Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tại, (2) ở, (3) lúc, (4) còn, (5) đang, (6) đây 在 zài (tại) [ Vh @ QT 在 zài < MC ʑɤj < OC *ʑhjə:ʔ | *OC (1) 在 才 之 在 zlɯːʔ , (2) 在 才 之 載 zlɯːs | PNH: QĐ zoi6, Hẹ hoi1, toi1, cai1 ,cai5, coi1 | Pt 昨宰 | Shuowen: 存也。从土才聲。昨代切 | Kangxi: 《唐韻》昨宰切《集韻》《韻會》《正韻》盡亥切,𠀤裁上聲。 《爾雅·釋訓》居也。 《易·乾傳》在下位而不憂。又察也。 《書·舜典》在璿璣玉衡,以齊七政。 《禮·文王世子》食上必在視寒煖之節。又存也。 《論語》父母在。又所在也。 《前漢·武帝紀》徵詣行在。 《蔡邕·獨斷》天子以四海爲家,謂所居爲行在所。又姓。 晉 汝南太守在育 | Guangyun: (1) 在 在 昨宰 從 咍 海 上聲 一等 開口 咍 蟹 上十五海 dzʱɑ̆i dzɒi dzᴀi dzɒi dzʌi dzəi dzəj zai4 zaix dzoj 居也存也昨宰切一 , (2) 在 載 昨代 從 咍 代 去聲 一等 開口 咍 蟹 去十九代 dzʱɑ̆i dzɒi dzᴀi dzɒi dzʌi dzəi dzəj zai4 zaih dzoy 所在 || ZYYY: 在 在 精 皆來開 皆來 去聲 開口呼 tsai || Môngcổ âmvận: (1) tsay dzaj 上聲 , (2) tsay dzaj 去聲 || Starostin: be in, at, etc.; to exist; ('be into smth.' =) to examine. In old texts occurs also with the meaning 'to examine' (Sch.: perhaps same word = 'to be into smth.'). The word is probably related to 存 *z|/h@:n 'to be, exist' (through -n-derivation), which allows us to reconstruct an aspirated *z|/h- in OC (arguments for *z|/h- in 存 see in RDFS 99). | x. trongkhi, tronglúc, đanglúc, đanglúc, đanghồi, đang 正在 zhèngzài (chánhtại) | td. 他還在吃飯 Tā háizài chīfàn (Nó hãycòn ăncơm.), 你知道我在說啥? Nǐ zhìdào wǒ zài shuō shă? (Mầy cóbiết tao đang nóigì không?) | ¶ z- ~ l-, đ-, t- | td. 雲在風裡,風在雨裡,雨在眼裡,而心在想你. (Yún zài fēng lǐ, fēng zài yǔ lǐ, yǔ zài yăn lǐ, ěr xīn zài xiăng nǐ. (Mây trôi trong gió, gió lẫn trong mưa, mưa rơi trong mắt, mà trongtim cứ mãi nhớ em.) ] *** , to be, be in, be into something, at, exist, here, being, in progress, still, Also:, consist in, rest,   {ID11409  -   1/23/2019 9:38:21 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.