Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) quan, (2) loan, (3) chận, (4) cổng, (5) nhốt, (6) rốt, (7) khép, (8) chặn, (9) nhắm, (10) cửa, (11) đóng 關 guān (quan) [ Vh @ QT 關 guān, chuăn, wān (quan, loan) < MC kwan, ʔwan < OC *kwra:n, *ʔwra:n | Pt 古還 | ¶ w- ~ l-, g- ~ đ, g- ~ kh- | PNH: QĐ gwaan1, Hẹ gwan1 | Shuowen: 以木橫持門戶也。从門𢇅聲。古還切 | Kangxi: 《唐韻》古還切《集韻》《韻會》《正韻》姑還切,𠀤音瘝。 又《玉篇》扃也。《正韻》塞門也,門牡也。 又《集韻》亦姓。 | Guangyun: 關 古還 見 刪合 平聲 刪 合口二等 刪 山 kruan/koan kwan || Starostin: barrier, frontier gate. The first and original meaning of the graph is 'barrier, frontier gate'; but in Shi 1,1 it is used for a homonymous *kw|ra:n 'to go guan-guan, sound made by a bird'. During LZ also used as a loan for *?w|ra:n (MC ?wa.n, Pek. wa:n) 'to bend (e.g. the bow)'. || Note: 'chốt' (?): Proto-Austro-Asiatic *cVt 'plug, close', Proto-Bahnaric: *ce:t, Proto-Vietic: RUC kacǝt.3 , Khasi: set to shut, to close ( 'càichốt' (?)), Proto-Viet-Muong: *Co:t, C-, *cǝt, k-, 'close, shut', Proto-Ruc: *cǝt.3, k-, Ruc (Russian field rec.): kacǝt.3, (NTF51, NVL143) || § 關心 guānxīn (quantâm) ~ 當心 dāngxīn (đangtâm) || td. 關閉 guānbì (bếquan), 關押 guānyā (nhốtgiữ) ] , close, shut, turn off, shut off, concern, involve, mountain pass, barrier, frontier gate, custom office, Also:, detain, lock in, contain, jail, (e.g. the bow), to bend, family surname of Chinese origin,   {ID11272  -   12/15/2018 10:47:30 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.