Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tanh, (2) tình, (3) tành, (4) tạnh 夝 qíng (tành) [ Vh @ QT 夝 (晴) qīng, qíng (tanh, tành, tình) < MC ʒjeŋ < OC *ʒeŋ | cđ MC A: 梗開三平清從; B: 梗開三平清精 | Handian: 形聲。從日,青聲。青古指藍色,也有表意作用。《說文》作“夝”。 意思是夜間(夕)雨止, 出現星星。本義:雨止無雲, 天氣晴朗 | Shuowen: 夝, 雨而夜除星見也。從夕,生聲。夜曰夕生。|| ~ QT 星 xīng (tinh) ~ sao < MC sieŋ < OC *she:ŋ 桑經 | Starostin: star; asterism, constellation The character was also used in Early Zhou for another word, *z|eŋ 'to become clear (of sky)' (MC z|jeŋ, Mand. qi/ng, Viet. tình; despite Schussler, this word is quite distinct etymologically from *she:ŋ 'star'). Since Han this word was denoted by a different character, 晴. For the latter, standard Sino-Viet. is tình, but there also exists a colloquial loan from the same source, Viet. tạnh. For OC *sh- cf. Min forms: Xiamen chi~1, Chaozhou che~1. | x. sao ] , clear sky, the rain stops, dry weather, clear, fine weather, cloudless,   {ID453088286  -   5/15/2019 9:24:30 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.