Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
破碎支離(1) chiarẽ tanvỡ, (2) chialìagãyvỡ, (3) chialìađỗvỡ, (4) đỗvỡchialìa 破碎支離 pòsuìzhīlí (phátoáichily) [ Vh @ QT 支離破碎 zhīlípòsuì \ Vh @ 支 zhī ~ chia, @ 離 lí ~ rẻ, @ 碎 suì ~ gãy, @ 破 pò ~ vỡ | QT 破 pò < MC phwʌ < OC *phājs || QT 碎 suì < MC soj < OC *shuts || QT 支 (枝) zhī < MC tʂe < OC *ke || QT 離 lí < MC le < OC *raj || Guoyu Cidian: 支離破碎 zhīlípòsuì 形容事物零散破碎,不成整體。如:「這個玩具已被小明弄得支離破碎了!」近土崩瓦解、四分五裂反完整無缺亦作「破碎支離」。 || td. 我們的文明是在擴大和深化呢, 還是在支離破碎? Wǒmén dē wénmíng shì zài guăngdà hé shēnhuà ne, háishì zài zhīlípòsuì? (Nềnvănminh của chúngta đang thấmnhuần quảngđại quầnchúng hay đang bị chiarẽ tanvỡ ? ] *** , divided, disorganized, Also:, fray, fragmented, broken up, be torn to pieces, broken,   {ID453120066  -   5/12/2018 4:56:24 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.