9/2020 9:49:55 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.