Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) sấu, (2) xấu, (3) thó, (4) nhỏ, (5) gòm, (6) còm, (7) gầy, (8) sỏ, (9) xẩu 痩 shòu (sấu) [ Viet. 'nhỏ' <~ 'thó' <~ Vh @ QT 瘦 (痩, 膄) shòu, sōu < MC ʂow < OC *ʂuw | *OC 瘦 叟 幽 無 srus | PNH: QĐ sau3, Hẹ seu5 | Tang reconstruction: shriòu | Shuowen: 瘦, 臞也 | Kangxi: 【廣韻】所祐切【集韻】【韻會】【正韻】所救切。𠀤同𤸃。臞也。 又【集韻】疎鳩切,音𢯱。瘠也。【揚子·太𤣥經】山殺瘦 | Guangyun: 瘦 𤸃 所佑 生 尤 宥 去聲 三等 開口 尤 流 去四十九宥 ʂi̯ə̯u ʃĭəu ʃiu ʃiəu ʃɨu ʃiu ʂuw shou4 sriuh show 上同 || ZYYY: 瘦 瘦 審 尤侯開 尤侯 去聲 開口呼 ʂəu || Môngcổ âmvận: zhʰiw shʰiw ʂəw 去聲 || td. 瘦瘦 shòushòu (gầygò) ] *** , tight, skinny, slender, thin, thinness, lean, meager, emaciated, lankness, Also:, steep, sharp, not fertile, small and forceful,   {ID453117025  -   11/8/2018 4:56:57 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.