Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phú, (2) phúc, (3) phục 復 fù (phục) [ QT 復 (復, 复) fù (phục, phúc, phú) < MC bʊk, bʊw < OC *bhuk, *bhuks | *OC (1) 復 复 奧 復 buɡs, (2) 復 复 覺 伏 buɡ| PNH: | Tang reconstruction: bhiuk, bhiòu | Shuowen: 往來也。从彳复聲。房六切 | Kangxi: 《康熙字典·彳部·九》復:〔古文〕𢕛𠣸《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤房六切,音伏。《說文》往來也。《廣韻》返也。《書·舜典》如五器卒乃復。《傳》復,還也。《詩·小雅》言歸思復。又《韻會》答也。《書·說命》說復于王。又《韻會》白也。《禮·曲禮》願有復也。又《韻會》反命也。《周禮·天官》諸臣之復。《註》復,報也,反也。《疏》謂羣臣受王命,使臣行之訖,反報於王也。又招魂曰復。《禮·檀弓》復盡愛之道也。《註》復謂招魂,庶幾其精氣之反。又興復。《諸葛亮·出師表》興復漢室,還於舊都。又姓。《正字通》元有復見心。又州名。《隋書·地理志》後周置復州,大業初改曰沔州。又復陶,官名。《左傳·襄三十年》使爲君復陶。《註》復陶,衣服之官也。又衣名。《左傳·昭十二年》王皮冠秦復陶。《註》秦所遺羽衣也。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤方六切,音福。《集韻》重也。《正韻》反覆也。《易·復卦》反復其道。《詩·小雅》顧我復我。《註》謂迴轉反復之也。又《正韻》復,除也。《前漢·高帝紀》七大夫以下,皆復其身及戸勿事。《註》復其身,及一戸之內,皆不徭役也。又與複通。《史記·秦始皇紀》爲復道,自阿房渡渭屬之咸陽。《前漢·高帝紀》上從復道上,望見諸將往往耦語。《註》上下有道,故謂之復。又與覆通。《詩·大雅》陶復陶穴。《音義》復,累土於地上。《說文》作覆。又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤浮富切,浮去聲。《集韻》又也。《增韻》再也。《詩·大雅·大明序》文王有明德,故天復命武王也。又叶房月切,音伐。《韓愈·招揚之罘詩》禮稱獨學陋,易貴不遠復。作詩招之罘,日夕抱饑渴。渴,巨列切。又 𡕴 𡕨 㚆 𠣾。 || Handian: ◎复 (復) fù 〈動〉 形聲。小篆字形, 下面的意符 “攵”, 是甲骨文“止”字的變形, 表示與腳或行走有關。上面是聲符 “畐”( fú) 的省形,有 “腹滿”義, 在字中亦兼有表義作用。後來繁化, 加義符 “彳”( chì), 表示行走, 現在又簡化為 “复”。 本義: 返回, 回來. | Guangyun: (1) 復 復 扶富 並 尤 宥 去聲 三等 開口 尤 流 去四十九宥 bʱi̯ə̯u bĭəu biu biəu bɨu biu buw fou4 biuh biow 又也返也往來也安也白也吿也扶富切又音服八, (2) 復 伏 房六 並 屋三 屋 入聲 三等 開口 東 通 入一屋 bʱi̯uk bĭuk biuk biuk bɨuk biuk buwk fu2 biuk biuk 返也重也亦州名古音陵縣春秋時屬楚秦屬南郡隋爲江陽郡武德初爲復州 || ZYYY: (1) 復 復 非 魚模合 魚模 入聲作平聲 合口呼 fu , (2) 復 復 非 魚模合 魚模 入聲作上聲 合口呼 fu , (3) 復 復 非 尤侯開 尤侯 去聲 開口呼 fəu || Môngcổ âmvận: (1) pue buɛ̆ 入聲, (2) hwu Hwu vu 入聲, (3) Hwow vɔw 去聲 || td. 復仇 fùchóu (phụcthù), 答復 dáfù (phúcđáp) ] ***** , come back, compound, complex, resume, turn over, restore, renew, answer, again, repeatedly, recover, repeat, duplicate, lined garment or dress, Also:, return, reply to a letter, Fu, family surname of Chinese origin   {ID453121282  -   1/19/2020 5:39:58 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.