Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phong, (2) giọng, (3) giông, (4) gió 風 fēng (phong) [ Vh @ QT 風 (凬、飌、檒) fēng, fěng, fèng < MC pjung < OC *pjɔm, *prɔm, *plum, *plums < PC **pryŋʷ, **prym | *OC (1) 風 凡 侵 風 plum , (2) 風 凡 侵 無 plums 同諷見詩 | Viet. Subdialects: North /fɐwŋ͡m/, Central /fɐwŋ˧˥/, South /fɐwŋ͡m/ | PNH: QĐ fung1, fung3, Hẹ fung1 | Tang reconstruction: biung | Shuowen: 八風也。東方曰明庶風,東南曰清明風,南方曰景風,西南曰涼風,西方曰閶闔風,西北曰不周風,北方曰廣莫風,東北曰融風。風動蟲生。故蟲八日而化。从虫凡聲。凡風之屬皆从風。𠙊,古文風。方戎切〖注〗𠙈、凬、飌、檒,古文風。 | Guangyun: (1) 風 風 方戎 幫 東三 東 平聲 三等 開口 東 通 上平一東 pi̯uŋ pĭuŋ piuŋ piuŋ pɨuŋ piuŋ puwŋ feng1 piung piung 敎也佚也告也聲也河圖曰風者天地之使元命包曰隂陽怒而爲風方戎切七, (2) 風 諷 方鳳 幫 東三 送 去聲 三等 開口 東 通 去一送 pi̯uŋ pĭuŋ piuŋ piuŋ pɨuŋ piuŋ puwŋ feng4 piungh piunq 上同見詩 || ZYYY: 風 風 非 東鍾合 東鍾 陰平 合口呼 fuŋ || Môngcổ âmvận: (1) hwung fuŋ 平聲 , (2) hwung fuŋ 去聲 || Starostin: Proto-Austro-Asiatic: jVq 'wind, air', Proto-Katuic: *jǝ / *jo, Proto-Vietic: *jɔʔ, kǝ-, Proto-Viet-Muong: *jɔʔ, k-, Muong dialect: sɔ.3, Nguon dialect (1): sɔ.3, Nguon dialect (2): sɔ.3, Arem: kajA:ʔ, Proto-Ruc: *jɔ.3, k-, Ruc : kajɔ:.3, Thavung-So: kaju:.C.1, Thavung-So , Thavung: kǝju:.1 (NVL - 144) || Ghichú: QT 風 fēng ~> giông => gió \ giông /jəwŋʷ/ (~> gió /jɔ/ ) ~> phong /pfjəwŋʷ/, © 凬 || § 富 fù (phú) ~ giàu, 奉 fèng (phụng) ~ dâng, 蜂 fēng (phong) ~ ong 螉 wēng (ông), 虫 chóng (trùng) ~ giun | x. giôngtố # 颱風 táifēng, 風雨 fēngyǔ > # mưagiông > mưagió || td. 風潮 fēngcháo (phongtrào), 風采 fēngcǎi (phongthái), 風景 fēngjǐng (phongcảnh), 風流 fēngliú (phonglưu), giọngvăn 文風 wénfēng (giọngvăn) ] *** , wind, air, atmosphere, Also:, news, information, style, manner, custom, conduct and discipline, manner, demeanour, tradition, scenery, epilepsy, (Viet.), wind storm,   {ID5567  -   11/29/2019 2:11:25 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.