Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) sách, (2) xúi 策 cè (sách) [ Vh @ QT 策 (敇) cè ~ ht. QT 刺 cì, cī, qì, jì (thích, thứ) < MC chjɜ, chjek < OC *tseks, *tʂjek | *OC 策 朿 錫 策 shreːɡ | Pt 七賜, 七跡 | PNH: QĐ caak3, Hẹ cet7 | Tang reconstruction: chrɛk | Shuowen: 馬箠也。从竹朿聲。楚革切 | Kangxi: 《康熙字典·竹部·六》策:《廣韻》楚革切《集韻》《韻會》測革切《正韻》恥格切,𠀤音𠕁。《儀禮註》策,𥳑也。《蔡邕·獨斷》策者,𥳑也。其制長二尺,短者半之,其次一長一短,兩編下附單執一札,謂之爲𥳑。連編諸𥳑,乃名爲策。凡書,字有多有少,一行可盡者書之于𥳑,數行可盡者書之于方,方所不容者乃書于策。《禮·曲禮》先生書策,琴瑟在前,坐而遷之,戒勿越。《通攷》漢制,取士作𥳑策難問,試者投射答之,謂之射策。若錄政化得失顯問,謂之對策。又策書。《釋名》策書敎令于上,所以驅策諸下也。《左傳·僖二十八年》王命尹氏及王子虎、內史叔興父,策命晉侯爲侯伯。又籌也,謀也。《史記·袁盎傳》盎雖家居,景帝時時使人問籌策。又蓍也。《史記·封禪書》黃帝得寶鼎神策,於是迎日推策。《註》策,神蓍也。黃帝得蓍,因以推算曆數,逆知節氣與日辰之將來也。又竹名。《左思·吳都賦》策簩有叢。《吳筠·竹賦》爾其衆彙非一,則有策簩筋曼。又馬箠。《禮·曲禮》君車將駕,則僕執策立于馬前。《左傳·文十三年》晉士會行,繞朝贈之以策。《註》策,馬撾。又策馬曰策。《左傳·哀十一年》淸之戰,孟之側後入以爲殿,抽矢策其馬。又天策,星名。《左傳·僖五年》童謠云:鶉之賁賁,天策焞焞。《註》天策,傅說星。又金策,錫杖也,見《詩韻輯略》。又小也。《揚子·方言》木細謂之杪,燕之北鄙,朝鮮洌水之閒謂之策。又策策,落葉聲。《韓愈詩》秋風一披拂,策策鳴不已。又警策。《陸機·文賦》立片言以居要,乃一篇之警策。《註》馬因策而行疾,喩文資片語而理明。以一言入衆辭中,若策之警馬也。又刺也。《揚子·方言》凡草木刺人,北燕、朝鮮之閒謂之策。又姓。明有策敏、策𥳑。 又《集韻》一曰小箕。《篇海》亦作筴、𠕁。俗作 䇿、筞,誤。 || Handian: ◎ 策 (筞) cè〈名〉(1) 形聲。從竹, 朿(cì) 聲。“朿”,指帶有芒刺的植物,作“策”的聲符,同時兼表字義。本義:竹製的馬鞭(頭上有尖刺)). (2) 同本義。引申為駕馭馬匹的工具,包括韁繩之類 | Guangyun: 策 策 楚革 初 麥開 麥 入聲 二等 開口 耕 梗 入二十一麥 tʂʰæk tʃʰæk tʃʰɛk tʃʰɐk tʃʰɣɛk tʂʰɯæk tʂʰəɨjk che chrek chaek || ZYYY: 策 策 穿 皆來開 皆來 入聲作上聲 開口呼 tʂʰai || Môngchổ âmvận: chay tʂʼaj 入聲 || td. 政策 zhèngcè (chínhsách), 策略 cèluè (sáchlược), 策動 cèdòng (sáchđộng) ] **** , document issued by the emperor, essay for an imperial examination, bamboo slips for writing, book, document, method, plan, plot, policy, scheme, tactics, Also:, whip, urge, instigate, stir up, encourage, upward stroke in calligraphy,   {ID453057642  -   6/4/2018 12:42:22 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.