Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tịch, (2) tá, (3) tạ, (4) gối, (5) chiếu, (6) kê, (7) lót, (8) tả 藉 jiè, jí (tá, tạ, tịch) [ Vh @ QT 藉 jiè ~ QT 借 jiè | QT 藉 jiè, jí (tá, tạ, tịch) < MC tsɦia < OC *dzia | *OC (1) 藉 昔 暮 褯 zjaːɡs , (2) 藉 昔 鐸 籍 zjaːɡ | PNH: QĐ ze3, ze6, zik6, Hẹ zia5 | ¶ j- ~ l- | Shuowen: 《艸部》藉:祭藉也。一曰艸不編,狼藉。从艸耤聲。| Kangxi: 《康熙字典·艸部·十四》藉:〔古文〕𧃫《唐韻》慈夜切,音躤。《說文》祭藉也。《易·大過》藉用白茅。《註》薦藉于物。又《禮·曲禮》執玉,其有藉者則裼,無藉者則襲。《註》藉,藻也。《疏》凡執玉必有其藻,以承于玉。《儀禮·聘禮註》藉謂繅也。繅所以蘊藉玉。又《孟子》助者,藉也。《趙岐註》猶人相借力助之也。《戰國策》藉兵乞食于西周。又《前漢·薛廣德傳》廣德爲人溫雅有醞藉。《註》寬博有餘也。又《後漢·隗囂傳》光武素聞其風聲,報以殊禮,所以慰藉之良厚。又《綱目集覽》身之所依曰藉。又《釋名》咀藉也,以藉齒牙也。又秦昔切,音籍。狼藉,離披雜亂貌。《前漢·江都易王傳》國中口語藉藉,無復至江都。又《周語》宣王卽位,不藉千畝。《前漢·文帝紀》其開藉田。又《穀梁傳·哀十三年》其藉于成周,以尊天王。《註》藉謂貢獻。又《莊子·應帝王》猿狙之,便執斄之狗來藉。《註》藉,繩也。又《史記·武安侯傳》今吾身在也,而人皆藉吾弟。《註》藉,蹈也。又姓。《國語》藉偃,晉大夫。又《唐韻古音》讀胙。《史記·商君傳》註新序論:周室歸藉。《索隱》藉音胙。又《韻補》秦二切。《班固·西都賦》原野蕭條,目極四裔。禽相鎭壓,獸相枕藉。| Guangyun: (1) 藉 褯 慈夜 從 麻三開 禡 去聲 三等 開口 麻 假 去四十禡 dzʱi̯a dzĭa dzia dzia dzia dzia dzia jie4 ziah dzyah 以蘭茅藉地又慈亦切 , (2) 藉 籍 秦昔 從 昔開 昔 入聲 三等 開口 清 梗 入二十二昔 dzʱi̯ɛk dzĭɛk dziɛk dziæk dziᴇk dziɛk dziajk ji2 ziek dziek 狼藉又姓左傳晉大夫藉談又慈夜切 || ZYYY: 藉 蔗 精 車遮齊 車遮 去聲 齊齒呼 tsiɛ || § 藉没 jímò = 没收 mòshōu (= 'tịchthu')] , pillow, straw mat, diaper, stack between, present, aid, rely on, depend on, by means of, in disorder, not in order, borrow, lend, king's sacred field, Also:, tread on, bully, confiscated property, Ji, family surname of Chinese origin   {ID453064035  -   7/2/2018 11:56:17 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.