Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) sinh, (2) đẻ, (3) đời, (4) sinhsống, (5) sanhsống, (6) sanhđẻ, (7) sinhđẻ, (8) táisống, (9) dưng, (10) tái, (11) xảy, (12) sống 生 shēng (sanh) [ Vh @& 'sinhsống (sanhsống)' @& '生 shēng (sinh, sanh, tái )' + '生 shēng (sống, đẻ, đời)' \ Vh @ 生 shēng ~ 'tái', đời {<~ @ ‘đẻ’ }, đẻ \ Hai. /te1/ | PNH: QĐ saang1, sang1, Hẹ sang1, sen1, sien1 | QT 生 shēng (sinh, sanh) < MC ʂɒiŋ ~ ʂɑiŋ < OC *shreŋ, *shreŋs | Pt 所庚 (sanh) ~ 所敬 (sinh) | cđ MC 梗開二平庚生 | PNH: Hai. te11 (~> đẻ, tái ), Trc sẽ 11, Hm sĩ11 ~ cĩ11, Ôc siɛ1, Pk chiaŋ1. | Shuowen: 進也。象艸木生出土上。凡生之屬皆从生。所庚切 | Kangxi: 〔古文〕𤯓《唐韻》所庚切《集韻》《韻會》《正韻》師庚切,𠀤音甥。《說文》進也。《玉篇》起也。《莊子·外物篇》凡道不欲壅,壅則哽,哽而不止則跈,跈則衆害生。《註》生,起也。 又《玉篇》產也。《博雅》人十月而生。《穀梁傳·莊二年》獨隂不生,獨陽不生,獨天不生,三合然後生。 又出也。《易·觀卦》上九觀其生,君子無咎。《註》生,猶動出也。 又養也。《周禮·天官·大宰》五曰生以馭其福。《註》生,猶養也。賢臣之老者,王有以養之。《左傳·哀元年》越十年生聚,而十年敎訓。 又《韻會》死之對也。《孟子》生,亦我所欲也。《前漢·文帝紀》世咸嘉生而惡死。 又造也。《公羊傳·桓八年》遂者何,生事也。《註》生,猶造也。專事之詞。 又性也。《書·君𨻰》惟民生厚,因物有遷。《傳》言人自然之性敦厚,因所見所習之物,有遷變之道。| Guangyun: (1) 生 所庚 生 庚二開 平聲 庚 開口二等 梗 庚 ʃɐŋ srvng/shang , (2) 生 所敬 生 庚二開 去聲 敬 開口二等 梗 庚 ʃɐŋ srvngh/shanq | GSR 0812 a-b || td. 吃生 chīshēng (xơitái), 鍾愛一生zhōng’ài yī shēng (nângniu mộtđời), 生人 shēngrén (ngườidưng), 生產 shēngchăn (sanhđẻ), 發生 fāshēng (xảyra) ] **** , live, living, alive, be born, grow, birth, life, life, way of life, raw, fresh, stranger, student, Also:, give birth, grow, birth, (food, meat), raw, family surname of Chinese origin   {ID12144  -   10/9/2019 6:07:33 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.