Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
訿(1) tí, (2) ti, (3) của, (4) nghĩ, (5) rỉa, (6) xỉa 訿 zǐ (tí) [ Vh @ QT 訿 (訾) zī, zǐ, cī (tí, ti) < MC cje < OC *tsjejʔ, *tsjejʔ | Shuowen: 不思稱意也。从言此聲。《詩》曰:“翕翕訿訿。”將此切 | 【唐韻】將此切【集韻】【韻會】蔣氏切【正韻】祖似切,𠀤音子。【說文】不思稱意也。引《詩·小雅》:翕翕訾訾。【徐曰】言不思稱事之意也。今文相承皆作訿。【爾雅·釋訓】翕翕訾訾,莫供職也。《詩》《釋文》引《韓詩》云不善之意。【朱傳】潝潝,相和也。訿訿,相詆也。 又【玉篇】毀也。【禮·曲禮】不苟訾。【疏】相毀曰訾。【管子·形勢解】毀訾賢者之謂訾。| Starostin: to be slanderous. Also read *ćej (MC cje, Pek. zī) 'to measure, limit' (LZ) ] , backbite, be slanderous, slander, caluminate, bad-mouth, criticize, dislike, detest, defects, illness, Also:, wealth, property, measure, limit, consider, seek for, indulge, family surname of Chinese origin,   {ID453089004  -   10/7/2017 8:20:30 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.