Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
飭 chì (sắc) [ QT 飭 chì < MC ʈhik < OC *srhǝk | PNH: QĐ cik1, sik1, Hẹ hit7 | Shuowen: 致堅也。从人从力,食聲。讀若敕。恥力切 | Kangxi: 《廣韻》恥力切《集韻》《韻會》蓄力切,𠀤音敕。《說文》致堅也。《玉篇》謹貌。《禮·樂記》再始以著往,復亂以飭歸。《註》再擊鼓以明其進,復擊鐃以謹其退也。 又修治。《易·雜卦》蠱則飭也。 又勤也。《周禮·天官·大宰》百工飭化八材。《疏》飭,勤也。又《冬官·考工記》飭力以長地財,謂之農夫。 又《廣韻》整備也。《詩·小雅》戎車旣飭。《傳》飭,正也。《禮·月令》仲冬飭死事。《註》誓戒六軍,厲必死之志也。《前漢·武帝紀》飭躬齋戒。 又與敕同。命令也。《集韻》或作飾。 || Starostin: A somewhat specialized usage of this word ('decree') was later usually denoted by the character 敕 (originally also written with the radical/phonetic 力 ). ] , command, give command, order, direct, stern, keep in order, reorganize, Also:, strengthen, confirm, make ready, respectful, prudent,   {ID453058214  -   2/11/2018 2:23:54 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.