Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) tín, (2) theo, (3) thư, (4) thơ, (5) tin 信 xìn (tín) [ VHh @ QT 信 xìn ~ thơ { 'thư' ® <~ 書信 shūxìn (thưtín) } | QT 信 xìn < MC sjìn < OC *slhins, *slhəns | *OC 信 信 眞 信 hljins 金文或從人從口,本指操信符傳言之信使,故表可信,或從言身聲 | Pt 息晉 | PNH: QĐ seon3, Hẹ sin5 | Shuowen: 誠也。从人从言。會意。㐰,古文从言省。訫,古文信。息晉切 | Kangxi: 《康熙字典·人部·七》信:〔古文〕㐰䚱《唐韻》息晉切《集韻》《正韻》思晉切,𠀤音訊。愨也,不疑也,不差爽也。《易·繫辭》人之所助者,信也。《左傳·僖七年》守命共時之謂信。又《爾雅·釋地》大蒙之人信。《註》地氣使然也。又《左傳·莊三年》一宿爲舍,再宿爲信。《詩·豳風》于女信處。又《周頌》有客信信。《註》四宿也。又符契曰信。《前漢·平帝紀》漢律,諸乗傳者持尺五木轉信。《註》兩行書繒帛,分持其一。出入關,合之乃得過。或用木爲之。《後漢·竇武傳》取棨信閉諸禁門。《註》棨,有衣戟也。又古人謂使者曰信。與訊通。《史記·韓世家》𨻰軫說楚王,發信臣,多其車,重其幣。《司馬相如·諭巴蜀檄》故遣信,使曉諭百姓。又州名。唐置信州,卽今廣信府。又姓。信陵君無忌之後。又複姓。《何氏姓苑》有信都,信平二氏。又《集韻》《正韻》𠀤升人切。與申同。《易·繫辭》往者,屈也。來者,信也。《詩·邶風》于嗟洵兮,不我信兮。又同身。《周禮·春官》侯執信圭,伯執躬圭。《註》信圭,刻人形伸也。躬圭,刻人形屈也。又叶斯鄰切,音新。《詩·小雅》庶民弗信。叶上親。◎按《正韻》云:韓王信本與淮隂侯同名,嫌誤讀作新。今《敘傳》韓信音新,是信本有平、去兩音,其讀平者亦音,而非叶矣。| Guangyun: 信 信 息晉 心 眞A 震A 去聲 三等 開口 眞A 臻 去二十一震 si̯ĕn sĭĕn siĕn sjen siɪn sin sin xin4 sinh sinn 忠信又驗也極也用也重也誠也又姓魏信陵君無忌之後又漢複姓何氏姓苑有信都信平二氏息晉切十一 || ZYYY: 信 信 心 真文齊 真文 去聲 齊齒呼 siən|| Starostin: Used also for an homonymous *slhǝn-s (˜ -in-s) 'be staying one more night, staying two nights'. Most OC rhymes for 信 are in 平聲, and Schüssler may be right in reconstructing zero suffix (*slhin) for EZ. Viet. tin also points to *slhin (although the standard Sino-Viet. form is tín). The word *slhin-s 'trust, believe' may be related to 神 *lǝn 'spirit'; in this case *s-lhǝn-s must be reconstructed. || td. 我 信 佛教. Wo xìn Fójiào (Tôi theo đạoPhật.) ] *** , believe, faith, trust in, trustworthy, true, trust, honest sincere, Also:, message, mail, letter, sign, evidence,   {ID4750  -   8/25/2019 12:21:41 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.