Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tịnh, (2) xinh 婧 jìng (tịnh) [ Vh @ QT 婧 jìng ~ ht. QT 青 (靑) qīng, jīng < MC chieŋ, ce:ŋ, cieŋ < OC *she:ŋ, *cieŋ, *ce:ŋ | *OC (1) 婧 生 耕 精 ʔsleŋ , (2) 婧 生 耕 淨 zleŋs , (3) 婧 生 耕 靜 zleŋʔ | PNH: QĐ zing6, Hẹ ciang5, TrC zêng6 | Shuowen: 竦立也。从女青声。一曰有才也。讀若韭菁。七正切 | Kangxi: 【廣韻】【集韻】𠀤疾政切,音淨。女貞也。一曰竦立。又纖弱貌。 【張衡·思𤣥賦】舒𦕈婧之纖腰。又【集韻】【韻會】【正韻】𠀤七正切,音倩。又𠀤疾郢切,音靜。義同。 又【集韻】子正切,精去聲。有才品也。一曰婧婧,健貌。又績𥵝切。音井。又諮盈切,音精。 義𠀤同。 || Baidu: 〈形〉 形聲。字從女從青,青亦聲。 “青”意為“精華”、“最佳”。 “女”與“青”聯合起來表示“佳人”、“美女”。本義:佳人、美女。|| Guangyun: (1) 婧 精 子盈 精 清開 清 平聲 三等 開口 清 梗 下平十四清 tsi̯ɛŋ tsĭɛŋ tsiɛŋ tsiæŋ tsiᴇŋ tsiɛŋ tsiajŋ jing1 cieng zieng , (2) 婧 靜 疾郢 從 清開 靜 上聲 三等 開口 清 梗 上四十靜 dzʱi̯ɛŋ dzĭɛŋ dziɛŋ dziæŋ dziᴇŋ dziɛŋ dziajŋ jing4 ziengx dzienk 上同, (3) 婧 淨 疾政 從 清開 勁 去聲 三等 開口 清 梗 去四十五勁 dzʱi̯ɛŋ dzĭɛŋ dziɛŋ dziæŋ dziᴇŋ dziɛŋ dziajŋ jing4 ziengh dzienq 竦立 || Sinca.edu.tw: 1. 竦立貌。 2. 有才德的女子。 3. 女子貞潔。 4. 纖弱貌。 5. ﹝婧婧﹞健貌。] **** , slender, beauty, modest, supple, chaste and undefiled, Also:, Jing, a word used in women’s name,   {ID453102249  -   10/12/2018 9:52:30 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.